Düzenleme Tarihi : 19.04.2016

Tarihçe

19. yüzyıl ortalarına kadar Osmanlı ordularının daimi kadrolarında sağlık personeli olarak sadece cerrahlar bulunmaktaydı. O çağlarda aynı zamanda birer eczacı olan hekimler ancak sefer zamanı ve anlaşmalı olarak orduya alınırlardı. Sultan II. Mahmut devrinden itibaren askeri hastanelerin ve kıt'a revirlerinin kurulmasıyla birlikte ordu daimi kadrolarında hekim ve eczacılar da yer almış ve askeri eczaneler açılmıştır. O dönemde kurulan askeri hastaneler arasında Gümüşsuyu, Kuleli, Davudpaşa, Cebehane, Maltepe, Tophane, Leventçiftliği, Topçular, Askeri Hassa, Mabeyin, Humbarahane, Tersane, Tıbhane, Ahırkapı, Bab-ı Seraskeri, Rami, Toptaşı, Tarabya, Beylerbeyi, Haydarpaşa'yı sayabiliriz. Bu hastanelerin sıhhi ikmalleri içinde 1835'de Askeri Eczahane-i Amire (Ecza Ambarı Müdürlüğü) kurulmuştur.

 

MSB İlaç Fabrikası'nın tarihi Kırım Harbine kadar (1853-1856) uzanmaktadır. O tarihlerde ilk olarak ilaç ve tıbbi malzeme yapımı, orduda başlamıştır. Bu tip üretim yapılan ilk yer İstanbul-sarayburnu mevkiinde bulunan Gülhane Asker Hastanesidir. Malzeme-i Sıhhiye-i Askeriye İmalathanesi ismini alan bu tesiste, ordunun ihtiyacı olan ilaç (injeksiyon çözeltileri, kinin, Dover komprimeleri) ve sıhhi malzeme, pansuman malzemesi, sargı bezi, harp paketinin bir kısmı hazırlanmıştır. Daha sonra Beylerbeyi Sarayı müştemilatından eski Paşalar ve Ağalar Dairelerinde açılan Transit Depolarında ordu için komprime, ampul ve pansuman malzemeleri üretilmiştir. 

I. Dünya Harbinde de Beylerbeyi Transit Deposundan başka Konya'nın Sille Mevkiinde ikinci bir ilaç ve pansuman malzemesi üretimine devam edilmiştir. İstiklal Harbi sırasında İstanbul ve Sille'de bulunan imalathaneler ayrı ayrı çalıştırılmış ve 1928'de birleştirilerek  Ankara Etlik'teki Sıhhiye Ana Depo bünyesinde bir kısım haline getirilmiştir.

 

1953'e kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı olarak Ana Sıhhiye Deposu'nun bir kısmı olarak çalışan ilaç imalathanesi, bu tarihte ayrı bir teşkilat malzeme kadrosu hazırlanarak İlaç Yapım Atölyesi Müdürlüğü adı altında Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmıştır. 1960'dan sonra tekrar yeni bir ilaç fabrika binası yapılması için faaliyete geçilmiş, 1962'de 600 yataklı Mevki Asker Hastanesi ile Ziraat fakültesi arasındaki alanda inşaata başlanmış, 1965 tarihinde Ordu İlaç Fabrikası ismiyle ve günün şartlarına uygun modern teçhizatıyla faaliyete geçmiştir.

1999 tarihinden itibaren MSB İlaç Fabrikası Komutanlığı ismini alarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetinde olmaya devam etmektedir.       

 

        


Okunma Sayısı : 32692