• Ana Sayfa
  • Bakanlık
  • Hizmetler
  • İnsan Kaynakları
  • Askeralma
  • Atatürk Köşesi
  • E-Posta
  • En
Düzenleme Tarihi : 17.02.2015

Askeri Cezaevi Yönetmeliği

ASKERİ CEZA VE TUTUKEVLERİNİN YÖNETİMİNE VE CEZALARIN

İNFAZINA DAİR YÖNETMELİK [1] [2] [3] [4] [5] [6]

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

     

Amaç :

Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Askeri Ceza Kanunu ile diğer kanunlara göre askeri ceza ve tutukevlerinde infazı gereken hürriyeti bağlayıcı cezalar ile tutuklama kararlarının yerine getirilmesi esaslarını, askeri ceza ve tutukevlerinin iç ve dış korunmasını, tutuklu ve hükümlülerin soruşturma ve duruşmaya götürülmesini, sağlık kuruluşlarında muayene, tedavi ve gözlem altına alınmaları sırasında muhafazasını ve askeri ceza ve tutukevlerinin yönetimine ilişkin hususları düzenlemektedir.

 

Kapsam :

Madde 2 - Bu Yönetmelik, haklarında askeri ceza ve tutukevlerinde infazı gereken hürriyeti bağlayıcı mahkumiyet hükümleri ile tutuklama kararları olan asker ve sivil kişileri, bunlarla ilgili kurum ve kuruluşları ve görevli personeli kapsar.

 

Kanuni Dayanak :

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 244’üncü maddesine dayanılarak çıkarılmıştır.

 

Tanımlar :

Madde 4 - Bu Yönetmelikte yer alan bazı ifadelerin tanımlamaları aşağıdadır:

a. Askeri Ceza ve Tutukevi :

Askeri Ceza Kanunu ile diğer kanunlara göre verilen hürriyeti bağlayıcı cezaların ve tutuklama kararlarının infaz edildiği, hükümlü ve tutuklulara tahsis olunan ve askeri kurum sıfatını haiz olan yerlerdir.

b. Hükümlü (Mahkum):

Hakkında mahkumiyet hükmü kesinleşmiş olan kimsedir.

c. Tutuklu (Mevkuf):

Tutuklama kararına istinaden geçici olarak hürriyetinden mahrum edilmiş olan kimsedir.

d. Komutan veya kurum amiri :

Milli Savunma Bakanlığınca teşkilatında askeri mahkeme kurulmasına izin verilen komutan veya askeri kurum amiridir.

 

Sorumluluklar :

Madde 5 - Bu yönetmeliğin uygulanmasından: teşkilatında askeri mahkeme kurulan kıta komutanı veya askeri kurum amirleri, askeri savcılar ve askeri ceza ve tutukevi müdürleri sorumludur.

 

İKİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ VE BAĞLILIK

 

Askeri Ceza ve Tutukevlerinin Nerelerde Kurulacağı :

Madde 6 - Teşkilatında askeri mahkeme kurulan kıta komutanı veya askeri kurum amirleri emrinde bir askeri ceza ve tutukevi kurulur. Ancak, aynı garnizonda birden fazla askeri mahkeme varsa, hangi komutanlıklar veya kurum amirlikleri emrinde askeri ceza ve tutukevi kurulacağı, teşkilatında askeri mahkeme kurulan kıta komutanı veya askeri kurum amirlerinden en kıdemli olanın teklifi ile Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir. Bu askeri ceza ve tutukevinden yararlanmanın şekil ve esasları garnizon komutanlıklarınca tayin edilir.

 

Askeri Ceza ve Tutukevlerinin Sınıfları :

Madde 7 - Askeri ceza ve tutukevleri büyüklük ve kapasitelerine göre;

a. Özel tip askeri ceza ve tutukevi,

b. Birinci sınıf askeri ceza ve tutukevi,

c. İkinci sınıf askeri ceza ve tutukevi,

d. Üçüncü sınıf askeri cezaevi ve tutukevi,

olarak sınıflandırılır.

Hangi komutanlık veya askeri kurum amirinin emrinde hangi sınıf askeri ceza ve tutukevi kurulacağı ihtiyaca ve hizmet gereklerine göre Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenir ve kadrolarında gösterilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YÖNETİM

 

Personel :

Madde 8 - Askeri ceza ve tutukevlerinde yönetim ile ilgili olarak bir müdür ve kadrolarında gösterilmek kaydıyla yeteri kadar personel bulundurulur.

Askeri ceza ve tutukevleri kadrolarında görevlendirilecek diğer personelin tayininde, askeri ceza ve tutukevinin sınıfı, hükümlü ve tutuklu sayısı ve önemi gözönünde bulundurulur.

 

Müdürün Görevleri :

Madde 9 - Askeri ceza ve tutukevinin amiri müdürdür. Müdür, kanun, tüzük, yönetmelik hükümlerine ve yetkili makamlardan verilen emirlere göre görev yapar. Askeri ceza ve tutukevinin bütün personeli üzerinde kanun ve yönetmeliklerin gösterdiği şekilde gözetim ve denetim hakkını kullanır. Bütün personele gerek söz ve gerek yazı ile emir vermeye yetkili olduğu gibi bu emirlerin yerine getirilip getirilmediğini izlemekle de yükümlü olup genel olarak görevleri;

a. Askeri ceza ve tutukevlerinde vukuu bulabilecek olağanüstü halleri önleyecek müdahale planlarını hazırlamak.

b. İsyan, sabotaj, ayaklanma, firar olaylarına karşı görevli personeli eğitmek.

c. Askeri ceza ve tutukevlerinde sık sık arama yaptırmak, suç işlemeye elverişli alet ve eşyadan arındırmak, içeri girmesi yasak olan silah, alet, eşya, uyuşturucu madde ve bunun gibi şeylerin bu yerlere sokulmasına engel olmak.

d. Nöbet yerleri ve nöbetçi sayısını; nöbetçilerin birbirleri ile göz ve ses irtibatı yapacak biçimde gece ve gündüz için ayrı ayrı tespit etmek.

e. Mesai saatleri haricinde uyulacak kurallar, bilhassa geceleri askeri ceza ve tutukevine gelen teşkilatında askeri mahkeme kurulan kıta komutanı veya askeri kurum amiri, askeri savcı, askeri ceza ve tutukevi müdürü, nöbetçi amiri veya nöbetçi subayı veya bunun gibi görevlilere karşı nasıl hareket edileceğine dair bir talimat hazırlamak.

f. Gündüzleri haftada en az bir defa olmak, geceleri de en az on beş günde bir defa olmak üzere askeri ceza ve tutukevini denetlemek.

g. Yangın ihtimaline karşı gerekli tedbirleri almak, bu amaçla tutuklu ve hükümlülerin korunması ve kaçmaması için alınacak tedbirleri tespit ve uygulamak.

h. Kantin, berber, çay ocağı gibi yerlerin işletilmesi ve hesaplarının kontrolünü sağlamak.

ı. Hükümlü ve tutuklulara gelen para ve kolilerin sahiplerine noksansız verilmesini ve denetimini sağlamak.

j. Sabah, akşam ve belirsiz zamanlarda vereceği emirle hükümlü ve tutukluların yoklamasını yaptırmak.

k. Her ay sonunda; ay içinde askeri ceza ve tutukevine giren ve çıkan hükümlülerle tutukluların sayısını, ceza sürelerini, suçlarını, giriş ve çıkış sebeplerini, tarih ve saatlerini gösteren bir "Aylık İş Raporu" düzenleyerek teşkilatında askeri mahkeme kurulan kıta komutanı veya kurum amirine göndermek.

 

Müdür yardımcısının görevleri

Madde 9/A- (Ek Madde:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1.Maddesi) Müdür Yardımcısı, müdürün yardımcısı olup, müdür tarafından kendisine verilen işleri yürütür ve müdürün yokluğunda kendisine vekâlet eder. Birden fazla müdür yardımcısı bulunması hâlinde, rütbece kıdemli olan müdüre vekalet eder. Müdür yardımcıları arasındaki iş bölümü  müdür tarafından yapılır ve kendilerine yazılı olarak tebliğ edilir.

 

Gardiyanların Görevleri :

Madde 10 - Gardiyanlar iç koruma görevlileri olup, askeri ceza ve tutukevinin inzibat ve disiplininin temininden, hükümlü ve tutukluların gözetiminden, bulundukları yerin düzenli ve temiz tutulmasından, kanun, tüzük, yönetmelik hükümleriyle emirlerin uygulanmasından sorumlu olup genel olarak görevleri;

a. Her sabah, her akşam ve müdür tarafından emredilecek belirsiz zamanlarda hükümlü ve tutukluların yoklamasını yapmak. Tamam olup olmadıklarını yoklama cetveline kaydedip yoklamayı yapanlarla birlikte imza altına almak.

b. Askeri ceza ve tutukevinin içerisinden vukuu bulabilecek firar olaylarını önlemek.

c. İsyan, sabotaj, ayaklanma gibi olaylara karşı uyanık olmak, önleyici tedbirleri almak.

d. Hükümlü ve tutuklular arasındaki inzibat ve disiplinin teminini sağlamak.

e. Hükümlü ve tutuklulara gelen her şeyin askeri ceza ve tutukevi idaresi tarafından kontrol edilmeden askeri ceza ve tutukevine girmesini önlemek.

f. Hükümlü ve tutukluların soruşturmaya, duruşmaya veya hastaneye götürülüp getirilmesinde sevkle görevli muhafızlara sağlam olarak teslim etmek.

g. Hükümlü ve tutuklulara ait koğuş, yemekhane, dershane, havalandırma alanlarının düzenli ve temiz tutulmasını sağlamak.

h. Askeri ceza ve tutukevi müdürünün düzenlediği nöbet cetveline göre iç nöbet hizmetlerini yerine getirmek.

ı. Hükümlü ve tutuklulara adil olarak davranmaktır.

 

İnfaz astsubayının görevleri

Madde 10/A- (Ek Madde:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2.Maddesi) İnfaz astsubayı, infaz kısmının amiri olup, infaz kısmının inzibat ve disiplinin temininden, hükümlü ve tutukluların gözetiminden, gardiyanların görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve emirler doğrultusunda yerine getirmelerinden sorumludur. Genel olarak görevleri;

a. Askerî ceza ve tutukevine getirilen hükümlü ve tutukluları bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde teslim almak.

b. Hükümlü ve tutuklular teslim alındığında ceza ve tutukevine kapatılmadan önce tabip muayenelerini yaptırmak.

c. Hükümlü ve tutukluları sınıflandırarak koğuşlara yerleştirmek.

ç. Hükümlü ve tutuklular hakkındaki tutuklama kararı veya hükümlerin kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak infaz edilmelerini sağlamak.

d. Duruşma, hastaneye sevk, nakil gibi sebeplerle Askerî ceza ve tutukevi dışına çıkacak hükümlü ve tutukluları bu işle görevlendirilen muhafızlara imza karşılığı teslim etmek; dönüşlerinde aynı şekilde teslim almak.

e. (Değişik bent:22.11.2010 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1.Maddesi) Hükümlü ve tutuklu koğuşlarında müdür tarafından görevlendirilecek görevlilerle birlikte en az ayda bir kez olmak üzere veya ihtiyaç duyulduğunda belirsiz zamanlarda arama yapmak.

f. Koşullu salıverilecek hükümlüler ile tahliye edilecek tutukluların tahliye için hazırlanmalarını ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda tahliye edilmelerini sağlamak.

g. Askerî ceza ve tutukevinde tutulması gereken infaza ilişkin defter, dosya ve belgelerin kanun, tüzük, yönetmelik, emir ve talimatlar doğrultusunda tutulmalarını sağlamak.

ğ. Kanun, tüzük, yönetmelik, emir ve talimatlarla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

İnfaz astsubayı yukarıda sayılan görevleri yerine getirirken emrinde bulunan personele gerekli görevlendirmeleri yapar ve takip eder.

 

Askeri Ceza ve Tutukevi Tabibinin Görevi :

Madde 11 - Askeri ceza ve tutukevinin bağlı bulunduğu komutan veya kurum amiri sağlık işlerini yürütmek üzere bir tabibi görevlendirir. Tabip, hükümlü ve tutuklularla askeri ceza ve tutukevi personelinin muayene ve tedavisi ile görevlidir. Ayrıca, askeri ceza ve tutukevini sağlık yönünden ayda bir defa denetler. Durumu ve alınması gereken tedbirleri bir raporla komutan veya kurum amirine bildirir.

Askeri ceza ve tutukevi tabibi;

a. Hükümlü ve tutuklularla askeri ceza ve tutukevi personelinin günlük vizitelerine bakmak,

b. Hükümlü ve tutuklulardan hastalananların tedavisini, iyileştirilmelerini sağlamak,

c. Muayene ve tedavi görevini yerine getirirken uyuşturucu maddelerin ve alkollü içkilerin askeri ceza ve tutukevinde kullanılıp kullanılmadığını da araştırmak,

d. (Değişik Bent:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3.Maddesi) Askerî ceza ve tutukevine kabul edilen hükümlü ve tutukluların girişi sırasında muayenelerini yapmak, sağlık bakımından infazı askerî veya sivil sağlık kuruluşlarının hükümlü ve tutuklulara ayrılan bölümlerinde yapılması gerekenler hakkında yapılacak işleme ilişkin rapor düzenlemek.

e. Umumi Hıfzısıhha Kanununda yazılı bulaşıcı hastalıkların çıkmasını önleyici her türlü tedbirin alınması için askeri ceza ve tutukevi müdürüne raporla bildirmek,

f. Ayda bir defa bütün hükümlü ve tutukluları genel muayeneden geçirmek. Gördüğü hastalıkların sebebini araştırmak ve alınması gereken tedbirleri bir raporla, komutan veya kurum amiri ile askeri ceza ve tutukevi müdürüne bildirmek,

g. Hastaneye nakline gerek görülmeyecek derecede hasta olanların tedavilerini yapmak. Hastanede tedavisi gerekecek derecede hasta olanların öncelikle en yakın askeri hastaneye sevkini sağlamak ile görevlidir.

ğ. (Ek Bent:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3.Maddesi) En az iki haftada bir askerî ceza ve tutukevi genelinde hijyen denetlemesini ve ayda bir kolaylık tesislerinde çalışan personelin portör muayenelerini yapmak.

 

Psikologun görevleri

Madde 11/A- (Ek Madde:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4.Maddesi) Askerî ceza ve tutukevinde görevli psikologun genel olarak görevleri şunlardır:

a. Askerî ceza ve tutukevi personeli ile hükümlü ve tutukluların ruh ve beden sağlığı ve bütünlüğüne ilişkin koruyucu, geliştirici programları araştırmak, uygulamak ve gerektiğinde tedavi sürecine katılarak psikolojik destek ve müdahalede bulunmak,

b. Hükümlü ve tutukluların bireysel özelliklerini, yaşam koşullarını ve suç işleme nedenlerini belirleyerek bireysel gelişmelerine yardımcı olmak,

c. Hükümlü ve tutukluların askerî ceza ve tutukevi yaşamına uyumlarını ve toplumsal yaşamla uyumlaşmalarını sağlayacak ve hükümlü ve tutuklunun yeniden suç işlemesini engelleyecek önlemleri tespit etmek ve bu amaçla gerektiğinde müdürün bilgisi dahilinde, aileler ve hükümlü ve tutuklunun birlik komutanlığı ile görüşmeler yapmak,

ç. Bu yönetmeliğin 110 uncu maddesi kapsamında emniyetli hükümlü ve tutuklu olarak seçilecek hükümlü ve tutukluların tespiti konusunda müdüre görüş bildirmek,

d. Hükümlülerin koşullu salıverilmelerinde iyi halli olup olmadıklarına dair iyi hal tespit kurulunda görev alarak görüş bildirmek.

 

Teşkilatında Askeri Mahkeme Bulunan Kıta Komutanı veya Askeri Kurum Amirinin Görevleri :

Madde 12 - Teşkilatında askeri mahkeme kurulan kıta komutanı veya askeri kurum amirlerinden emrinde askeri ceza ve tutukevi bulunanlar, askeri ceza ve tutukevlerinin; askeri birlik ve kurumlarda uygulanan tüm kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer düzenleyici tasarruf hükümlerine göre idaresinden, iç ve dış korunması için gerekli tedbirlerin alınmasından ve denetlemesinden sorumlu olup;

a. Askeri ceza ve tutukevinin bütün personeli üzerinde kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer düzenleyici tasarruf hükümlerinin gösterdiği şekilde gözetim ve denetim hakkını kullanmak,

b. Askeri ceza ve tutukevinin içeriden ve dışarıdan korunması için gerekli olan bütün tedbirleri almak,

c. Hastaneye yatırılan hükümlü ve tutukluların muhafazasına ilişkin tedbirlerin ilgili hastane baştabibince alınmasını sağlamak,

d. Askeri ceza ve tutukevine gelen hükümlü ve tutukluların öğretim ve eğitimi için gerekli olan öğretmen, araç, gereç ve diğer ihtiyaçları temin etmek,

e. Askeri ceza ve tutukevlerinde yapılacak öğretim ve eğitime ait programları saptamak,

f. Askeri ceza ve tutukevinde, hükümlü ve tutukluların öğretim ve eğitimi için kurulacak kütüphanelerde bulunması gerekli, kitap, dergi, gazete gibi yayınları tespit ve temin etmek,

g. Askeri ceza ve tutukevlerinde, hükümlü ve tutuklulara verilecek konferansları ve konuları seçmek ile görevlidir.

(Ek Fıkra:8.11.2006 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1.Maddesi) Teşkilatında askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum amirlerinden emrinde askerî ceza ve tutukevi bulunanlar, Genelkurmay Başkanlığının izni ile adlî yetkileri dışındaki yetkilerini teşkilatında yer alan kıta komutanı veya askerî kurum amirlerinden birine devredebilir. Yetki devri yapılan kıta komutanı veya askerî kurum amiri bu maddede sayılan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İÇ VE DIŞ KORUMA

 

Koruma Sorumluluğu :

Madde 13 - Askeri ceza ve tutukevinin iç ve dış korunması için gerekli olan bütün tedbirler teşkilatında askeri mahkeme kurulan kıta komutanı veya askeri kurum amiri tarafından aldırılır.

 

Korumaya İlişkin Esaslar :

Madde 14 - Askeri ceza ve tutukevinin iç ve dış korunması, askeri ceza ve tutukevi tarafından hazırlanan nöbet cetveline göre yapılır. Dış korumaya memur edilen nöbetçi personelin görevi; dıştan emniyet ve koruma tedbirleri almak, tutuklu ve hükümlülerin kaçmasına meydan vermemektir. Askeri ceza ve tutukevinin içten korunması gardiyanlar tarafından yerine getirilir. İç koruma ile görevlendirilen gardiyanlar; askeri ceza ve tutukevi müdürü tarafından hazırlanan nöbet cetveline göre iç korumayı sağlarlar.

 

Dış Korumaya İlişkin Genel Kural :

Madde 15 - Askeri ceza ve tutukevlerinin dış korunması ile görevli olan personel; hükümlü ve tutuklularla görevin zorunlu kıldığı haller dışında görüşemez ve ilişki kuramaz. Buralara kanunen girmesi yasak olan silah, alet, eşya, uyuşturucu ve benzeri maddeler ve emirlerle yasaklanmış diğer maddelerin sokulmasına engel olur.

Askeri ceza ve tutukevlerinin yetkili amir ve memurlarınca verilmiş izin olmadıkça ve yanlarında muhafız olmadıkça hiç bir hükümlü ve tutuklu dışarıya bırakılamaz.

 

Dış Koruma İle İlgili Tedbirler :

Madde 16 - Askeri ceza ve tutukevinin dış korumasıyla ilgili olarak askeri ceza ve tutukevi müdürü ve dış koruma ile ilgili yetkili personel tarafından şu önlemler alınır:

a. Askeri ceza ve tutukevinin bina ve eklentilerinin firara meydan vermeyecek şekilde sağlam olup olmadığını sık sık kontrol etmek.

b. Sabotajlara karşı koruma ile sabotajları önleme ve müdahale planını yapmak.

c. Nöbetçi kulübeleri ve nöbetçi heyeti arasında muhabere irtibatını faal halde bulundurmak.

d. Askeri ceza ve tutukevinin çevresinin aydınlatma ve alarm tertibatlarının istenen şekilde olması ve varsa arızaların giderilmesi için girişimlerde bulunmak.

e. Elektrik kesilmelerinde kullanılmak üzere jeneratör, lüks vb. malzemelerin temini ile bunların sağlam ve faal halde bulundurulmasını sağlamak.

f. Askeri ceza ve tutukevinin dıştan saldırıya elverişli olup olmadığı incelenerek komutanlık veya kurum amirliği ile koordine yapılıp gerekli tedbirleri almak.

g. Nöbet yerleri ve nöbetçi sayısını; nöbetçilerin birbirleri ile göz ve ses irtibatı yapacak biçimde, gece ve gündüz için ayrı ayrı tespit etmek.

h. Olağanüstü hallerde muhafaza görevinin nasıl yapılacağına dair bir plan hazırlamak.

 

Nöbet Hizmetleri ve Nöbetçilerin Hareket Tarzları :

Madde 17 - İç ve dış koruma, askeri ceza ve tutukevi müdürü tarafından hazırlanan nöbet cetveline göre yapılır. Nöbetçilerin görev ve yetkileri askeri ceza ve tutukevi müdürü tarafından düzenlenecek ve nöbet yerlerine asılacak bir talimatla tespit edilir. Alınmış olan emniyet tedbirleri sık sık kontrol edilir. Nöbetçilere nöbet talimatının hükümleri ile hangi hallerde ne dereceye kadar silah kullanacakları öğretilir.

 

Nöbet Yeri Genel ve Özel Talimatı :

Madde 18 - Nöbet mahallerine birer genel ve özel talimat yapılarak asılır.

Özel talimat ile; her nöbetçinin sorumluluk bölgesi, gözetleyeceği kısımlar, askeri ceza ve tutukevinin durumu ve nöbet yerleri, nöbetçilerin silah ve donatımları, kıyafetleri, nöbet yerinin özelliğine göre nöbet görevini yapma şekli belirtilir.

 

Nöbet Hizmeti :

Madde 19 - Nöbet yerleri numaralandırılarak nöbetçilerin görüş sahası dışında kalan kısımlar devriyelerle kapatılır, nöbetçilerin gece ve gündüz birbirleriyle göz ve ses irtibatı kurmaları mahallinde yapılan tatbikatlarla öğretilir ve pekiştirilir. Nöbet değişiminin, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine göre yapılması sağlanır.

 

Yetkili Personelin Mesai Harici Ziyareti :

Madde 20 - Mesai saatleri haricinde özellikle geceleri askeri ceza ve tutukevine gelen; teşkilatında askeri mahkeme kurulan kıta komutanı veya askeri kurum amiri, askeri savcı, askeri ceza ve tutukevi müdürü gibi yetkili personele askeri ceza ve tutukevlerinde görevli personelin nasıl hareket edecekleri bir talimatla belirlenir.

 

Silah Kullanılacak Haller :

Madde 21- (Değişik Madde:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5.Maddesi) Koruma görevi yapanlar, 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile 14/6/1930 tarihli ve 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkındaki Kanunun silah kullanma yetkisine ilişkin hükümleri çerçevesinde silah kullanabilirler.

Buna göre:

a. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddesinde gösterildiği üzere;

1.   Yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emri uygulamak suretiyle,

2. Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hâl ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu nedeniyle,

3. Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile,

b. Koruma, nakil ve nöbet hizmetlerinden birini yaparken fiilen taarruza uğranıldığı veya müessir fiil veya tehlikeli bir tehdit ile hizmetlerin yapılmasına karşı konduğu takdirde taarruz ve karşı koymaları gidermek için,

c. Taarruz etmeye veya karşı koymaya hazırlanan, silah veya mukavemete elverişli aleti bırakmaya çağrıldığı halde derhal itaat etmeyen veya bırakmışken tekrar eline almaya kalkışanları itaate icbar için,

ç. Kaçanları veya kaçmaya teşebbüs edenleri, mükerreren dur emrine riayet etmeyip kaçmaya devam edenleri yakalamak için,

d. Hükümlü veya tutuklulara veya askerî ceza ve tutukevine dışardan vuku bulacak tecavüzleri gidermek için,

e. Hükümlü veya tutuklular toplu olarak hücum teşebbüsünde bulundukları, muhafızları veya diğer memurları yakalayarak onlara mukavemet veya bir hususu yapmak veya yapmamak için zorlamaya kalkıştıkları takdirde mukavemeti kırmak için,

f. Bu görevleri yapan askerlere karşı sözle yapılan sataşma veya hareketlerin bertaraf edilmesi sırasında mukavemet, taarruz, müessir fiil veya tehlikeli bir tehditle karşılaşıldığında bu halleri gidermek için,

Görevlilerin gerektiği derecede silah kullanmaya yetkileri vardır.

Din ve vicdana göre lazım sayılan hareketler ile şahsi tehlike korkusu yüzünden silah kullanmaktan kaçınmış olmak cezayı kaldırmaz ve hafifletmez.

 

Silah Kullanılma Maksadı :

Madde 22 - Silah kullanmaktan maksat adam öldürmek olmayıp uğranılan taarruz veya mukavemeti kırmak ve düzeni korumaktır. Bunun içinde silah gerektiği derecede kullanılır.

 

Silah Kullanma Şekli :

Madde 23 - Silah kullanmak deyiminden mutlaka ateş etmek anlaşılmaz. Ateş etmek silah kullanmada son çaredir. Silah kullanmada olayın ve durumun özellikleri gözönünde bulundurularak savunmaya ilişkin cop gibi aletlerle varsa önleyici ve etkisiz duruma getirici gaz ve sis bombası gibi aletlerin kullanılmasına öncelik verilir. Daha sonra, kesici ve dürtücü silahlarla ateşli silahların hedefe yöneltilmesi safhasına geçilir. Etkili olmadığında dipçik ve kabzalar kullanılır. Buna rağmen amaç sağlanamamışsa kesici ve dürtücü silahlarla ateşli silahlar kullanılır. Ateşli silahların kullanılmasında sırasıyla; önce havaya ihtar atışı yapılır, sonra ayağa doğru ateş edilir. Öldürücü nahiyeye ateş etmek son çaredir ve özel emir ile olur. Yalnız iken bu gereği silah kullanacak kimse takdir eder. Bu sıranın her olayda aynen izlenmesi zorunlu değildir, olayın özelliğine göre sıra atlanabilir.

 

Ateşli Silahla Ateş Edilme Hali :

Madde 24 - Ateşli silahlarla ateş edilmesi öncelikle bu konuda emir verilmiş olmasına bağlıdır. Ateş emri verilmemiş olsa bile başta kendini savunma zorunluluğu olmak üzere, 21’inci maddede sayılan durum ve özelliklerin ortaya çıkması nedeniyle, silahın kullanılma zamanını, ölçü ve tarzını, her alandaki özel şartları gözönünde tutarak her görevli kendisi değerlendirir ve saptar.

Diğer silahların kullanılması emirle ve emirde belirtildiği şekilde olur.

 

Silah Kullanılması Sonucu Yaralama :

Madde 25 - Silah kullanma halinde yaralananların tedavisi ile ölenler hakkında gerekli işlem yapılmak üzere durum; teşkilatında askeri mahkeme kurulan kıta komutanı veya askeri kurum amirine, nöbetçi heyetine, askeri savcıya, merkez komutanlığına en seri vasıta ile bildirilir.

 

Firar Halinde Yapılacak İşlemler :

Madde 26 - Tek veya toplu firar veya teşebbüsleri halinde yapılacak işler önceden planlanır ve görevliler bu konuda eğitilir. Bu amaçla; askeri ceza ve tutukevi müdürleri, askeri ceza ve tutukevinde vukuu bulabilecek kaçma olaylarında aşağıdaki varsayımlara göre, uygun önleme ve müdahale planlarını yaparlar.

Bu planlar ;

a. Koruma planı,

b. Tabii afetlerde (yangın, sel, deprem vs.) tahliye ve kaçma olaylarına karşı alınacak önlemlere ilişkin planlar,

c. İsyan ve ayaklanmalarla, toplu firarlara karşı müdahale planıdır.

Bu planlar provalarla personele öğretilir ve aksayan kısımları düzeltilir.

 

Koruma Planı'na Etki Eden Durumlar :

Madde 27 - Gündüz kaçma, gece kaçma ve ziyaret günlerinde kaçma olaylarıdır:

a. Gündüz kaçma olayları:

1. Giriş kapısından kaçmak.

2. Pencere ve duvardan atlayarak kaçmak.

3. Tavan ve duvarları delmek suretiyle kaçmak.

4. Duruşma, sağlık kuruluşlarına gidilirken sevk sırasında kaçmak.

5. Kavga, isyan, yangın, deprem vb. olaylardan yararlanarak kaçmak.

b. Gece kaçma olayları:

1. Tünel kazmak suretiyle kaçmak.

2. Işıklandırma ve alarm tertibatına sabotaj düzenleyerek kaçmak.

3. Dışarıdan yapılan silahlı baskın neticesinde kaçmak.

4. Askeri ceza ve tutukevi personelini kandırarak veya anlaşma yolu ile kaçmak.

c. Ziyaret günlerinde kaçma olayları:

1. Tutuklu ve hükümlülerin ziyaretçiler arasına karışmak suretiyle kaçmaları.

2. Kıyafet değiştirerek kaçmak.

 

Kaçma Olaylarına Karşı Alınacak Önlemler :

Madde 28 - Gündüz, gece ve ziyaret günlerinde kaçma olaylarına karşı şu önlemler alınır :

a. Nöbet yerleri, nöbetçi sayısı, gündüz ve gece için ayrı ayrı tespit edilir.

b. Nöbetçi kulübeleri arasında muhabere irtibatı sağlanır ve devamlı işler halde bulundurulur.

c. Nöbetçilerin rütbeli personel tarafından sık sık kontrol edilmesi için özel tedbirler alınır.

d. Nöbetçi er ve erbaşlar görevleri ile ilgili konularda eğitilir.

e. Hazırlanan genel ve özel talimatlar personele öğretilir, nöbetçi kulübelerine asılır ve görevleri belirtilerek üzerinde titizlikle durulması sağlanır.

f. Gündüz ve gece askeri ceza ve tutukevine girip çıkan görevliler izlenir, şüpheyi gerektiren durumlarda derhal sıralı üstler durumdan haberdar edilir.

g. Ziyaretçiler tarafından askeri ceza ve tutukevine sokulmak istenen her türlü uyuşturucu ve alkollü maddeler ile delici, kesici, aşındırıcı ve ateşli silahlara karşı mani olunacak tedbirler alınır.

h. Nöbetçi ve diğer görevli personelin ziyaretçilerle görevin zorunlu kıldığı haller dışında görüşmesi yasaklanır. Ayrıca nöbetçilere ziyaret günleri için özel talimat verilir ve sık sık kontrol edilerek aksayan hususlar düzeltilir.

i. Ayrıca ziyaret günlerinde veya istihbarat alınan diğer zamanlarda, vukuu bulacak herhangi bir olaya karşı, eldeki mevcut kuvvetin belli bir kısmı hazır kıta olarak görevlendirilir ve Garnizon Komutanlığı ile koordineli olaylara anında müdahale sağlanır.

 

İçki ve Kumar Yasağı ve Alınacak Önlemler :

Madde 29- (Değişik Madde:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6.Maddesi) Askerî ceza ve tutukevlerinde kumar oynanmasına, uyuşturucu maddelerin ve alkollü içkilerin kullanılmasına hiç bir surette izin verilemez. Askerî ceza ve tutukevi müdürü tarafından bu yasağın uygulanması için gerekli tedbirler alınır ve aldırılır. Askerî ceza ve tutukevi personelinin bu konudaki eğitimine önem verilir. Bu yasağa tutuklu ve hükümlüler kadar askerî ceza ve tutukevi personeli de riayet etmekle yükümlüdür. Riayet etmeyenler hakkında kanuni işlem yapılır. 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanunun 58 inci ve 59’uncu maddeleri, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 191’inci maddesi ve 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun ilgili hükümleri derslerde öğretilir. Alkollü içkiler ve uyuşturucu maddelerin askerî ceza ve tutukevine girişini engellemek amacıyla içeriye alınan her türlü malzeme ve eşya kontrolden geçirilir. Ziyaret günlerinde ziyaretçilerin üzeri aranmadan içeriye alınmaz. Tutuklu ve hükümlüler ile ziyaretçiler arasında doğrudan temas kurulmasına engel olunur.

(Ek İkinci Fıkra:22.11.2010 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2.Maddesi) Tutuklu ve hükümlüler yatılan yerlerde tütün ve tütün mamullerini tüketemez. Gündüzleri havalandırma bölümlerinde ve ayrıca askerî ceza ve tutukevinin şartlarına göre oluşturulacak özel alanlarda tütün ve tütün mamulleri tüketilebilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

PERSONELİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE YASAKLAR

     

Hükümlü ve Tutuklulara Eşit İşlem : 

Madde 30 - Askeri ceza ve tutukevi personeli, bütün hükümlü ve tutuklulara eşit işlem yapmaya mecburdur. Herhangi biri hakkında ayrıcalıklı muamele ve işlem yapılması yasaktır. Askeri ceza ve tutukevi personeli hükümlü ve tutuklulara adil ve dürüst davranmak ve her ne sebeple olursa olsun farklı muameleden kaçınmak zorundadır.

 

Ciddi ve Dürüst Hareket :

Madde 31- Askeri ceza ve tutukevi personeli, görevlerinin dışında hükümlü ve tutuklular ve bunların yakınları ile herhangi bir surette ilişki kuramazlar. Bu ilişkiden amaç, memuriyet görevini suiistimal eden bir davranış içinde bulunmaktır.

Askeri ceza ve tutukevi müdürü, personelin görev icapları dışında hükümlü ve tutuklular ve yakınları ile de bu tür ilişkilerin kurulmasını engellemek zorundadır.

 

Yasak Olan Şeyler :

Madde 32 - Askeri ceza ve tutukevi personeli hükümlü ve tutuklulara karşı memuriyet nüfuzlarını zedeleyecek her türlü hareketten kaçınmak zorundadır. Hükümlü ve tutuklulardan ve bunların yakınlarından borç, hediye, bağış ve diğer şekiller altında para veya herhangi bir şey almaları ve bu suretle tutuklu ve hükümlülere bir şey vermeleri, alım satım işleri yapmaları da yasaktır.

Askeri ceza ve tutukevi personelinin hükümlü ve tutuklularla olan ilişkileri tamamen görevlerinin icapları ile sınırlı olup, askeri ceza ve tutukevi müdürü personelin memuriyet otoritelerini sarsacak tarzda özel ilişkilere girmelerine engel olur.

 

Hükümlü ve Tutukluların Şahsi İşlerde Çalıştırılamaması :

Madde 33 - Askeri ceza ve tutukevi personeli, hükümlü ve tutukluları kendilerinin veya başkalarının şahsi işlerinde çalıştıramazlar. Askeri ceza ve tutukevinde, hükümlü ve tutukluların iyileştirilmesi (tretmanı) yönünden meşgul edici ve üretken faaliyetlerde bulunmalarına müsaade edilebilir ise de, bundan personel lehine bir gelir, menfaat sağlama amacı güdülemeyeceği gibi personelin kendilerinin veya askeri ceza ve tutukevi dışından kimselerin özel ve şahsi işlerinde çalıştırılmalarına müsaade olunamaz.

 

Sır Saklamak :

Madde 34 - Askeri ceza ve tutukevi personeli sır saklamak zorundadır. Gizli tutulması gereken şeyler basın ve yayın organları dahil hiçbir kimseye ve makama izinsiz verilemez. Hangi hususların gizli kalması gerektiği askeri ceza ve tutukevi müdürü tarafından personele duyurulur. Bu hususlar Günlük Emirler Defterine kaydedilir.

Askeri ceza ve tutukevi personeli, yetkili makamlardan başka hiç bir kişiye ve makama gizli tutulması icap eden hususlar hakkında bilgi veremez. Bu amaçla askeri ceza ve tutukevi müdürü tarafından aşağıdaki tedbirleri alınır.

a. Askeri ceza ve tutukevi personeli, İstihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma Yönergesi esaslarına göre eğitilir ve gerekli diğer koruyucu tedbirler öğretilir.

b. Askeri ceza ve tutukevi personeli, basın ve yayın organları ile münasebet yönünden Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine uygun hareket etmek zorundadır. Bu sebeple izinsiz olarak basın ve yayın organlarına veya mensuplarına beyanat vermelerine engel olunur.

 

Müdafi Tavsiye Edememek :

Madde 35 - Askeri ceza ve tutukevi personeli, hükümlü ve tutuklularla, bunların yakınlarına müdafii seçiminde yardım amacı ile dahi olsa doğrudan doğruya veya dolaylı olarak etki yapamazlar, tavsiyede bulunamazlar. Müdafii tarafından vaat olunan veya verilen bir ücret veya herhangi bir çıkar karşılığında iş göndermeye aracılık edenler hakkında 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 48’inci maddesi uyarınca gerekli yasal işlem yapılır.

 

ALTINCI BÖLÜM

ASKERİ CEZA VE TUTUKEVİNE GİRİŞ

 

Askeri Ceza ve Tutukevine Kimlerin Konulacağı :

Madde 36 - (Değişik Birinci Fıkra:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7.Maddesi)Askerî ceza ve tutukevlerine askerî mahkemeler tarafından haklarında tutuklama kararı verilenlerle Askerî Ceza Kanununa ve 13/12/2004 tarihli ve 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna göre cezaları askerî ceza ve tutukevinde çektirilmesi gerekenler ve adliye mahkemelerince haklarında tutuklama kararı verilen asker kişiler kapatılır.

(Değişik İkinci Fıkra:8.10.2001 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1.Maddesi) Asker kişiler hakkında hüküm olunan ve aşağıda gösterilen cezalar askeri ceza ve tutukevlerinde infaz olunur.

a. Subay, astsubay, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurları, uzman jandarma ve uzman erbaşlar hakkında verilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden veya Devlet memurluğundan çıkarılmayı, ilişik kesmeyi veya sözleşmenin feshini gerektirmeyen hürriyeti bağlayıcı ceza hükümleri,

b. Askeri öğrenciler hakkında verilen ve askeri öğrencilik hukukunun kaybettirilmesi sonucunu doğurmayan hürriyeti bağlayıcı ceza hükümleri,

c. Erbaş ve erler hakkında, asker edildikten sonra işledikleri suçlardan verilen bir yıl veya daha az süreli hürriyeti bağlayıcı ceza hükümleri,

d. Erbaş ve erler hakkında bir yıl veya daha az süreli olmak koşuluyla, diğer askeri şahıslar da ise süresine bakılmaksızın para cezasından çevrilmiş bulunan hürriyeti bağlayıcı ceza hükümleri,

(Değişik Üçüncü Fıkra:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7.Maddesi) 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna göre; herhangi bir suçtan askerî ceza ve tutukevinde tutuklu bulunan kişiler hakkında, adliye mahkemelerince verilen veya askerî mahkemelerce verilip de Askerî Ceza Kanununun 39 uncu maddesi uyarınca genel cezaevlerinde infazı gereken hürriyeti bağlayıcı cezalar ile para cezasından çevrilmiş bulunan hürriyeti bağlayıcı cezaların infazı, bu kişilerin tutukluluk hali durdurulmak suretiyle askerî ceza ve tutukevlerinde yapılır. Hükümlü, tutukluluk halinin sona ermesi durumunda, cezasının infazı bitmemiş ise genel cezaevine gönderilir.

 

Sıkıyönetim ve Savaş Halinde Tutukluların Nakli :

Madde 37 - Sıkıyönetim ve savaş hallerinde sıkıyönetim askeri mahkemelerince tutuklanmasına karar verilenlerin tamamının veya bir kısmının umumi ceza ve tutukevlerine kapatılması sıkıyönetim komutanlığınca talep edilebilir. Bu talep ilgili makamlarca derhal yerine getirilir.

 

Askeri Ceza ve Tutukevine Kabul :  

Madde 38 - Yetkili makamlardan verilen tutuklama müzekkeresi veya infazı istenen kesinleşmiş mahkumiyet ilamı olmaksızın hiç bir kimse askeri ceza ve tutukevine konulamaz. Askeri ceza ve tutukevine konulacak kişiler, içeri alınmadan önce doktor muayenesine tabi tutulurlar ve durumları bir rapor ve tutanakla saptanır.

a. Askeri mahkemelerden verilen ceza hükümleri kesinleşmedikçe yerine getirilemez.

b. Askeri mahkemelerden verilen hükümlerin aslına uyduğu ve yerine getirilmesi gerektiği askeri mahkeme kıdemli hakimi tarafından hüküm altına işaret edilmek suretiyle onaylanır.

c. (Mülga Bent:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 52.Maddesi)

d. (Değişik bent:22.11.2010 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3.Maddesi) Hükümlerin yerine getirilmesi, yetkili askeri savcılar tarafından kovuşturulur. Askerî savcının onayı ve bilgisi olmadan hiçbir tutuklu ve hükümlü askerî ceza ve tutukevine kapatılamaz ve tahliye edilemez.

e. Subaylar hakkındaki hükümler, askeri savcının talebi üzerine teşkilatında askeri mahkeme kurulan kıta komutanı ve askeri kurum amiri tarafından yerine getirilir.

f. Askeri kişi olmayanlara ait hükümler yerine getirilmek üzere Cumhuriyet Savcılıklarına gönderilir.

 

Hükümlüler ve tutuklular ile yakınları ve ilgililerin bilgilendirilmesi

Madde 39- (Başlığı ile Birlikte Değişik Madde:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 8.Maddesi) Hükümlü ve tutuklulara, askerî ceza ve tutukevine alındıklarında uygulanacak iyileştirme çalışmaları, disiplin suçları ve cezaları, bilgi edinme ve şikâyet yolları, hak ve sorumlulukları gibi konular ile askerî ceza ve tutukevindeki yaşam biçimine uyum sağlamaları için gereken bilgiler, askerî ceza ve tutukevi yöneticileri tarafından sözlü olarak anlatılır ve yazılı olarak tebliğ olunur. İnfaz sonrası koruma ve yardım konusunda ayrıca bilgi verilir. Türkçe bilmeyen yabancı uyruklu hükümlü ve tutuklulara kendi dilinde, mümkün olmadığında İngilizce, Fransızca veya Almanca olarak bildirilir. Duyma ve konuşma engellilere işaret diliyle anlatılır. Görme engellilere ise kendi alfabeleri ile yazılmış kitapçık verilir. 

Hükümlü ve tutukluya, müdüre veya görevlendirdiği bir personele, talep veya şikâyetlerini her gün bildirme olanağı tanınır. Talep veya şikâyetler, ilgisine veya konusuna göre yargı mercilerine veya diğer yetkili makamlara iletilir. Talep veya şikâyet konusu başvurunun sonucu hakkında hükümlü ve tutuklu, geciktirilmeden bilgilendirilir.

Hükümlü ve tutuklunun askerî ceza ve tutukevine alınmasında, başka askerî ceza ve tutukevine naklinde ve hastaneye yatırılmasında, isteği üzerine ailesine veya gösterdiği kişilere durum bildirilir.

a. Hükümlü ve tutuklu yabancı uyruklu ise, kendisine uyruğu olduğu devletin diplomatik temsilcilik veya konsolosluğuna durumun bildirilmesini isteyip istemediği sorulur. Bildirimi yazılı olarak istememesi hâlinde, bu isteği bir tutanağa bağlanır ve kendisine imzalatılır. Aksi hâlde durum, uyruğu olduğu devletin diplomatik temsilcilik veya konsolosluğuna bildirilir,

b. Yabancı uyruklu hükümlü ve tutuklunun uyruğu olduğu devletin Türkiye’de yerleşik diplomatik temsilcilik veya konsolosluğunun bulunmaması hâlinde, hükümlü ve tutuklunun yazılı olarak karşı çıkmaması koşuluyla durum, askerî savcılık veya cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla Dışişleri Bakanlığına bildirilir.

Hükümlü ve tutuklunun ölümü hâlinde bildirimle ilgili yukarıdaki hükümler uygulanır ve ayrıca durum ailesine derhâl bildirilir.

 

Kısa Hapis Cezaları ve Gözetim Altına Alma Kararları :

Madde 40 - Gözetim altına alma tedbirleri ile disiplin amirleri veya mahkemelerce verilen kısa hapis cezaları askeri ceza ve tutukevlerinde infaz edilemez.

 

Hükümlü ve Tutukluların Aranması :

Madde 41 - Hükümlü ve tutukluların askeri ceza ve tutukevine girişte üzerleri aranır. Hükümlü ve tutukluların üzerlerinin aranması aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a. Arama askeri ceza ve tutukevi müdürü veya yetkili kılacağı personel başkanlığında bir ekip tarafından yapılır.

b. Arama yapacak ekipte görevlendirilen personelin aramada nelere dikkat edeceği konusunda önceden eğitilmesi zorunludur.

c. Aramadan önce gerekli emniyet tedbirleri alınır.

d. (Değişik Fıkra:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 9.Maddesi) Kadın hükümlü ve tutukluların aramalarında, askerî ceza ve tutukevinde kadın görevli bulunmaması durumunda jandarma veya emniyet teşkilatında görevli kadın emniyet görevlilerinden istifade edilir.

e. Hükümlü ve tutukluların üzerinde suç teşkil eden eşya çıkarsa bunlar, düzenlenecek bir tutanakla teşkilatında askeri mahkeme kurulan kıta komutanı veya kurum amirine gönderilir.

f. (Değişik bent:22.11.2010 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4.Maddesi) Suç teşkil eden eşyadan sayılmamakla birlikte askeri ceza ve tutukevinde bulundurulması sakıncalı bulunan kesici-delici, yaralayıcı niteliği olan eşyalar ile cep telefonu, telsiz ve bilgisayar gibi elektronik cihazlar askeri ceza ve tutukevine alınmaz. İlgilinin tahliyesinde kendisine iade edilmek üzere depo eşya defterine kaydolunarak alıkonulur.

g. (Değişik bent:22.11.2010 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4.Maddesi) Askeri ceza ve tutukevine alınacak hükümlü ve tutuklulara ait günlük ve spor kıyafet ile iç çamaşırı, kazak, parka, tıraş takımı, elektrikli tıraş makinesi, saç kurutma makinesi gibi kişisel eşyanın askeri ceza ve tutukevine sokulmasına müsaade edilir. Ayrıca, ortak kullanım alanlarında bulunmak ve ortak kullanıma açık olmak kaydıyla EK-18’de belirtilen eşyaların askerî ceza ve tutukevine sokulmasına, askerî ceza ve tutukevinin imkanları değerlendirilerek müsaade edilebilir.

h. (Değişik bent:22.11.2010 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4.Maddesi) Askeri ceza ve tutukevlerine yasaklanmış olan yayın sokulmasına engel olunur. Bu amaçla yasak yayınların bir listesi hükümlü ve tutuklulara tebliğ edilir. Yasaklanmamış olan her türlü kitap ve dergi ve benzeri basılı yayınların girişine izin verilir.

i. Giriş ve çıkışlarda mevcut olduğu takdirde arama cihazları ve dedektörlerden istifade edilir.

 

Hükümlü ve Tutuklulara Ait Eşyanın Korunması :

Madde 42 - Hükümlü ve tutuklulara ait olup suç teşkil etmeyen, yalnızca askeri ceza ve tutukevine girmesinde sakınca görülen diğer eşya ve elbiseler 41’inci maddenin g fıkrasındakiler hariç olmak üzere birlikte alıkonulur. Bunlar bir paket halinde askeri ceza ve tutukevi depo görevlisine teslim edilir. Depo görevlisi eşyaları, depo eşya defterine kaydetmekle beraber, her paket için hazırlayacağı dip koçanlı 3 nüsha makbuzun bir nüshasını paketin üzerine iliştirilir, diğer nüshasını eşya sahibine verir. Makbuzlar askeri ceza ve tutukevi müdürü tarafından onaylanır. Makbuzların bir nüshası da hükümlü ve tutuklunun dosyasına konulur.

 

Hükümlü ve Tutuklulara Ait Kıymetli Eşyanın Korunması :

Madde 43 - Hükümlü ve tutuklulara ait yüzük, altın künye, ve bilezik gibi süs eşyaları ile sair kıymetli eşyalar askeri ceza ve tutukevine girişte arama ekibi tarafından alıkonulur ve askeri ceza ve tutukevi müdürünün önünde küçük bir torbaya konulur. Torbanın ağzı bağlandıktan sonra düğümlenip kırmızı mumla kapatılır ve mühürlenir. Mühürlü mum üzerine yapıştırılan etikete eşya sahibinin imzası attırılarak mumun ve mührün yanında hazırlandığı tevsik ettirilir. Torba askeri ceza ve tutukevinin kasasında saklanır. Kasa yoksa bu eşyaların ne suretle muhafaza edileceğini teşkilatında askeri mahkeme kurulan komutan veya kurum amiri tespit eder. Hükümlü ve tutukluya torbanın içindeki eşyaların nelerden ibaret olduğu ve özelliklerini gösteren ve askeri ceza ve tutukevi müdürü ile depo görevlisinin imzasını taşıyan bir alındı makbuzu verilir. Üç nüsha düzenlenen Alındı makbuzunun bir nüshası paketin üzerine iliştirilir, bir nüshası da hükümlü ve tutuklunun dosyasına konulur. Kasanın muhafazası askeri ceza ve tutukevi deposunda yapılır ve çift anahtarlı olup, anahtarlardan her ikisi olmadan açılmayan nitelikte olmasına dikkat edilir. Anahtarlardan biri askeri ceza ve tutukevi müdürün de, diğeri depo görevlisinde bulunur.

Hükümlü ve tutukluların alıkonulan kıymetli eşyalarının kaydedildiği bir emanet defteri tutulur. Emanet defterinin ve alındı makbuzunun nasıl olacağı 138’inci madde de gösterilmiştir.

İsteyen hükümlü ve tutukluların nişan ve nikah yüzüklerini takmalarına izin verilir.

 

Hükümlü ve Tutuklulara Ait Şahsi Paralar :

Madde 44 - (Değişik Birinci Fıkra:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 10.Maddesi)Hükümlü ve tutukluların beraberlerinde getirdikleri veya namlarına gelen paraların günlük ihtiyaçlarından fazlası askerî ceza ve tutukevinin teşkilatında bulunduğu kıta komutanı veya kurum amirinin tespit edeceği bir bankada bunlar için açılan bir hesaba yatırılır.

Açılacak hesabın kayıtlarında; söz konusu paraların hükümlü ve tutuklulara ait olduğu ve bu paraları çekme yetkisinin askeri ceza ve tutukevi müdürü tarafından her defasında verilen yazılı yetki belgesine istinaden askeri ceza ve tutukevi mutemedine ait olacağı gösterilir.

Bu paralar aynı zamanda askeri ceza ve tutukevi idaresi tarafından tutulacak kıymetli eşya ve para defterine kaydolunur. Paraların ihtiyaca göre her verilişinde teslim alana bu defterin mahsus hanesi imzalatılır.

Bu hesapta biriken faizler, tutuklu ve hükümlülerin birikimleri oranında kendi hesaplarına geçirilir,

 

Hükümlü ve Tutuklulara İlk Nasihat :

Madde 45 - (Mülga Madde:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 52.Maddesi)

 

Hükümlü ve Tutukluların Yerleştirilmesi :

Madde 46 - (Değişik Birinci Fıkra:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 11.Maddesi)Aşağıda yazılı olan kişiler askeri ceza ve tutukevinde ayrı yerlere konur ve birbirleriyle temaslarına imkan verilmez.

a. Hükümlüler,

b. Tutuklular,

c. Subaylar,

ç. Kadın subaylar,

d. Astsubaylar,

e. Kadın astsubaylar

f. Uzman jandarma ve uzman erbaşlar,

g. Kadın uzman jandarmalar,

ğ. Er ve erbaşlar,

h. Siviller,

ı. Kadınlar,

i.  Çocuklar.

Ayrı yerleştirme, mümkün olduğu kadar ayrı bölümlerde yapılır. Buna imkan olmadığı takdirde ayrı odalardan yararlanılabilir.

Tutuklu, tutukevinde ciddi bir tehlike teşkil ettiği veya diğer tutukluların emniyeti için gerekli görüldüğü veya intihara veya kaçmaya kalkıştığı veya bu yolda hazırlıkta bulunduğu takdirde sağlığına zarar vermeyecek tedbirler alınabilir.

 

 

Hükümlü ve tutuklunun bakıma muhtaç çocuklarının barındırılması

Madde 47- (Başlığı ile Birlikte Değişik Madde:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 12.Maddesi) Anaları hükümlü ve tutuklu olup da dışarıda korumasına bırakılacak kimsesi bulunmayan sıfır-altı yaş grubundaki çocuklar, analarının yanında kalabilirler. Bu çocuklar gündüzleri Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu veya diğer kurum ve kuruluşlara ait kreş ve gündüz bakımevlerinde barındırılırlar.

Analarının yanında kalan çocuklara, yaş ve durumlarına ve ihtiyaçlarına göre yiyecek ve içecek verilir.

Üç yaşını doldurmuş çocuklar, askerî ceza ve tutukevinde bulunan psikologun veya tabibin önerisi, askerî savcının talebi ve askerî hakimin kararıyla çocuk yuvalarına veya yetiştirme yurtlarına yerleştirilebilirler. Bu çocukların belirlenecek bir program ve usule göre zaman zaman analarıyla temasları sağlanır.

Altı yaşını doldurmuş çocukların menfaati de göz önünde tutularak kurum dışında barındırılacakları yerler, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN YAŞAYIŞ TARZI

 

Günlük Faaliyet Programı :

Madde 48 - Hükümlü ve tutukluların günlük yaşayış tarzları yaz ve kış mevsimlerindeki saat durumuna göre ve askeri ceza ve tutukevi binasının elverdiği olanaklar çerçevesinde bir günlük faaliyet programı ile tespit edilir.

Kalkma, yıkanma, spor, yemek, dinlenme ve yatma saatleri günlük bir program dahilinde yapılır. Yapılacak günlük programda, er ve erbaş hükümlü ve tutukluların eğitim ve öğretimine de uygun zaman ayrılır. Bu günlük programda cuma ve cumartesi hariç olmak üzere haftanın diğer günlerinde gece dersi yaptırılır.

 

Genel Temizlik :

Madde 49 - Haftanın tespit edilecek bir gününde genel temizlik yapılır. Genel temizlikle koğuş, yemekhane, tuvalet, banyo gibi yerlerin de temizliği yapılır. Hükümlü ve tutuklular bu günde saç tıraşı, çamaşır yıkama ve banyo gibi işlerle meşgul olur. Pazar günü dinlenme günüdür. Bu günde tutuklu ve hükümlülerin televizyon seyretme, spor yapma ve benzeri faaliyetlerine imkan sağlanır.

 

Spor :

Madde 50 - Hükümlü ve tutuklulara her gün spor yaptırılır. Spor dersinin programı askeri ceza ve tutukevi müdürü tarafından hazırlanır. Spor dersinin programında ısınma amacıyla yerinde koşu ve kültür-fizik hareketleri mutlaka yer alır.

 

Hükümlü ve Tutukluların Çalıştırılması :

Madde 51 - Hükümlü ve tutuklu er ve erbaşlar, teşkilatında askeri mahkeme kurulan kıta komutanı veya askeri kurum amirinin emriyle askeri ceza ve tutukevinin içinde veya dışında, yük taşınması, taş veya odun kırılması, yol yapımı, arazi tesviyesi, ağaç dikimi gibi işlerle, kazma, kürek kullanılmasını gerektiren ağır işlerde çalıştırılabilir.

Çalıştırılacak olan hükümlü ve tutuklular, yapılacak işin özelliğine bağlı olarak ekipler ve gruplar halinde bulundurulur ve askeri ceza ve tutukevi personelinin gözetim ve koruması altına alınırlar.

Askeri ceza ve tutukevi dışında çalıştırılacak hükümlüler, şartla salıverilmelerine en çok iki yıl kalanlar arasından; tutuklular ise iddianame ile haklarında uygulanması istenilen ceza maddelerinin asgari hadlerinin toplamı en çok beş yılı aşmayanlar arasından seçilirler. Hükümlü ve tutuklulardan yukarıda yazılı olanlardan daha yukarı halleri olanlar askeri ceza ve tutukevi içerisinde çalıştırılırlar.

Ağır hizmetlerin hükümlü ve tutuklunun beden gücü oranında ve sağlık durumunu bozmayacak şekilde olmasına dikkat edilir. Ceza gayesi güdülmez. Ağır işte çalışmaya engel bir durumu olduğu tabip raporu ile anlaşılanlar bu işlerde çalıştırılamazlar. Askeri ceza ve tutukevi dışındaki çalışma süresi askeri ceza ve tutukevinin günlük faaliyet programına uygun olmak kaydıyla günde yedi saatten fazla olamaz. Gardiyan ve muhafızlar nezaretinde yapılacak bu çalışmalar mesai sonunda tekrar askeri ceza ve tutukevine dönülecek şekilde düzenlenir.

 

Hükümlü ve Tutukluların Birbirleriyle İyi Geçinme Mecburiyetleri :

Madde 52 - Hükümlü ve tutuklular birbirlerine karşı dürüst ve iyi davranmaya mecburdurlar. Birbirleri üzerinde hiçbir suretle nüfuz icra edemezler. Yaş, kıdem, maddi güç ve kuvvet gibi faktörlere dayalı olarak diğer bir şahıs üzerinde nüfuz icra etmelerine mani olunur.

Hükümlü ve tutukluların gruplaşmaları, toplu şekilde hareket etmeleri, tek başına veya gruplar halinde eğitim ve çalışma yükümlülüklerini yerine getirmeme, verilen yemekleri yememe, idarece verilen elbiseleri giymemeleri gibi askeri ceza ve tutukevi düzenini bozan davranışlarda bulunmaları veya birbirlerine karşı düşmanlık hisleri besleyip bu hisleri tahrik etmeleri yasaktır.

 

Açık Havaya Çıkarılma :

Madde 53 - (Değişik:22.11.2010 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5.Maddesi) Hava ve mevsim şartları uygun olduğu sürece kapalı yerlerdeki hükümlü ve tutuklular, askeri ceza ve tutukevi müdürlüğünce tespit edilen zamanlarda ve günde bir saatten aşağı olmamak üzere açık havaya çıkarılırlar. Bu süre içerisinde bireysel spor da yapılabilir. Hükümlü ve tutukluların açık havaya çıkarılmaları toplu olarak yapılmaz. Gruplar halinde veya koğuş koğuş açık havaya çıkarılırlar ve açık havaya çıkarılma esnasında emniyet tedbirleri artırılır. Açık havaya çıkarılma esnasında askeri ceza ve tutukevi dışından kimselerle görüşmeleri veya irtibat kurmalarına mani olunur. Tabibin göstereceği lüzum üzerine, askeri ceza ve tutukevi müdürü bir hükümlü veya tutuklunun açık havaya çıkarılma süresini uzatabilir.

 

Askeri Ceza ve Tutukevi Düzenini Bozucu Hareketler :

Madde 54 - Hükümlü ve tutukluların askeri ceza ve tutukevi içinde uyacakları kurallar ayrıntılı olarak bir cetvel halinde hazırlanır ve topluca bulundukları yerlere asılır. Bu cetvelde 52, 55 ve 56’ncı maddelerdeki kuralların yanında aşağıda yazılı yasaklara da yer verilir.

Hükümlü ve tutukluların ;

a. Sabah kalkma vaktinden yatma saatine kadar yatakhaneye girmeleri veya yataklarda yatmaları,

b. Yatma saatlerinde yüksek sesle konuşmaları,

c. Koğuş duvarlarına yazı yazmaları, resim yapmaları, çivi çakmaları,

d. Koğuşlarda yatak yerlerini izinsiz değiştirmeleri,

e. İzinsiz diğer koğuşlara gitmeleri,

f. Başkasının askeri ceza ve tutukevinin emniyet ve disiplinini bozacak fiil ve harekete teşebbüsünün meydana çıkmasına mani olmaları,

g. Edep ve nezakete aykırı dil ve ifadeler kullanmaları,

h. Başkasına ait para ve eşyayı izinsiz almaları, kullanmaları, bunları vermeye icbar etmeleri,

i. Haraç almaları,

j. Askeri eşyaları tahsis edildikleri işlerden gayri işlerde kullanmaları,

k. Taarruz ve firara yarayacak, gerektiğinde bu işler için kullanabilecek eşya ve aletler yapmaları, saklamaları, bulundurmaları,

l. Askeri ceza ve tutukevi yönetimince miktarı tayin edilenden fazla para ve kıymetli eşyayı yanlarında bulundurmaları,

m. Birbirine eşya satmaları ve almaları,

n. Koğuşta yemek yemeleri,

yasaktır.

 

Dışarıdan Eşya ve Yiyecek Aldırma Yasağı ve İstisnaları :

Madde 55 - Hükümlü ve tutukluların yiyecek ve her türlü eşya almak için gardiyan ve diğer görevlilere para vermeleri ve aldırmaları yasaktır. Dışardan temin edilmesi mecburi olan eşya askeri ceza ve tutukevi müdürlüğünce sağlanır. Gerekirse bu amaçla askeri ceza ve tutukevlerinde bir askeri kantin satış şubesi açılır. Kantin açmaya yetkili karargah veya kurum tarafından işletilecek olan bu şubelerin hesapları ilgili kantin başkanlığı tarafından kontrol edilir. Askeri ceza ve tutukevi müdürlüğü hükümlü ve tutukluların ihtiyacı olabilecek malları önceden kantin başkanlığına bildirir ve bunların bulundurulmasını talep eder. Özel tip askeri ceza ve tutukevleri ile birinci sınıf askeri ceza ve tutukevlerinde müstakil kantin kurulabilir.

 

Hükümlü ve Tutukluların Kılık ve Kıyafeti :

Madde 56 - Subay ve Astsubaylarla ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla tüm hükümlü ve tutukluların saç ve sakalları, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin erler hakkındaki hükümlerine göre kestirilir.

(Değişik İkinci Fıkra:12.02.2010 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1.Maddesi) Tutuklu ve hükümlü olan erbaş ve erlere, askerî ceza ve tutukevi yönetimi tarafından verilen ve şekli özellikleri Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliğinde belirlenen şekilde elbise giydirilir. Tutuklu ve hükümlü olan subay, astsubay, sivil personel, uzman jandarma ve uzman erbaşlar, askeri disiplini ihlal etmeyecek nitelikte olmak şartıyla kendi sivil kıyafetlerini giyerler.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

ASKERİ CEZA VE TUTUKEVLERİNDE SAĞLIK TEDBİRLERİ

 

Temizlik :

Madde 57 - Askeri ceza ve tutukevlerinde koğuşların, yatakhanelerin, yemekhanelerin ve diğer müşterek yerlerin temiz tutulmasına ve uygun zamanlarda havalandırılmasına özen gösterilir.

Ortak kullanma yerleri olan koğuş, yatakhane gibi yerlerin temizlik ve bakımlarını, tutuklu ve hükümlülerin kendilerinin yapması asıldır. Sabah kalkma saatini takiben kişisel bakımlarını yapmalarından sonra yataklarını ve dolaplarını da düzeltmeleri zorunludur. Sabah kahvaltısından sonra koğuş, yatakhane, yemekhane gibi müşterek kullanım yerlerinin temizliği hükümlü ve tutukluların kendileri tarafından yapılır.

Koğuş, yatakhane ve yemekhane gibi yerlerde yatma ve oturma mutlaka bir plana göre yapılır. Her hükümlü ve tutukluya ayrı bir yatak ve yemek masasında yer ayrılır. Hükümlü ve tutukluların kendi yerlerinden başka bir diğerinin yatağında yatmaları yasaktır. Yapılacak yatma ve oturma planları koğuş, yatakhane ve yemekhanede asılır. Müşterek yerlerden olan banyo ve tuvaletlerin her gün temizlenmesine ve havalandırılmasına önem verilir. Bu yerlerin temizlik ve bakımından sorumlu olanlar tefrik edilir ve portör muayeneleri zamanında yaptırılır.

Askeri ceza ve tutukevi içerisinde görevli kadro personeline de askeri ceza ve tutukevinin temizliği ve havalandırılması ile ilgi görevler verilebilir.

Yatakhanelerde yer alan yatakların en az ayda bir defa açık havaya çıkarılarak gün boyunca havalandırılmaları askeri ceza ve tutukevi müdürü tarafından sağlanır. Ayrıca yatak kılıfı, yastık yüzü ve nevresimlerin temiz bulundurulması ve sık sık yıkanması için gerekli tedbirler alınır.

Mantar hastalıklarının üremesinin önlenmesi bakımından askeri ceza ve tutukevi tabibinin nezareti altında banyonun ilaçlanması sağlanır.

Askeri ceza ve tutukevinde bulunan malzemenin daima hizmete hazır, bakımlı ve temiz bulundurulması esastır. Her hafta Cuma günü 16.00-18.00 saatleri arasında haftalık kontrol ve muayene, bakım yapılır.

Bu bakımda:

a. Binalar ve tesisler, koğuş, yatakhane, dershane, gazino, banyo ve helalar ile her türlü levazım malzemesinin,

b. Araçlar ve varsa römorkların,

c. İstihkam, kimya ve sıhhiye malzemesinin,

d. Muhabere malzemesinin,

e. Silahlar ve atış kontrol malzemesinin,

muayene ve kontrolü yapılır.

Bakım sırasında hemen giderilemeyen veya yetki dışı aksaklıklar ilgili görevli personel tarafından askeri ceza ve tutukevi müdürüne rapor edilir.

                 

Bulaşıcı Hastalıklar :

Madde 58 - Umumi Hıfzısıhha Kanununun 57’nci maddesine göre, memleket dahilinde 57’nci maddede yazılı hastalıklardan biri zuhur eder veya bunların birinden şüphe edilir veyahut bu hastalıklardan biri sebebiyle meydana geldiğinden şüphe olunursa bu vakaların görevli tabip tarafından ihbarı zorunlu kılınmıştır. Askeri ceza ve tutukevlerinde Umumi Hıfzısıhha Kanununda yazılı bulaşıcı hastalıkların birinin çıkması halinde, askeri ceza ve tutukevi yönetiminin durumu derhal ilgili mercilere bildirmesi zorunludur.

Hükümlü ve tutuklular arasında bu hastalıklardan biri zuhur eder veya bunların birinden şüphe edilir veyahut bu hastalıklardan ölüm vukuu bulur veya ölümün bu hastalıklardan biri sebebiyle meydana geldiğinden şüphe olunursa bu Kanunda gösterilen tüm tedbirler ivedilikle alınır.

Askeri ceza ve tutukevi müdürü, bu hastalıklardan birinin askeri ceza ve tutukevinde çıktığının anlaşılması üzerine durumu teşkilatında askeri mahkeme kurulan kıta komutanı veya kurum amirine hemen yazı ile bildirir. Ayrıca askeri ceza ve tutukevi tabibinden gerekli acil tedbirleri almasını ister ve bu tedbirler askeri ceza ve tutukevi müdürünün gözetiminde ve emriyle aldırılır. Alınacak tedbirler arasında bulaşıcı hastalığa yakalanan kimsenin tecriti ilk önce planlanır.

Bu tür hastalıklara yakalanmış olan hükümlü ve tutukluların tecrit ve tedavisini sağlayacak nitelikte hastanesi bulunmayan askeri ceza ve tutukevlerinde bu hastalar derhal en yakın askeri hastaneye naklolunurlar. Ayrıca hastalığın yayılmasına engel olmak için tabibin önereceği her türlü tedbir alınır.

 

Hükümlü ve Tutukluların İlk Temizliği :

Madde 59 - Her hükümlü ve tutuklunun, koğuşlara gönderilmeden önce askeri ceza ve tutukevinin hamamında yıkanması sağlanır. Ayrıca bu anda saç tıraşı, çamaşır temizliği gibi diğer temizlik işleri de yapılır. Böylece hükümlü ve tutuklunun kirden arınmış ve temizlenmiş bir halde askeri ceza ve tutukevine girmesi sağlanır.

 

Hükümlü ve Tutukluların Yıkanması :

Madde 60 - Hükümlü ve tutukluların haftada bir defa yıkanmaları sağlanır. Bunun için gerekli tedbirler alınır ve hamamın kapasite durumuna göre koğuşlar için yıkanma saatleri planlanır. Hükümlü ve tutukluların yıkanmaları 49’uncu maddede gösterilen genel temizlik gününde yapılır. Ayrıca haftanın diğer günlerinde sabah saatlerinde mümkün olursa hamam açık bulundurulur.

 

Girişte Tabip Muayenesi :

Madde 61 - Askeri ceza ve tutukevine kabul edilen hükümlü ve tutuklular giriş sırasında askeri ceza ve tutukevi tabibi yoksa kışla tabibi tarafından muayene edilir. Muayeneler, askeri ceza ve tutukevinin vizite defterine kaydedilir. Her tutuklu ve hükümlü bu esnada genel sağlık muayenesine tabi tutulur.

Hasta oldukları anlaşılanlar hakkında tabip raporunda belirtilen esaslara göre işlem yapılır. Hasta oldukları anlaşılanların tedavisi askeri ceza ve tutukevinde yapılamaz ise ancak bu takdirde en yakın askeri hastaneye sevkleri sağlanır. Askeri hastanede hükümlü ve tutuklulara ayrılan özel muhafazalı bölümde yatırılırlar ve gerekli muhafaza tedbirleri alınır.

Sağlık bakımından sakınca görülmeyenlerin her türlü temizlikleri tamamlandıktan ve noksan aşıları yapıldıktan sonra içeri alınırlar.

 

Sağlık Fişine Kayıt :

Madde 62 - Askeri ceza ve tutukevine alınan her hükümlü ve tutuklu için iki suret "Erbaş ve Er Sağlık ve Muayene Fişi" tanzim olunur. Askeri ceza ve tutukevinde bulunduğu süre içerisinde hakkında genel ve hastalık sebebiyle yapılan sağlık işlemleri (muayeneler) buna kaydedilir ve tabip tarafından imza edilir. Tahliyesini müteakip bu fişler bağlı olduğu kıta komutanlığı veya kurum amirliğine gönderilir ve şahsi dosyasında muhafazası sağlanır. Bir sureti de askeri ceza ve tutukevindeki dosyasında saklanır.

 

Hükümlü ve Tutukluların Tedavisi :

Madde 63 - Askeri ceza ve tutukevi tabibi hasta olduğu bildirilen hükümlü ve tutukluları her gün belirli saatlerde muayene ve tedavi eder. Acil hallerde muayene ve tedavi için yapılacak davete askeri ceza ve tutukevi tabibi uymak zorundadır. Askeri ceza ve tutukevinde kadrolu tabip bulunmadığı hallerde bu görevi yürüten tabip, askeri ceza ve tutukevi tabibinin vazifelerini aynen yerine getirir.

 

Revir :

Madde 64 - Her askeri ceza ve tutukevinde bir revir bulunur. Hastaneye nakline gerek görülmeyecek derecede hasta olduğu tabip tarafından tespit edilen hükümlü ve tutuklular revire yatırılır.

Revire yatırılan hastalar revir görevlilerince kontrol edilir ve tabip tarafından verilen ilaçlar ilgililerce hastaya verilir.

Hastanın revire kabul tarihi, hastalığı, hastalığının seyri ve verilen ilaçlar revir defterine ve hastanın tabelasına yazılır.

 

Hastaneye Nakil :

Madde 65- (Değişik Madde:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 13.Maddesi)Hükümlü ve tutuklulardan hastanede tedavisi gerekecek derecede hasta olanlar öncelikle en yakın askerî hastaneye, askerî ceza ve tutukevinin bulunduğu yerde askerî hastane bulunmaması durumunda en yakın askerî hastane veya devlet hastanesine sevk olunurlar. Hastaneye yatırılan hükümlü ve tutukluların muhafazasına ilişkin tedbirler, teşkilatında askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum amirince tespit edilir ve askerî hastane veya devlet hastanesi baştabibi bu tedbirlerin uygulanması için gerektiğinde merkez komutanlığından yardım isteyebilir.

 

Tutuklu ve hükümlünün kendisine verilen yiyecek ve içecekleri reddetmesi

Madde 65/A- (Ek Madde:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 14.Maddesi) Tutuklu ve hükümlüler, hangi nedenle olursa olsun, kendilerine verilen yiyecek ve içecekleri sürekli olarak reddettikleri takdirde; bu hareketlerinin kötü sonuçları ile bırakacağı bedensel ve ruhsal hasarlar konusunda askerî ceza ve tutukevi tabibince bilgilendirilirler. Psikolog tarafından da bu hareketlerinden vazgeçmeleri yolunda çalışmalar yapılır ve sonuç alınamaması hâlinde, beslenmelerine tabipçe belirlenen rejime göre uygun ortamda başlanır.

Beslenmeyi reddederek açlık grevi veya ölüm orucunda bulunan tutuklu ve hükümlülerden, birinci fıkra gereğince alınan tedbirlere ve yapılan çalışmalara rağmen hayatî tehlikeye girdiği veya bilincinin bozulduğu tabip tarafından belirlenenler hakkında, isteklerine bakılmaksızın askerî ceza ve tutukevinde, olanak bulunmadığı takdirde derhâl hastaneye kaldırılmak suretiyle muayene ve teşhise yönelik tıbbî araştırma, tedavi ve beslenme gibi tedbirler, sağlık ve hayatları için tehlike oluşturmamak şartıyla uygulanır.

Yukarıda belirtilen hâller dışında, bir sağlık sorunu olup da muayene ve tedaviyi reddeden  tutuklu ve hükümlülerin sağlık veya hayatlarının ciddî tehlike içinde olması veya askerî ceza ve tutukevinde bulunanların sağlık veya hayatları için tehlike oluşturan bir durumun varlığı hâlinde de ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

Bu maddede öngörülen  tedbirler, tabibin tavsiye ve yönetimi altında uygulanır. Ancak, tabibin zamanında müdahale edememesi veya gecikmesi tutuklu ve hükümlü için hayatî tehlike doğurabilecek ise, bu tedbirlere ikinci fıkrada belirtilen şartlar aranmaksızın başvurulur.

Bu madde uyarınca tutuklu ve hükümlülerin sağlıklarının korunması ve tedavilerine yönelik zorlayıcı tedbirler, onur kırıcı nitelikte olmamak şartıyla uygulanır.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN DIŞARI İLE OLAN MÜNASEBETLERİ

 

Haberleşmenin Kontrolü :

Madde 66 - Tüm hükümlü ve tutuklulara gelen ve bunlar tarafından gönderilen mektuplar askeri ceza ve tutukevi müdürlüğünce incelenir.

Hükümlü ve tutuklu tarafından yazılan mektuplar, zarfı kapatılmaksızın askeri ceza ve tutukevi müdürlüğüne teslim edilir. Gönderilmesinde sakınca görülmeyen mektupların zarfları askeri ceza ve tutukevi müdürlüğünce kapatılarak postaneye verilir.

Hükümlü ve tutuklulara gönderilen ve açılıp incelendikten sonra sahiplerine verilmesinde sakınca olmadığı anlaşılan mektuplar "GÖRÜLDÜ" kaydı konulduktan sonra sahiplerine verilir.

Askeri ceza ve tutukevinde bulunan tüm hükümlü ve tutukluların gönderecekleri mektuplar er mektubu gibi işlem görürler.

(Değişik Beşinci Fıkra:22.11.2010 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6.Maddesi) Mektup haricindeki haberleşme vasıtalarından nasıl istifade edileceği hususu askeri ceza ve tutukevi müdürlüğünce hazırlanacak bir talimat ile düzenlenir. Ancak cep telefonu, telsiz, bilgisayar ve bunun gibi aletler ile gerçekleştirilebilen haberleşmeler yasaktır.

(Ek Altıncı Fıkra:22.11.2010 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6.Maddesi) Ücreti tutuklu ve hükümlü tarafından ödenmek şartıyla PTT aracılığıyla faks ve telgraf ile de haberleşme yapılabilir. Hükümlü tarafından gönderilen ve kendisine gelen mektup, faks ve telgraflar, kurumun en üst amirince denetlenir.

 

Telefonla görüşme 

Madde 66/A- (Ek Madde:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 15.Maddesi) Askerî ceza ve tutukevinde bulunan hükümlü ve tutuklular, belgelendirmeleri koşuluyla eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ve vasisi ile telefon görüşmesi yapabilir.

Telefonla görüşmeleri aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:

a. Hükümlü ve tutuklular, haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakılma veya kısıtlama cezası ile hücreye koyma cezasının infazı sırasında olmamak koşuluyla, idarenin kontrolünde bulunan ve askerî ceza ve tutukevinin uygun yerlerine yerleştirilen telefonlardan yararlandırılır,

b. Disiplin cezaları olsa bile, anne, baba, eş, çocuk ve kardeşlerin ölüm veya ağır hastalıkları veya doğal afet hâllerinde, hükümlü ve tutukluların telefon görüşme hakları hiçbir şekilde engellenemez,

c. Askerî ceza ve tutukevindeki hükümlü ve tutuklular; altsoy, üstsoy, eş ve kardeşlerinin ölüm, ağır hastalık veya doğal afet hâllerinde, askerî ceza ve tutukevine ait telefon ve faks cihazından derhâl yararlandırılır. Bu hâlde, yapılan telefon konuşmaları o haftaya ait konuşma hakkından sayılmaz. Görüşmeler, tutanak ile belgelenir ve tutanaklar özel bir dosyada saklanır,

ç. Askerî ceza ve tutukevi personeli hükümlü ve tutuklulara tahsis edilen telefonları kullanamaz,

d. Hükümlü ve tutuklular, telefon görüşmesi hakkına sahip oldukları konusunda bilgilendirilir,

e. Hükümlü ve tutukluların telefonla görüşme gün ve saatleri, askerî ceza ve tutukevinde bulunan telefon adedi, başvuru sırası, askerî ceza ve tutukevinin  asayiş ve güvenliği dikkate alınarak idare tarafından belirlenir. Hükümlü ve tutuklular görüşebilecekleri yakınlarından bir veya birden fazla kişi ile haftada bir kez ve bir telefon numarasıyla bağlantı kurarak kesintisiz görüşme yapabilir. Herhangi bir nedenle görüşme gerçekleşememişse daha önceden bildirilen numaralardan bir diğeriyle görüşebilir. Konuşma süresi görüşme başladığı andan itibaren on dakikayı geçemez. Ancak tehlikeli hükümlü ve tutuklu oldukları askerî ceza ve tutukevi müdürlüğü tarafından belirlenen hükümlü ve tutuklular on beş günde bir kez olmak ve on dakikayı geçmemek üzere sadece eşi, çocukları, annesi ve babası ile görüşebilir,

f. Hükümlü ve tutuklunun, askerî ceza ve tutukevinin  güvenliğini tehlikeye düşüren, suç oluşturan veya bir suça azmettirme ya da yardım etme sonucunu doğurabilecek konuşmalarda bulunduğu dinleme sırasında belirlendiğinde, görüşme derhâl kesilir. Bu hâlde hükümlü ve tutuklu hakkında adlî veya idarî soruşturmaya esas olacak işlemler müdür tarafından yapılır,

g. Suç işlemek amacıyla kurulan silâhlı örgütün yöneticiliğini yapmaya devam eden, bu konuda herhangi bir yöntemle, askerî ceza ve tutukevinin  içi veya dışındaki kişilere talimat veya mesaj veren hükümlü ve tutuklulara telefon görüşmesi hiçbir şekilde yaptırılmaz,

ğ. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan hükümlüler, müdürün uygun gördüğü hâllerde ve on beş günde bir olmak üzere eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi ile on dakikayı geçmemek üzere görüşebilir,

h. Telefonla görüşme ücreti, görüşmeyi yapan hükümlü ve tutuklu tarafından karşılanır. Görüşme için kullanılan telefon kartları askerî ceza ve tutukevinin  kantininde satılır. Kantin bulunmadığı takdirde müdür tarafından görevlendirilen bir görevli tarafından en yakın kantinden temin edilerek ücreti karşılığı hükümlü ve tutuklulara verilir.

ı. Hükümlü ve tutuklu bu maddede belirtilen telefonla görüşme hakkını kullanabilmek için "Telefon Görüşme Formu" doldurur. Bu formda; telefon görüşmesi yapmak istediği kişiler ve bunlarla olan yakınlık derecesini, görüşme yapmak istediği sabit, cep telefon numaraları ile yurtdışı telefon numarasını, telefon görüşmesi yapacağı yakınlarının açık adreslerini belirtir ve gerekli belgeler eklendikten sonra idareye verir. İdare gerekli gördüğü takdirde formdaki bilgilerin doğruluğunu araştırabilir. Telefon görüşme formunda yer alan bilgilerde değişiklik olması halinde hükümlü ve tutuklu yeni bir form düzenleyerek idareye bildirir. Hükümlü ve tutuklu tarafından formda gösterilmemiş olan kişilerle telefon görüşmesi yaptırılmaz,

i. Hükümlü ve tutuklunun formda belirttiği bilgiler, varsa değişiklikler deftere kaydedilir. Bu deftere, ayrıca telefon görüşmesi yapmak isteyen hükümlü ve tutuklunun haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakılma veya kısıtlama cezası olup olmadığı ve varsa hücreye koyma cezasının infazına başlanıp başlanmadığı yazılır. Defter, infaz kısım amiri tarafından tutulur. Defterin sayfaları numaralanır ve mühürlenir; kaç sayfadan ibaret olduğu askerî ceza ve tutukevi müdürü tarafından tasdik olunur. Defterler, her an denetime hazır hâlde bulundurulur,

j. Telefonla konuşmak isteyen hükümlü ve tutuklular, "Telefon Görüşme İstek Formu" doldurarak idareye verir. Bu formlar, hükümlü ve tutuklu telefon görüşme defteri ile karşılaştırılır. Telefonla görüşmeye engel hâlleri bulunmayan hükümlü ve tutukluların isim listesi infaz kısım amiri tarafından bu işle görevlendirilen gardiyana verilir. Telefon görüşmesi yapmak isteyen hükümlü ve tutuklunun bu görüşmeyi yapmasına engel bir hâli bulunması hâlinde bunun sebepleri gerekçelendirilmek suretiyle tutanağa yazılır ve bu tutanağın içeriği hükümlü ve tutukluya bildirilerek dosyasına konulur,

k. Konuşma sırası gelen hükümlü ve tutuklunun askerî ceza ve tutukevi içindeki tehlikelilik durumu da dikkate alınarak gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle telefon görüşmesi yapılacak yere getirilir. Hükümlü ve tutuklu, öncelikle konuşmasına kendi adını ve soyadını söyleyerek başlar. Görüştüğü karşıdaki kişiye, adını, soyadını ve telefon numarasını tekrar etmesini isteyerek konuşmasına devam eder. Bu işlemin yapılması zorunlu olup, konuşma bittikten sonra, telefon görüşme istek formunun konuşmanın yapıldığına ilişkin bölümü doldurulur, konuşmayı yapan hükümlü ve tutuklu ve görevli gardiyan tarafından imzalanır. Bu formdaki bilgiler, deftere kaydedilmek üzere infaz kısım amirine verilir. Deftere kaydedilmesini müteakip bu formlar hükümlü ve tutuklu telefon görüşme dosyasında muhafaza edilir.

l. Hükümlü ve tutuklulara dışarıdan telefon açılmak suretiyle görüşme yaptırılmaz,

m. (Değişik bent:22.11.2010 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7.Maddesi) Telefon görüşmeleri Türkçe yapılır. Ancak, hükümlü ve tutuklunun kendisi veya görüşeceğini bildirdiği yakınının Türkçe bilmediğini beyan etmesi hâlinde, konuşmanın yapılmasına izin verilir ve konuşma kayda alınır. Kayıtların incelenmesi sonucu, konuşmanın suç teşkil etme ihtimali olan faaliyetler için kullanıldığının anlaşılması durumunda, hükümlü ve tutukluların aynı yakını ile Türkçe’den başka bir dille konuşmasına izin verilmez,

Çocuk hükümlü ve tutukluların telefonla konuşması hiçbir şekilde kısıtlanamaz ve engellenemez.

Hükümlü ve tutukluların, bu maddede belirtilen yakınları ile yaptığı telefon görüşmeleri, askerî ceza ve tutukevi müdürünün bu işe görevlendirdiği görevli tarafından dinlenir ve mümkünse elektronik aletler ile kayda alınır.

Hükümlü ve tutuklular, askerî ceza ve tutukevinde telsiz, araç telefonu, telsiz telefon veya cep telefonu ve benzeri iletişim araçlarını bulunduramaz ve kullanamaz.

Hükümlü ve tutuklulara tanınan telefonla görüşme hakkı;

a. Genel ve kısmî aramalar sırasında,

b. Yemek dağıtım saatlerinde,

c. Askerî ceza ve tutukevinin asayiş ve güvenliğini bozucu her türlü bireysel veya toplu olaylar sırasında, kullandırılmaz.

 

Sahiplerine Verilmesi Sakıncalı Görülen Mektuplar :

Madde 67 - İadesi veya sahibine verilmesi sakıncalı görülen mektuplar en geç yirmi dört saat içinde askeri ceza ve tutukevi müdürüne tevdi edilir.

Müdür mektupların aynen veya sakıncalı görülen kısımları okunmayacak surette çizildikten sonra mahalline gönderilip gönderilmeyeceği veya hükümlüye verilip verilmeyeceği hususunda karar verir.

Tamamen sakıncalı görülen mektuplar sahiplerine verilmez ve mahalline gönderilmeyerek teşkilatında askeri mahkeme kurulan kıta komutanı veya askeri kurum amirine gönderilir.

(Ek Dördüncü Fıkra:22.11.2010 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 8.Maddesi) Hükümlü veya tutuklu tarafından resmi makamlara veya savunması için avukatına gönderilen mektup, faks ve telgraflar denetime tabi değildir.

 

Gazete, Kitap vesair Eşyanın Kontrolü :

Madde 68 - Hükümlü ve tutuklulara gönderilen gazete, kitap, dergi gibi basılı kağıtlarla sair eşya hakkında da yukarıdaki maddeler hükümlerine göre işlem yapılır.

(Ek İkinci Fıkra:22.11.2010 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 9.Maddesi) Okunması ilgili makamlarca yasaklanmış olanların dışında tüm kitap, dergi, gazete gibi basılı eserlerin okunması serbesttir.

 

Para ve Emanet İşleri :

Madde 69 - Hükümlü ve tutuklular adına posta ile gönderilen para ve diğer eşyaların alınması ve sahiplerine verilmesi "Ordu Mensupları Adlarına Gönderilecek Posta Maddeleri İle Havalelerin Postanelerden Alınma ve Sahiplerine Verilme Tarzını Gösterir Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır.

Askeri ceza ve tutukevi personelinin posta mutemedi, aynı zamanda hükümlü ve tutukluların posta ile gönderilen para ve diğer eşyalarının postaneden alınması ile de görevlidir.

 

Hükümlü ve Tutukluları Ziyaret :

Madde 70- (Değişik Madde:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 16.Maddesi)Hükümlü ve tutuklular askerî ceza ve tutukevi müdürlüğünce saptanan esaslar çerçevesinde ziyaret edilebilir. Ziyaret haftada bir kez olacak şekilde, üçü kapalı biri açık görüş olmak üzere ayda dört kez yapılır.

Askerî ceza ve tutukevinin kapısında hükümlüleri ziyaret günleri ile saatlerini ve ziyaretçilerin uyması gereken kuralları gösterir bir levha, ziyaretçiler tarafından görülebilecek bir yere asılır. Askerî ceza ve tutukevinde ciddi bir tehlike teşkil eden veya kaçma şüphesi bulunan ve gruplar meydana getirmeye mütemayil olan hükümlü ve tutukluların ziyaretlerinin askerî ceza ve tutukevi müdürü tarafından diğerlerinden ayrı bir gün veya zamana alınması mümkündür.

Ziyaret gün ve saatleri askerî ceza ve tutukevi müdürü tarafından planlanır ve teşkilatında askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya kurum amirinin onayı ile uygulanır. Görüş süresi, yarım saatten az, bir saatten fazla olacak şekilde belirlenemez. Görüş süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işletilir.

Hükümlü ve tutuklular; eşi, anne, babası, büyükanne ve büyükbabası, çocuğu, torunu, kardeşi, gelini, damadı, kayınbiraderi, baldızı, yengesi, eniştesi, görümcesi, kayınvalidesi, kayınpederi, kayınvalidesinin annesi ve babası, kayınpederinin anne ve babası, eşinin başkasından olma çocuğu, büyükanne ve büyük babasının anne ve babaları, torun çocuğu, kardeş çocuğu, eşi, amcası, halası, dayısı, teyzesi ve bunların eşleri ile vasisi ve kayyımıyla görüşebilir.

Hükümlü ve tutuklular, dördüncü fıkrada sayılanlar dışında kalan üç ziyaretçisinin açık kimlik ve adresini askerî ceza  infaz kurumuna kabulünden ve kendisine bu hususun tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde askerî ceza ve tutukevi müdürlüğüne bildirir. Bu ziyaretçiler, ölüm, ağır hastalık, doğal afet, hükümlü ve tutuklunun nakli ya da ziyaretçinin ziyaret olanağını ortadan kaldıracak yerleşim yeri değişikliği gibi zorunlu haller dışında değiştirilemez. Ceza infaz kurumu yönetimince, gerekli görülmesi hâlinde bildirilen ziyaretçiler hakkında, ziyarette bulunmalarında sakınca bulunup bulunmadığı konusunda kolluk aracılığıyla araştırma yaptırılır. Sakıncalı görülenlere ziyaret izni verilmez ve yeni ziyaretçinin bildirilmesi istenir.

Aynı askerî ceza ve tutukevi içinde bulunan hükümlü ve tutuklular, dördüncü fıkrada sayılan kişilerden olmaları şartıyla bu Yönetmelik hükümleri kapsamında birbirleri ile görüşebilir.

Dördüncü ve beşinci fıkrada gösterilen ziyaretçilerin, belirlenen ziyaret günü ve saatleri dışındaki ziyaretleri ile dördüncü ve beşinci fıkrada sayılanlar dışında kalan kişilerin ziyaretlerine, makul sebep bulunması halinde askerî savcı tarafından yazılı olarak izin verilebilir. Bu hüküm, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlüler hakkında uygulanmaz.

Resmî kurum ve kuruluşlar, heyet hâlinde veya bireysel olarak askerî ceza ve tutukevini ziyaret edebilmek ve hükümlü ve tutuklularla görüşebilmek için Millî Savunma Bakanlığından izin almak zorundadır. Bilimsel araştırma yapanlarla görsel ve yazılı basın mensupları hakkında da bu hüküm uygulanır.

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle yetkisi kabul edilen kurum ve kuruluşların temsilcileri, denetim amacıyla ziyaret istemlerini, Millî Savunma Bakanlığına önceden bildirmek suretiyle, ilgili sözleşme ve mevzuat hükümleri çerçevesinde hükümlü ve tutukluları ziyaret edebilirler.

Bu ziyaret ve görüşmelerde güvenliği tehlikeye düşürmeyecek tedbirler askerî ceza ve tutukevi müdürlüğünce alınır. Güvenlik bakımından bir araya getirilemeyecek hükümlü ve tutuklularla toplu görüşme yapılamaz. Ziyaret ve görüşmeler yasal zorunluluk olmadıkça askerî ceza ve tutukevi görevlilerinin gözetiminde yapılır. 

Önceden izin verilmiş olsa bile doğal afet, yangın ve ayaklanma gibi olağanüstü durumlarda ziyaret ve görüşmeler komutanlıkça ertelenebilir.

Askerî ceza ve tutukevinde ziyaret veya görüşe gelen resmî heyet ve özel kişiler, askerî ceza ve tutukevi güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunamaz, askerî ceza ve tutukevi güvenliği için alınan ve uygulanan yasal ve idarî tedbirlerin değiştirilmesini isteyemezler.

 

Avukat ve noterle görüşme

Madde 70/A- (Ek Madde:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 17.Maddesi) Tutuklu, vekaletname aranmaksızın müdafi ile her zaman ve konuşulanları başkalarının duymayacağı, ancak; görüşmenin görevlilerce izlenebileceği  bir ortamda, açık görüş usulüne tabi olarak görüşür. Bu kişilerin müdafi ile yazışmaları denetime tabi tutulmaz. Soruşturma evresinde, aynı anda en fazla üç avukat tutuklu ile görüşebilir

Hükümlü ile avukatı, meslek kimliğinin ibrazı üzerine, tatil günleri dışında ve çalışma saatleri içinde, bu iş için ayrılan görüşme yerlerinde, konuşulanların duyulamayacağı, ancak; güvenlik nedeniyle görülebileceği bir biçimde, açık görüş usulüne uygun olarak görüştürülür.

Avukatların savunmaya ilişkin belgeleri, dosyaları ve müvekkilleri ile yaptıkları konuşmaların kayıtları incelemeye tâbi tutulamaz. Ancak, 5237 sayılı Kanunun 220’nci maddesinde, ikinci kitap dördüncü kısım dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçlardan mahkûm olan hükümlülerin avukatları ile ilişkisi; konusu suç teşkil eden fiilleri işlediğine, askerî ceza ve tutukevinin güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne, terör örgütü veya diğer suç örgütleri mensuplarının örgütsel amaçlı haberleşmelerine aracılık ettiğine ilişkin bulgu veya belge elde edilmesi hâlinde, askerî savcının istemi ve askerî mahkemenin hakim sınıfından bir üyesinin vereceği kararla, bir görevli görüşmede hazır bulundurulabileceği gibi bu kişilerin avukatlarına verdiği veya avukatlarınca bu kişilere verilen belgeler askerî mahkemece incelenebilir. Askerî mahkeme belgenin kısmen veya tamamen verilmesine veya verilmemesine karar verir.

Hükümlü, vekâletnamesi olmayan avukatlarıyla, avukatlık mesleğinin icrası çerçevesinde en çok üç kez görüşme hakkına sahiptir.

Hükümlü ve tutuklular, meslek kimliğinin ibrazı ve göreviyle ilgili olmak koşuluyla, noterle, tatil günleri dışında ve çalışma saatleri içinde, idarenin gözetiminde açık görüş usulü çerçevesinde görüşebilir.

 

Girişte arama ve görüşmelerin kontrolü

Madde 71- (Başlığı ile Birlikte Değişik Madde:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 18.Maddesi) Askerî ceza ve tutukevi  görevlileri ve dış güvenlik görevlileri dahil olmak üzere, sıfat ve görevi ne olursa olsun, askerî ceza ve tutukevine girenler duyarlı kapıdan geçmek zorundadır. Bu kişilerin üstleri metal dedektörle aranır; eşyaları x-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirilir, ayrıca şüphe hâlinde elle aranır. Bu cihazların bulunmadığı yerlerde arama ve kontrol elle yapılır. Ancak milletvekilleri, mülkî amirler, hâkim, askerî hâkim, askerî savcı, cumhuriyet savcıları ve bu sınıftan sayılanlar, avukatlar, noterler, askerî adalet müfettişleri, adli müşavirler, uluslararası sözleşmelerle yetkileri tanınmış kişi ve kuruluşların temsilcileri, askerî ceza ve tutukevi müdürü, üst komutanlıklar adına denetlemekle görevlendirilen denetleme heyeti üyeleri ve general rütbesindeki asker kişilerin üstleri ağır cezayı gerektiren suçüstü hâlleri dışında elle aranamaz. Duyarlı kapı cihazının ikazının sürmesi hâlinde bu kişiler ancak, elle aramayı kabul ettikleri takdirde askerî ceza ve tutukevine girebilirler.

Elle arama yapılmasını gerektiren hallerde, askerî ceza ve tutukevine giren bayanlar, bayan görevliler tarafından, bu görevlilerin bulunmamaları halinde, askerî ceza ve tutukevi müdürünün istemi, askerî savcının talebi üzerine, mülki amir tarafından görevlendirilecek bayan memurlarca aranırlar.

Görüşmelerden önce ziyaretçiler görüşme yerine alınmadan önce üstlerinin aranması yukarıdaki usule göre yapılır ve askerî ceza ve tutukevine girmesi yasak edilmiş bulunan eşya, malzeme ve maddeler içeri sokulmaz. Askerî ceza ve tutukevine gelen ziyaretçiler, askerî ceza ve tutukevi nizamiyesinde yapılacak bir aramayı müteakip sağ üst yakalarına idarece verilecek ziyaretçi kartlarını takarlar ve ziyaret defterine kaydolunurlar. Görüşme sonunda ziyaretçi kartı geri alınıp kendilerinden alınan kimlikleri iade edilir. Müdafilere verilecek ziyaretçi kartı ile diğer ziyaretçilere verilecek kartların renkleri ayrı ayrı düzenlenir ve birbirlerinden tefriki sağlanır.

Ziyaret, askerî ceza ve tutukevi müdürünün görevlendireceği görevlilerin gözetimi altında yapılır. Ziyaretlerin hükümlü ile her türlü maddi temasın önüne geçilebilecek bir şekilde yapılması ve konuşmaların hazır bulunan görevliler tarafından işitilecek tarzda cereyan etmesi gerekir. Bu amaçla askerî ceza ve tutukevinde bu hususları sağlayacak bir ziyaret ve görüşme yeri hazırlanır. Hükümlüler ve tutuklular ile ziyaretçiler arasında 30 cm aralıklı iki sıra tel hasır örgü olacak şekilde yapılır. Bu örgüler, parmakların içeri girmesini önleyecek sıklıkta olur. Ziyaretçiler ile hükümlü ve tutukluların uyması gereken kurallar levha halinde ve kolaylıkla görülebilecek bir şekilde ziyaret yerinde asılı bulundurulur.

Ziyaret ve görüşlerde kurallara uymayan heyet ve kişilerin ziyaret ve görüşmeleri sürdürmelerine derhâl son verilir. Suç oluşturan davranışlar, ilgili idarî ve adlî makamlara bildirilir. Görüşme hakkına sahip kişilerin askerî ceza ve tutukevi güvenliğinin korunması amacıyla alınan tedbirlere aykırı davranışları ve istekleri nedeniyle görüşme hakları, müdürce bir aydan bir yıla kadar kısıtlanabilir. Mevzuatın avukatlar bakımından getirdiği hükümler saklıdır.

 

Açık görüş

Madde 72- (Başlığı ile Birlikte Değişik Madde:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 19.Maddesi) Açık görüş, hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilerinin maddi temasına imkan verecek şekilde, konuşulanların hazır bulunan görevli tarafından işitilebildiği ve izlenebildiği, askerî ceza ve tutukevinin bu iş için tahsis edilmiş özel bölümünde yapılan ziyaret ve görüşmelerdir.

Resmi ve dini bayramlar ile diğer özel günlerde ve ayda bir kez görüşmeler açık yaptırılır. Bu ziyaretin, aynı haftada yapılacak kapalı görüş ile çakışması halinde açık görüş yaptırılır.

(Değişik Üçüncü Fıkra:22.11.2010 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 10.Maddesi) Hükümlü ve tutuklular, ayda bir kez ve dinî ve millî bayramlar ile özel günlere mahsus olmak üzere, belirlenen tarihlerde, 70’inci maddenin dördüncü fıkrasında sayılan kişiler ve askerî ceza ve tutukevine kabullerinde bildirdikleri en çok üç kişi ile açık görüş yapabilir. Ancak bu fıkra hükmü, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlüler hakkında uygulanmaz.

(Mülga Dördüncü Fıkra:22.11.2010 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 10.Maddesi)

Açık ziyaretler, bir saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00–17.00 saatleri arasında yaptırılır. Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işler.

Hükümlü ve tutuklu sayısının, verilen açık görüş günü sayısına bölünmesi suretiyle, görüş gününe kadar gruplar oluşturulur, her grubun görüş günü ve saatleri, ailelerine bildirilmek üzere, hükümlü ve tutuklulara tebliğ edilir ve hazırlanan program ayrıca koğuşlara ve ziyaretçilerin görebileceği uygun yerlere asılır.

Belirtilen gün ve saatler dışında görüş yaptırılmaz, bir defa görüş yapan hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilere aynı görüşle ilgili olarak ikinci defa izin verilmez.

Her grubun açık görüşü bittikten sonra, görüş yerinde bulunan hükümlü ve tutuklular, görevliler nezaretinde dikkatli bir şekilde arandıktan sonra koğuş veya odalarına götürülerek burada sayılır. Kimlikleri, fotoğraflı belgelerle kontrol edilir, grup mevcudunun tam olduğunun anlaşılması üzerine, ziyaretçilerin askerî ceza ve tutukevi dışına çıkmasına izin verilir.

Açık görüşlerde, görüş mahallinde yeteri kadar görevli gözlemci olarak bulundurulur.

 

Yiyecek ve İçecek Getirme Yasağı :

Madde 73- (Değişik Madde:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 20.Maddesi)Hükümlü ve tutuklulara ziyaretçiler tarafından yiyecek ve içecek getirilemez. Ancak, özel bir beslenme rejimine ihtiyacı olduğu tabip raporu ile tespit edilenlerin dışarından yiyecek getirtmelerine izin verilir.

 

Hastanede ziyaret

Madde 74- (Başlığı ile Birlikte Değişik Madde:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 21.Maddesi) Hasta hükümlü ve tutuklular, askerî ceza ve tutukevi tabibinin uygun görmesi halinde, görevli gardiyan nezaretinde, askerî ceza ve tutukevinin revirinde ziyaret edilebilir.

 Askerî ceza ve tutukevi dışındaki sağlık kuruluşlarında yataklı tedavi gören hükümlü ve tutuklular, tedaviyi yapan doktorun uygun görmesi ve askerî savcının izni ile iç güvenlik görevlileri nezaretinde ziyaret edilebilir.

 

Tutuklular hakkındaki kısıtlama

Madde 75- (Başlığı ile Birlikte Değişik Madde:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 22.Maddesi) Ziyarete ilişkin yukarıdaki maddeler hükümleri görüşmeden men edilmeyen tutuklular hakkında  uygulanır.

Soruşturma evresinde askerî savcı veya cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde askerî hâkim veya mahkeme, soruşturmanın veya davanın selameti bakımından, avukatla görüşme hakkı saklı kalmak üzere, tutuklunun ziyaretçi kabulünü yasaklayabilir veya bu hususta kısıtlamalar koyabilir.

 

ONUNCU BÖLÜM

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN SORUŞTURMAYA, DURUŞMAYA VEYA HASTANEYE GÖTÜRÜLÜP GETİRİLMESİ

 

Hükümlü ve Tutukluların Soruşturmaya, Duruşmaya veya Hastaneye Götürülüp Getirilmesi Talebi :

Madde 76 - Hükümlü ve tutuklulardan, savcılığa, mahkemeye, hastaneye veya diğer yetkili makamlara götürülmesi gerekenlerin kimlikleri askeri savcı tarafından önceden yazı ile askeri ceza ve tutukevi müdürüne bildirilir. Askeri savcı gerektiğinde bu isteklerini sözle veya telefonla da yapabilir. Bu durumda sözle ve telefonla yapılan istekler askeri ceza ve tutukevi müdürlüğünde bir deftere kaydedilir. Daha sonra yazı ile bu istek teyit edilir.

 

Tutuklu ve Hükümlülerin Sevki

Madde 77 - (Değişik Birinci Fıkra:05.04.2010 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. Maddesi)Askeri ceza ve tutukevi müdürü, ceza ve tutukevinin bulunduğu garnizon dahilinde yapılacak sevk ve nakillerde istenenlerin sayısını, tutuklama sebeplerini, kişisel durumlarını, geçilecek yerleri gözönünde tutarak alınacak tedbirleri tespit eder ve en az bir çavuş veya onbaşı komutasında, asgari iki silahlı muhafızla birlikte istenen tutuklu ve hükümlüleri sevk eder.

(Ek İkinci Fıkra:05.04.2010 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. Maddesi) Askerî ceza ve tutukevi müdürü, ceza ve tutukevinin bulunduğu garnizon dışında yapılacak sevk ve nakillerde istenenlerin sayısını, tutukluluk ve hükümlülük sebeplerini, kişisel durumlarını, geçilecek yerleri göz önünde tutarak alınacak tedbirleri merkez komutanlığı ile birlikte tespit eder. Merkez Komutanlığınca rütbeli personel (subay, astsubay veya uzman erbaş) komutasında, sevk ve nakil edilecek hükümlü ve tutuklu sayısından asgari bir fazla silahlı muhafızla birlikte istenen tutuklu ve hükümlülerin sevk edilmesi sağlanır.

(Değişik Üçüncü Fıkra:05.04.2010 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. Maddesi) Adli yargı makamlarınca tutuklanan ancak Askeri Ceza Kanununun 39 ncu maddesi gereğince askeri ceza ve tutukevlerine konulan asker kişilerin adli makamların talebi üzerine; garnizon içinde ve dışında savcılığa, mahkemeye, hastaneye ve istenilen diğer yerlere götürülüp getirilmesi işlemleri 83/7362 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği hükümlerine göre yerine getirilir ve bu tür yargılama giderleri 6245 sayılı Harcırah Kanununun 57’nci maddesi gereğince bu hizmeti talep eden kurumca karşılanır.

Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde hükümlü veya tutuklu olup ta, 353 sayılı Kanun hükümlerine göre askeri savcılık veya askeri mahkemelerde haklarında soruşturma veya yargılama yapılanların, bu soruşturma veya yargılama nedeniyle askeri makamların talepleri üzerine askeri savcılığa, askeri mahkemeye, hastaneye veya istenilen diğer yerlere götürülüp getirilme işlemleri 83/7362 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği hükümlerine göre yerine getirilir ve bu tür giderler soruşturma veya yargılamayı yapan askeri savcılık veya askeri mahkemenin teşkilatında bulunduğu kıta komutanlığı veya kurum amirliği tarafından 353 sayılı Kanunun 256’ncı maddesi gereğince karşılanır.

(Ek Beşinci Fıkra:22.11.2010 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 11.Maddesi) Tutuklu ve hükümlü subay, astsubay, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurları, uzman jandarma, uzman erbaş, askerî öğrenci ve erbaş ve erler yargı makam ve mercileri ile hastanelere sevk edildiklerinde sivil kıyafet giyer.

 

Muhafız Erlerinin Seçiminde Aranan Nitelikler :

Madde 78 - Muhafız erleri;

a. Güçlü, kuvvetli, sağlıklı, bilgili ve eğitimli olmalıdır.

b. Askeri ceza ve tutukevinin liyakatli erlerinden seçilmelidir.

c. Kişisel menfaatine düşkün olmamalıdır.

 

Hükümlü ve Tutukluların Teslim Alınması :

Madde 79 - Sevkedilen hükümlü ve tutukluların yola çıkarılmadan önce üzerleri aranır. Yanlarından silah veya kaçmalarına yardım edecek tehlikeli alet, para ve kıymetli eşya varsa alınır. Teslim alınan malzemenin cins ve miktarlarını gösterir bir alındı belgesi malzemenin sahibine verilir. Tutuklu ve hükümlülerin teslim alınması sırasında öncelikle bu kimselerin savcılıkça sevki istenen kimseler olup olmadığı araştırılarak, emin olduktan sonra sevkleri yapılır. Sevk edilecek hükümlü ve tutukluların teslim alınması ve muhafızların komutanına teslim edilmesi sırasında sevklerden sorumlu personel hazır bulunur.       

 

Sevk Taşıtlarının Seçimi :

Madde 80 – (Değişik:07.11.2013 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1.Maddesi) Tutuklu ve hükümlüleri götürüp getirme işleminin, bu iş için ayrılmış askeri ceza ve tutukevine ait kapalı ve motorlu taşıtlarla yapılması zorunludur. Bu gibi araçların askeri ceza ve tutukevinde bulunmaması halinde diğer birliklerdeki araçlardan istifade edilebilir veya diğer toplu taşıma araçlarından yararlanılır. Sağlık açısından engelli ve zorunlu olanlar dışında özel taşıtlarla sevk yoluna gidilemez. Tutuklu ve hükümlülerin yukarıda belirtilen araçlarla götürüp getirilmesine imkan bulunmadığı takdirde, bu işlem yaya olarak yapılır.

 

Götürülüp Getirmede Alınacak Genel Tedbirler :

Madde 81 - Tutuklu ve hükümlülerin götürülüp getirilmeleri sırasında muhafaza ile sorumlu komutan ve erler tarafından aşağıdaki tedbirler alınır.

a. Tutuklu ve hükümlülerin yolcular ve akrabalar dahil olmak üzere başkaları ile konuşmalarına müsaade edilmez, temasları önlenir.

b. Başkalarından bir şey alıp onlara bir şey vermelerine imkan verilmez.

c. Dışarıdan gelebilecek bir saldırıya uğramalarına engel olacak bütün tedbirler alınır.

d. Bir suç işlemelerine veya kaçmalarına engel olunur.

 

Kelepçe Takılacak Haller :

Madde 82 - (Mülga Madde:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 52.Maddesi)

 

Muhafız Erlerinin ve Muhafız Ekip Komutanının Uyacakları Kurallar :

Madde 83 - Muhafaza görevi verilen erler sevk esnasında aşağıdaki hususlara riayet etmekle yükümlüdürler:

a. Hükümlü ve tutukluların kelepçelerini açmamak.

b. Hükümlü ve tutukluların veya başkalarının vereceği sigara ile yiyecek ve içecek maddelerini kabul etmemek.

c. Sevk sırasında hükümlü veya tutuklularla birlikte lokanta ve eğlence yerlerine giderek yemek yememek.

d. Görevin bitiminde zaman kaybetmeden askeri ceza ve tutukevine dönmek.

e. İstirahat halinde veya savcılık, mahkeme, hastane ve diğer sağlık kurumlarında tutuklu ve hükümlülerin kaçmasını önleyici tedbirler almak ve bunlara hasımları tarafından yapılabilecek saldırılara karşı uyanık ve dikkatli bulunmak.

f. Sevkten önce hükümlü ve tutuklunun durumu ve özellikleri konusunda bilgi sahibi olmak.

g. Askeri ceza ve tutukevi müdürlüğü veya diğer ilgililer tarafından verilen emirler üzerine titizlikle durarak yerine getirmek.

h. Emirler dışında yetkisiz kişilerin söyleyeceği veya teklif edeceği kanun dışı istekleri yerine getirmemek.

ı. Sevk sırasında firar vukuu bulduğunda durumu en seri vasıta ile merkez komutanlığı, genel kolluk kuvveti, askeri ceza ve tutukevi müdürlüğü gibi ilgili makamlara haber vermek.

 

Götürülüp Getirilmelerde Hareket Tarzları :

Madde 84 - Hükümlü ve tutukluların götürülüp getirilmeleri esnasında :

a. Kaçmalarını önlemek için sağlığa zarar vermeyecek şekilde gerekli bütün önlemler alınır.

b. Götürüp getirme esnasında tutuklu ya da hükümlü yolda hastalanırsa aynı garnizon dahilinde olmak kaydıyla askeri ceza ve tutukevine dönülür ve tabibin kontrol ve muayenesine alınır. Askeri ceza ve tutukevine dönülemeyecek derecede ağır ve vahim bir hastalığın vukuu bulması durumunda en yakın askeri sağlık kuruluşuna götürülerek muayene ve tedavisi yaptırılır ve gerekli muhafaza tedbirlerine devam olunmakla birlikte durum en seri vasıta ile askeri ceza ve tutukevi müdürlüğüne bildirilir. Oradan alınacak talimata göre hareket edilir.

c. Götürüp getirme sırasında tutuklu veya hükümlülerin isyan ya da firar hazırlığı içinde olduklarından kuşkulanıldığında muhafaza ekibi komutanı tarafından böyle bir harekete kalkıştıklarında silah kullanılacağı ihtar edilir. Bu ihtara uymayarak firara teşebbüs etmeleri durumunda firarın başka şekilde önlenmesine imkan olmazsa silah kullanılır. Silah kullanma şekli bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun olur. Silah kullanma durumunda yaralananların iyileştirilmesi için gerekli tedbirler alınır, durum en seri vasıta ile askeri ceza ve tutukevi müdürlüğüne bildirilir ve durum bir tutanakla saptanır.

d. Sevk sırasında firar olayı meydana geldiğinde muhafaza ekibinin komutanı durumu en süratli şekilde askeri ceza ve tutukevi müdürüne bildirir. Firarinin yakalanması için askeri ceza ve tutukevi müdürü tarafından gerekli önlemler alınır ve bu amaçla firarinin kaçabileceği, saklanabileceği bölgelerin güvenlik makamlarına, durumu en seri vasıta ile bildirilir. Aynı zamanda teşkilatında askeri mahkeme bulunan kıta komutanı veya kurum amirine de en seri vasıta ile durum rapor edilir.

e. Götürüp getirmekle sorumlu muhafaza ekibi, halkın toplandığı, geliş ve gidişlerin yoğun olduğu bölgelerden zorunlu olmadıkça geçmezler.

 

Savcılık ve Mahkemeye Gidiş-Dönüş ve Buralarda Hareket Tarzları :

Madde 85 - Savcılık ve mahkemeye gidiş-dönüş ve buralarda hareket tarzları şunlardır:

a. Tutuklular ve hükümlüler gerek yolda gerekse askeri savcılık veya askeri mahkeme binasında hiç kimse ile görüştürülemez.

b. Götürülüp getirilenlerin suç işlemesine veya tecavüze uğramasına engel olunur.

c. Mümkün olduğu oranda tenha yollardan gidilir.

d. Gidiş-geliş sırasında tutuklu ve hükümlülerle konuşulmaz.

Savcılık ve mahkeme binasında hareket tarzları şunlardır:

a. Tutuklu ve hükümlüler soruşturma ve duruşmaları tamamlanana kadar, muhafazalarını sağlamak maksadı ile bu binaların bu amaçla ayrılan özel emniyet yerlerinde bulundurulurlar ve yeteri kadar muhafız tarafından emniyet ve muhafazaları sağlanır.

b. Tutuklu ve hükümlüler mahkeme önüne çıkarılırken kelepçeleri çıkarılır. Duruşmada kelepçesiz olarak bulundurulur.

c. Duruşma sırasında en az iki muhafız tutuklu ve hükümlünün arkasında durur, muhafazasını sağlar.

d. Duruşma bitince, tutuklu ve hükümlülere tekrar kelepçeler takılır ve binalardaki özel emniyet yerlerinde muhafaza altına alınır.

e. Duruşma sırasında veya duruşmaya getirilip götürülürken tutukluların hasımları tarafından taarruza uğraması ve öldürülmesi ihtimal dahilinde olanlar için, engel olacak ek tedbirler alınır. Bu gibiler yaya olarak sevk edilmez.

f. Duruşma sırasında tutuklular tarafından yapılan duruşmanın inzibatını bozan her türlü davranış hakimin talebi üzerine önlenir.

g. Hükümlü veya tutuklular başkaları ile görüştürülmez, münakaşa etmemeleri ve birbirlerine saldırmamaları için gerekli tedbirler alınır.

 

Subay ve Astsubaylar Hakkında Yapılacak İşlem :

Madde 86 - Tutuklu ve hükümlü subayların savcılıklara ve mahkemelere götürülüp getirilmeleri, bir muhafız subay nezaretinde, astsubayların ise bir subay veya astsubay nezaretinde yapılır. Bu arada kaçmalarını önleyecek her türlü tedbir alınır.

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

DİSİPLİN CEZA VE TEDBİRLERİ

 

Disiplin cezalarının niteliği ve uygulama koşulları

Madde 87- (Başlığı ile Birlikte Değişik Madde:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 24.Maddesi) Hükümlü ve tutuklu hakkında askerî ceza ve tutukevinde, düzenli bir yaşamın sürdürülmesi, güvenliğin ve disiplinin sağlanması bakımından kanun, tüzük, yönetmelikler ile idarenin uyulmasını emrettiği veya gerekli kıldığı davranış ve tutumları, kusurlu olarak ihlâl ettiğinde, eyleminin niteliği ile ağırlık derecesine göre 5275 sayılı Kanunda belirtilen disiplin cezaları uygulanır.

Suç oluşturan eylemlerden dolayı kamu davası açılması, disiplin soruşturması yapılmasını ve cezanın uygulanmasını engellemez.

 

Disiplin cezaları :

Madde 88- (Değişik Madde:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 25.Maddesi)Çocuklar dışındaki hükümlü ve tutuklular hakkında uygulanabilecek disiplin cezaları ağırlık derecesine göre şunlardır:

a. Kınama,

b. Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma,

c. Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma,

ç. Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama,

d. Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma,

e. Hücreye koyma.

Toplu, bedensel, zalimane, insanlık dışı veya küçültücü cezalar, disiplin cezası olarak uygulanamaz.

 

Kınama :

Madde 89- (Değişik Madde:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 26.Maddesi)Kınama cezası, hükümlü ve tutukluya eyleminin kötü niteliğinin ve uygunsuzluğunun açıklanması ve tekrarı durumunda doğuracağı sonuçlara dikkatinin çekilmesidir.

 Kınama cezası, 5275 sayılı Kanunun 39’uncu maddesinin ikinci fıkrasında sayılan eylemler hakkında uygulanır.

 

Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma

Madde 90- (Başlığı ile Birlikte Değişik Madde:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 27.Maddesi) Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezası,  hükümlü ve tutuklunun bir aydan üç aya kadar süreyle kurumun kültürel ve spor etkinliklerine katılmaktan yoksun bırakılmasıdır.

Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezası, 5275 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinin ikinci fıkrasında sayılan eylemler hakkında uygulanır.

 

Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma

Madde 91- (Başlığı ile Birlikte Değişik Madde:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 28.Maddesi) Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma cezası, hükümlü ve  tutuklunun kurum yönetiminde ücret karşılığı çalıştığı işten bir aydan üç aya kadar yoksun bırakılmasıdır.

Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma cezası, 5275 sayılı Kanunun 41’inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan eylemler hakkında uygulanır.

 

Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama

Madde 92- (Başlığı ile Birlikte Değişik Madde:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 29.Maddesi) Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama cezası, hükümlü ve tutuklunun bir aydan üç aya kadar mektup, faks ve telgraf almak ve yollamaktan, televizyon izlemekten, radyo dinlemekten, telefon etmekten ve diğer iletişim araçlarından yararlanmaktan tamamen veya kısmen yoksun bırakılmasıdır.

Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama cezası, 5275 sayılı Kanunun 42’nci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan eylemler hakkında uygulanır.

Hükümlü ve tutukluya  gelen mektup, faks ve telgraflar, disiplin cezasının infazından sonra kendisine verilir. Aynı türden olsa bile sonraki disiplin cezasının infazına bu işlem yapılmadan başlanamaz.

Anne, baba, eş, çocuk ve kardeşlerin ölüm veya ağır hastalıkları, doğal afet hâlleri ile resmî ve yetkili mercilerle yapılması gereken haberleşmeler ve avukat ile iletişimde bu madde hükmü uygulanmaz.

 

Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma

Madde 93- (Başlığı ile Birlikte Değişik Madde:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 30.Maddesi) Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası, hükümlü ve tutuklunun bir aydan üç aya kadar ziyaretçi görüşüne çıkarılmamasıdır.

Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası, 5275 sayılı Kanunun 43’üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan eylemler hakkında uygulanır.

Resmî ve yetkili merciler ile avukatlar ve yasal temsilcilerle görüşmelerde bu madde hükmü uygulanmaz.

 

Hücreye koyma

Madde 94- (Başlığı ile Birlikte Değişik Madde:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 31.Maddesi) Hücreye koyma cezası, hükümlü ve tutuklunun eylemlerinin nitelik ve ağırlığına göre bir günden yirmi güne kadar, açık havaya çıkma hakkı saklı kalmak üzere, geceli ve gündüzlü bir hücrede tek başına tutulması ve her türlü temastan yoksun bırakılmasıdır.

Hücreye koyma cezası, 5275 sayılı Kanunun 44’üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında sayılan eylemler hakkında uygulanır.

Hücre, yaşamsal gereksinmeleri karşılayacak şekilde ve özellikle, bel hizasında 100x75 cm ebadında penceresi olan ve en az odanın genişliğinde havalandırması bulunan dokuz veya on metrekare büyüklüğünde, duş ve tuvaleti olacak şekilde düzenlenir.

(Değişik Dördüncü Fıkra:22.11.2010 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 12.Maddesi)Hücreye konulan hükümlü ve tutuklunun eşi, çocuğu, annesi, babası, kardeşi, kayınvalidesi, kayınpederi, vasisi, kayyımı, resmî yetkili merciler ve avukatı ile görüşmesine engel olunmaz.

(Değişik Beşinci Fıkra:22.11.2010 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 12.Maddesi) Hücreye koyma cezasının infazı sırasında hükümlü ve tutuklu, günde bir saat açık havada bulunabilme hakkından mutlaka yararlandırılır, kitap okumasına ve mektuplaşmasına izin verilir.

 

Çocuk hükümlü ve tutuklular hakkında uygulanacak disiplin cezaları

Madde 95- (Başlığı ile Birlikte Değişik Madde:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 32.Maddesi) Çocuk hükümlü ve tutuklular hakkında uygulanabilecek disiplin cezaları ağırlık derecesine göre şunlardır:

a. Uyarma: 5275 sayılı Kanunun 46’ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eylemlerde bulunan çocuğa, eyleminin niteliğinin kötü ve uygunsuz olduğunun açıklanması ve tekrarı durumunda doğuracağı sonuçlara dikkatinin çekilmesidir,

b. Kınama: Çocuğun, daha önce uyarı cezası verilmesine sebep olan davranışı ikinci kez tekrarlaması hâlinde, davranışının sonuçlarına ikinci kez dikkatinin çekilmesidir,

c.Onarma, tazmin etme ve eski hâle getirme: 5275 sayılı Kanunun 46’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen eylemlerde bulunan çocuğun, bu eylemin sonuçlarını, istekli olması koşulu ile onarma, tazmin etme veya eski hâle getirme suretiyle gidermesidir,

ç. Harcamalarına sınır koyma: Çocuğun daha önce onarma, tazmin etme ve eski hâle getirme cezası verilmiş olan davranışı ikinci kez tekrarlaması hâlinde çalışması karşılığında aldığı ücret ve ailesinden gelen paranın haftalık harcama limitinin üçte birinin otuz gün süre ile kesilmesidir,

ç. Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma: 5275 sayılı Kanunun 46’ncı maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen eylemde bulunan çocuğun, otuz güne kadar sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmaktan yoksun bırakılmasıdır,

d. Teşvik esaslı ayrıcalıkları geri alma: Çocuğun, daha önce bazı faaliyetlere katılmaktan alıkoyma cezası verilmiş olan davranışı ikinci kez tekrarlaması hâlinde, teşvik esaslı ayrıcalıkların otuz gün süre ile geri alınmasıdır,

e. İznin ertelenmesi: 5275 sayılı Kanunun 46’ncı maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen eyleminin niteliğine ve ağırlık derecesine göre çocuğun izninin altmış güne kadar ertelenmesidir,

f. Kapalı ceza infaz kurumuna iade: 5275 sayılı Kanunun 46’ncı maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen eylemde bulunan çocuğun, eyleminin nitelik ve ağırlığına göre çocuk kapalı kurumlarına, bulunmadığı hâllerde kapalı kurumların çocuklara ayrılan bölümlerine altı ay süre ile iadesidir. Çocuk, bu fıkra dışındaki nedenlerle verilen disiplin cezalarından dolayı kapalı kuruma iade edilmez,

g. Odaya kapatma: Kapalı kurumda bulunan çocuğun, 5275 sayılı Kanunun 46’ncı maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen eylemlerde bulunması hâlinde, beş güne kadar açık havaya çıkma hakkı saklı kalmak üzere, gece ve gündüz tek başına bir odada tutulmasıdır.

(1) Bu ceza, çocuğun kurum görevlilerine istediği zaman ulaşmasına engel olunmayacak şekilde uygulanır.

(2) Çocuk, cezanın infazı öncesinde, sırasında ve sonrasında cezaevi tabibi kontrolünden geçirilir.

(3) Cezanın infazı sırasında çocuğun ailesi, avukatı ve yasal temsilcisiyle görüşmesine izin verilir.

(4) Odaya kapatma cezasının infazı sırasında hükümlü ve tutuklu, günde üç saat açık havada bulunabilme hakkından mutlaka yararlandırılır ve kitap okumasına izin verilir.

 

Disiplin soruşturması ve disiplin cezalarının verilmesi

Madde 96- (Değişik Birinci Fıkra:22.11.2010 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 13.Maddesi)Uyarma cezası müdür tarafından verilir ve uygulanır.

Hükümlü ve tutukluların diğer disiplin cezalarını gerektiren eylemlerinin öğrenilmesinden itibaren derhâl ve en geç iki gün içinde müdür tarafından atanan bir görevli tarafından soruşturmaya başlanır.

Soruşturma en geç yedi gün içerisinde tamamlanır ve düzenlenen dosya askerî ceza ve tutukevinin teşkilatında bulunduğu kıta komutanlığı veya askerî kurum amirliğinin teşkilatında bulunan askerî savcılığa gönderilir. Askerî savcı, askerî ceza ve tutukevi müdürlüğü tarafından hazırlanan hükümlü ve tutuklu hakkında disiplin cezası tatbikini içerir ceza dosyasını, konu ve şahıs ile ilgili kendi kanaatini de ekleyerek askerî mahkemeye gönderir. Soruşturma süresi eylemin ve soruşturmanın niteliğine göre askerî savcının  yazılı onayı ile yedi güne kadar uzatılabilir.

Savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. Haklarında disiplin soruşturması yapılanlara, yüklenen eylemin niteliği ve sonuçları ile üç gün içinde savunmalarını vermeleri, aksi hâlde bu haklarından vazgeçmiş sayılacakları yazılı olarak bildirilir. Savunma yazılı olarak sunulabileceği gibi sözlü olarak da yapılabilir. Sözlü savunma tutanakla saptanır. Türkçe bilmeyenlerle, sağır ve dilsizlerin savunmaları tercüman aracılığıyla alınır.

(Değişik Beşinci Fıkra:22.11.2010 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 13.Maddesi) Uyarma haricindeki disiplin cezaları, subay ve astsubaylar hakkında askerî mahkeme kurulu, diğer hükümlü ve tutuklular hakkında askerî mahkemenin bir üyesi tarafından verilir. Ancak acil hallerde askerî savcılar veya askerî ceza ve tutukevi müdürü tarafından verilecek disiplin cezaları uygulamaya konulur ve derhal askerî mahkemenin onayına sunulur. Bu cezaların askerî mahkemenin onayına sunulması infazlarını durdurmaz. Hücreye koyma cezasının infazına askerî mahkemenin onayı ile başlanır. Onaya sunulan disiplin cezası ile ilgili olarak olayın özelliğine göre infazın durdurulmasına karar verilebilir. Bu disiplin cezası ve onay kararları duruşma açılmak, hükümlü veya tutuklunun savunması alınmak ve sübut delilleri toplanıp değerlendirilmek suretiyle verilir. Hükümlü veya tutuklu, savunmasını hazır bulunmak ve istemi halinde vekaletnamesini ibraz etmek koşuluyla avukatıyla birlikte veya avukatı aracılığıyla yapabilir. Disiplin cezası ve onay kararlarına karşı, teşkilatında askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum amiri, askerî savcı, tutuklu veya hükümlü ve varsa müdafileri yedi gün içinde itiraz edebilir. İtiraz en yakın askerî mahkemede incelenir.

(Değişik Altıncı Fıkra:22.11.2010 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 13.Maddesi) Askerî mahkeme onayına sunulan disiplin cezaları ile ilgili olarak askerî savcı, olay ve şahıs hakkındaki kanaatini ceza evrakı ile birlikte askerî mahkemeye bildirir.

(Değişik Yedinci Fıkra:22.11.2010 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 13.Maddesi) Askerî mahkeme, yasada yazılı disiplin cezası uygulanmasına veya disiplin cezası verilmesine yer olmadığına karar verebilir. Askerî mahkeme kararları gerekçeli olarak yazılır. Askerî mahkeme kararı tutuklu ve hükümlülere askerî ceza ve tutukevi müdürlüğü tarafından derhal tebliğ edilir.

 

Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin tekrarı, disiplin cezalarının infazı ve kaldırılması

Madde 97- (Başlığı ile Birlikte Değişik Madde:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 34.Maddesi) 5275 sayılı Kanunun 37 ilâ 46’ncı maddelerinde yer alan eylemlerin tanımına uymayan ve 5275 sayılı Kanunda tanımları yapılmamış olan eylemler, nitelik ve ağırlıkları bakımından bunlara benzediklerinde, aynı maddelerdeki disiplin cezaları ile karşılanır.

Bir eylemden dolayı verilen disiplin cezası kesinleştikten sonra bu cezanın kaldırılması için gerekli süre içinde yeniden disiplin cezasını gerektiren bir eylemde bulunan hükümlü ve tutuklu  hakkında, her defasında bir üst ceza uygulanır.

Disiplin cezalarının infazı;

a. Kesinleşen disiplin cezalarının infazına derhâl başlanır. Birden fazla disiplin cezası verilmiş olması hâlinde, bu cezalar kesinleşme tarihleri sırasına göre ayrı ayrı infaz edilir. Bir cezanın infazı tamamlanmadan diğerinin infazına başlanmaz,

b. Disiplin cezalarının tamamı infaz edilip kaldırılmadıkça koşullu salıverilme işlemi yapılmaz, ancak bu süre hak ederek salıverme tarihini geçemez,

c. Hücreye koyma cezasının infazından önce ve infazı sırasında hükümlü ve tutuklu , cezaevi tabibi tarafından muayene edilir. İlgilinin bu cezaya katlanamayacağı anlaşılırsa, askerî mahkemenin kararıyla cezanın infazı sonraya bırakılır veya cezaevi tabibinin belirleyeceği aralıklarla infaz edilir. Koşullu salıverilme tarihine kadar hükümlü ve tutuklunun iyileşemeyeceğinin asker hastanesi sağlık kurulu raporu ile saptanması hâlinde hücreye koyma cezası yine askerî mahkemenin kararıyla  infaz edilmez; yerine ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası iki katı süreyle uygulanır. Raporlar ve askerî mahkeme kararları infaz dosyasına konulur.

İnfaz edildiği tarihten itibaren disiplin cezasının kaldırılmasında ve iyi hâlin kazanılmasında aşağıda belirtilen süreler esas alınır;

a. Kınama cezası on beş gün,

b. Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezası bir ay,

c. Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma cezası üç ay,

ç. Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama cezası üç ay,

d. Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası üç ay,

e. Hücreye koyma cezası 5275 sayılı Kanunun 44’üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki hâllerde altı ay, üçüncü fıkrasındaki hâllerde bir yıl,

f. Hücre cezasına karşılık ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası, (e) bendinde belirtilen süre, sonunda disiplin cezası almamak ve iyi hâlli olmak koşuluyla kınama cezası müdür tarafından, diğer bentlerde belirtilen cezalar, müdürün önerisi ile askerî mahkeme kararıyla kaldırılır.    

Çocuk  hükümlü ve tutuklular ve  hakkında verilen disiplin cezaları;

a. Uyarma ve kınama cezaları kararla birlikte,

b. Onarma, tazmin etme ve eski hâle getirme cezası yedi gün sonunda,

c. Harcamalarına sınır koyma cezası otuz gün sonunda,

ç. Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezası otuz gün sonunda,

d. Teşvik esaslı ayrıcalıkları geri alma cezası otuz gün sonunda,

e. İznin ertelenmesi cezası altmış gün sonunda,

f. Kapalı ceza infaz kurumuna iade cezası altmış gün sonunda,

g. Odaya kapatma cezası doksan gün sonunda,

kendiliğinden kalkmış sayılır. (a) bendi hariç, bu fıkradaki diğer süreler karar tarihinden, firar hâlinde infaz tarihinden itibaren başlar.  

Askerî ceza ve tutukevi müdürü, askerî ceza ve tutukevi kurallarına uyma, iyileştirme programında ilerleme veya verilen ceza ile amaçlanan sonucun gerçekleşmesi durumunda, çocuk hakkında vermiş olduğu cezayı süre koşulu aranmaksızın her zaman kaldırabilir.

 

Askerî ceza ve tutukevi müdürü tarafından alınabilecek tedbirler

Madde 98- (Başlığı ile Birlikte Değişik Madde:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 35.Maddesi) Müdür, disiplin soruşturması yapılan hükümlü ve tutuklunun, soruşturma süresince koğuşunu, iş ve çalışma yerini değiştirebilir, hükümlü ve tutukluyu askerî ceza ve tutukevinin başka kesimine nakledebilir veya diğer hükümlü ve tutuklulardan ayırabilir.

Askerî ceza ve tutukevi düzeninin ve kişilerin güvenliklerinin ciddî tehlikeyle karşı karşıya kalması hâlinde, asayiş ve düzeni sağlamak için 5275 sayılı Kanunda açıkça belirtilmeyen diğer tedbirler de alınır. Tedbirlerin uygulanması, disiplin cezasının verilmesine engel olmaz.

 

Zorlayıcı araçların kullanılması

Madde 99- (Başlığı ile Birlikte Değişik Madde:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 36.Maddesi) Hiçbir hâlde zincir ve demire vurmak tedbir olarak uygulanmaz. Kelepçe ve bedensel hareketleri kısıtlayıcı araçlar;

a. Çocuk hükümlü ve tutuklular hariç olmak üzere, yetkili makamın önüne getirildiğinde çıkarılmak kaydıyla, sevk ve nakil sırasında kaçmayı önlemek için,

b. Askerî ceza ve tutukevi revirinde veya sağlık kuruluşunda hükümlü ve tutuklu hakkında uygulanacak muayene, teşhis ve tedavi sırasında, muayene, teşhis ve tedavi işlemlerinin güvenli bir şekilde yerine getirilmesi için zorunlu görülmesi hâlinde cezaevi tabibi veya hekimin talep ve gözetiminde,

c. Diğer kontrol usûllerinin yetersizliği hâlinde hükümlü ve tutuklunun kendisine veya başkalarına zarar vermesine veya eşyayı tahrip etmesine engel olmak için müdürün emriyle,

kullanılabilir.

 

Çocuk hükümlü ve tutuklular hakkında uygulanabilecek disiplin tedbirleri

Madde 100- (Başlığı ile Birlikte Değişik Madde:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 37.Maddesi) Çocuk hükümlü ve tutuklular hakkında uygulanabilecek disiplin tedbirleri, çocuğun disiplin cezası gerektiren eyleminin gerçekleşme riskinin bulunması hâlinde bu riski ortadan kaldırmak veya soruşturma sürerken giderilmesi güç ve imkânsız zararların doğmasını önlemek amacıyla uygulanan ve ceza niteliği taşımayan koruma ve önleme amaçlı tedbirlerdir.

Çocuklar hakkında uygulanabilecek disiplin tedbirleri şunlardır:

a. Teşvik esaslı ayrıcalıkları ertelemek,

b. Kaldığı odayı ve yatakhaneyi değiştirmek,

c. Bulunduğu askerî ceza ve tutukevinin başka bir kısmına nakletmek,

ç. Meslek eğitiminin bütünlüğünü ve sürekliliğini bozmayacak şekilde çalıştığı işyerini veya atölyeyi değiştirmek,

d. Belli yerlere girmesini yasaklamak,

e. Bazı eşyaları bulundurmasını veya kullanmasını yasaklamak.

 

Disiplin cezaları ve tedbirlerinin hükümlü ve tutukluya bildirilmesi

Madde 101- (Değişik Madde:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 38.Maddesi)Disiplin cezalarından;

a. Çocuklar hakkında verilen uyarma ve kınama cezası,

b. Yetişkinler hakkında verilen kınama cezası, müdür  tarafından hükümlü ve tutukluya bildirilir.

Askerî mahkemece verilen disiplin cezaları, müdürce görevlendirilen görevli  tarafından hükümlü ve tutukluya bildirilir.

Hükümlü ve tutukluya yapılacak bildirimlerde, cezanın niteliği, süresi ve hangi eylemden dolayı verildiği belirtilir. Bildirim, disiplin cezalarının uygulanmasından önce yapılır.

Çocuklar hakkında alınan disiplin tedbirleri ile diğer hükümlü ve tutuklular hakkında alınan tedbirler, müdür tarafından kendilerine bildirilir.

 

Disiplin cezaları ve tedbirlerinin sicil müşahede fişine kaydı

Madde 102- (Başlığı ile Birlikte Değişik Madde:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 39.Maddesi) Tutuklu ve hükümlüler hakkında uygulanan disiplin ceza ve tedbirleri Sicil Müşahede Fişine kaydedilir. Sicil Müşahede Fişinde:

a. Disiplin cezası veya tedbirini gerektiren eylemin tarihi,

b. Disiplin cezası veya tedbirinin karar tarihi, numarası ve varsa kesinleşme tarihi,

c. Disiplin cezası veya tedbirinin tutuklu ve hükümlüye bildirim tarihi,

ç. Disiplin cezası veya tedbirin infazına başlama, bitiş tarihleri ile disiplin cezalarının kaldırılış tarihi,

d. Disiplin cezası veya tedbirin hükümlü ve tutuklu üzerinde yaptığı etki,

belirtilir.

 

Başka bir askerî ceza ve tutukevine veya genel cezaevine nakil

Madde 103- (Başlığı ile Birlikte Değişik Madde:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 40.Maddesi) Başka  bir askerî ceza ve tutukevine veya genel cezaevlerine nakledilen tutuklu ve hükümlülerin sicil müşahede fişleri ile haklarındaki disiplin ceza kararları birlikte gönderilir.

Bu cezalar hakkında disiplin cezalarının neticelerine dair hükümler aynen tatbik olunur. Buna göre hükümlü veya tutuklunun nakledildiği askerî ceza ve tutukevi veya genel cezaevi müdürlüğü, ilgili hakkında evvelki ceza ve tutukevinde almış olduğu cezaları da koşullu salıverilme işleminin tatbikinde nazara alır.

97’nci maddede yazılı sürelerin genel cezaevinde sona ermesi halinde, bu cezalar genel hükümlere göre kaldırılır. Buna göre askerî ceza ve tutukevinde bir disiplin cezası aldıktan sonra disiplin cezasının kaldırılmasından önce genel cezaevine nakledilenlerin bu cezaları, 97’nci maddede yazılı sürelerin sona ermesi üzerine genel cezaevi idaresince 20/3/2006 tarih ve 2006/10218 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Ceza ve İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük hükümlerine göre kaldırılır.

 

Kısıtlayıcı önlemler

Madde 104- (Başlığı ile Birlikte Değişik Madde:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 41.Maddesi) Tehlikeli hâlde bulunan, delil karartma tehlikesi olan, soruşturmanın amacını veya tutukevinin güvenliğini tehlikeye düşüren veya suçun tekrarına olanak verecek  davranışlarda bulunan tutuklulara soruşturma evresinde askerî savcı veya Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde hâkim  veya mahkemesince aşağıdaki tedbirler uygulanabilir:

a. Tutuklunun tek başına, sıkı bir rejim altında muhafaza edilmesi ve kaldığı odanın kamera ile izlenmesi.

b. Belirli süre ile dışarıyla ilişkisinin, ziyaretçi kabulünün ve telefon görüşmelerinin kısıtlanması.

c. Gerekiyorsa kendisine veya başkalarına zarar vermesini önleyici biçimde hazırlanmış özel bir odada barındırılması ve kaldığı odanın kamera ile izlenmesi.

ç. Saldırganlık göstermesi hâlinde belirli süreyle kelepçelenmesi veya hareketlerinin engellenmesi.

 

Başka Bir Askeri Ceza ve Tutukevine veya Genel Cezaevine Nakil :

Madde 105 - (Mülga Madde:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 52.Maddesi)

 

ONİKİNCİ BÖLÜM

İYİ HAL VE MÜKAFATLANDIRMA

 

İyi Hal Kararı :

Madde 106 - Bir hükümlü hakkındaki iyi hal kararı, sicil müşahede fişlerine göre gösterdiği intizam ve terakki derecesi ile dosyası, askeri ceza ve tutukevindeki genel durumu gözönünde tutulmak suretiyle 107’nci maddede gösterilen kurul kararı ile verilir.

Kurul hükümlü hakkında sicil müşahede fişlerine göre vereceği kararda yukarıdaki esasları gözönünde tutarken işlediği suçtan dolayı pişman olup olmadığı, kendisine verilen işlerde gayret ve istekle çalışıp çalışmadığı, askeri ceza ve tutukevi idaresine karşı samimi ve dürüst davranıp davranmadığı, arkadaşlarıyla iyi geçinip geçinmediği, eğitim ve öğretim çalışmalarına uyumu gibi hususlarla varsa tutuklulukta geçen günleri ve askeri ceza ve tutukevi müdürünün görüşünden de yararlanır.

 

İyi Hal Kararı Verecek Kurulun Teşkili :

Madde 107 - Askeri ceza ve tutukevinde bulunan bir hükümlü hakkında iyi hal kararı verecek kurul, askeri ceza ve tutukevinin sınıfına göre aşağıdaki şekillerde oluşur.

a. Özel tip askeri ceza ve tutukevlerinde :

(1) Askeri ceza ve tutukevi müdürü (Başkan)

(2) Askeri ceza ve tutukevi müdürünün karargahında görevli olup rütbe ve kıdemce kendisine en yakın olan bir subay (Üye)

(3) İnfaz kısım amiri (Üye)

(4) Emniyet ve muhafız biriminin amiri olan görevli (üye)

(5) Başgardiyan (Üye)

(6) Tabip (Üye)

(7) (Varsa) Psikolog (Üye)

b. 1’inci sınıf askeri ceza ve tutukevlerinde :

(1) Askeri ceza ve tutukevi müdürü (Başkan)

(2) Askeri ceza ve tutukevi müdür yardımcısı (Üye)

(3) İnfaz astsubayı (Üye)

(4) Gardiyan kısım komutanı veya gardiyan (Üye)

(5) Tabip (Üye)

(6) (Varsa) Psikolog (Üye)

c. 2’nci ve 3’üncü sınıf askeri ceza ve tutukevlerinde :

(1) Askeri ceza ve tutukevi müdürü (Başkan)

(2) Muhafız ve hizmet kısım komutanı (Üye)

(3) Gardiyan (Üye)

(4) Tabip (Üye)

(5) (Varsa) Psikolog (Üye)

 

Toplantı ve Oylama :

Madde 108 – 107’nci maddede gösterilen görevlere atanmış veya görevlendirilmiş personel bulunmadığı takdirde kurul, mevcut personelden oluşur. Kurulun iyi hal kararı alınması konusunda yapacağı oylamada, oyların eşitliği halinde askeri ceza ve tutukevi müdürünün katıldığı görüş çoğunluk kazanmış sayılır.

 

Disiplin eylemi nedeniyle iyi hâl kararı verilmesine engel hâller 

Madde 109- (Başlığı ile Birlikte Değişik Madde:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 42.Maddesi) Sicil müşahede fişinde yazılı olup da, henüz kaldırılmamış disiplin cezası bulunan hükümlü hakkında iyi hâl kararı verilemez. Hükümlünün iyi hâline ilişkin değerlendirme, ancak daha önceden verilmiş olup da disiplin cezası infaz edilmiş ve bu cezası kaldırılmış olanlar hakkında yapılabilir.

Hükümlünün, disiplin cezasını gerektiren bir eylemi işlemiş olmasına rağmen, koşullu salıverilme tarihinde bu eyleminden dolayı disiplin soruşturması henüz sonuçlandırılmayanlar hakkında iyi hâl kararının verilip verilmemesi kurulca takdir edilir.

Kurulca, hükümlü hakkında, süre belgesindeki muhtemel koşullu salıverilme tarihi de dikkate alınarak iyi hâle ilişkin olarak bir karar verilir.

 

Hükümlü ve Tutukluların Mükafatlandırılması :

Madde 110 - Cezasını veya tutukluluğunu iyi halle geçirmekte olan hükümlü ve tutuklular aşağıdaki şekilde mükafatlandırılabilir.

a. Emniyetli hükümlü veya tutuklu olarak seçilerek askeri ceza ve tutukevinin çeşitli işlerinde görevli olarak kullanmak :

Askeri ceza ve tutukevi müdürü, askeri ceza ve tutukevi içerisindeki genel tutum ve davranışları ile askeri ceza ve tutukevi kurallarına karşı tutumu, askeri ceza ve tutukevi idaresine karşı dürüst olup olmadığı, işlediği suçtan pişmanlık duyup duymadığı ve bunun gibi diğer hususiyetlerini de nazara alarak hükümlü ve tutuklulardan bir kısmını "Emniyetli hükümlü" olarak seçebilir ve askeri ceza ve tutukevinin çeşitli işlerinde kullanmak suretiyle onları mükafatlandırabilir.

Emniyetli hükümlü ve tutuklu seçilenler gerekli emniyet tedbirlerini almak kaydıyla yazıcı, sıhhiye görevlisi, terzi, berber, aşçı, aşçı yardımcısı, kunduracı, marangoz, sıhhi tesisat tamircisi, banyo görevlisi gibi hizmetlerde görevlendirilebilir. Ayrıca, bu kişiler askeri ceza ve tutukevi içinde çay ocağı ve kantin işletmelerinde çalıştırabilecekleri gibi koğuş sorumlusu ve amiri olarak ta görevlendirilebilirler.

b. Askeri ceza ve tutukevi personeli ve diğer hükümlü ve tutuklular huzurunda örnek davranışlarından dolayı övmek :

Bu şekilde bir mükafatlandırma ile diğer hükümlü ve tutukluların aynı takdire ulaşmak için gayret göstermelerini sağlamak gayesi güdülür. Aynı zamanda askeri ceza ve tutukevi personelinin de durumu öğrenmesi sağlanır.

c. Askeri ceza ve tutukevinden tahliye olduktan sonra askerlik hizmetini tamamlamak üzere kıtasına dönenleri kıtası komutanlığı nezdinde, askerlikle ilişiği olmayanlara ise iş için başvuracağı kamu ve özel sektör kuruluşları nezdinde özel tavsiyede bulunmak :

d. Bayram günlerinde hükümlü ve tutukluların şahsi elbiselerini giymelerine müsaade etmek:               

e. Kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan diğer olanakları sağlamak.

Sağlanacak bu olanakların askeri disiplin ve terbiyeyi bozmayacak, kanun ve yönetmelik hükümlerine göre suç teşkil etmeyecek, bu mevzuat hükümlerine aykırı olmayacak nitelikte olması gereklidir.

Askeri ceza ve tutukevi personeli örnek tutum ve davranışları yönünden mükafatlandırılmasını düşündükleri kimseleri askeri ceza ve tutukevi müdürüne bildirebilirler. Bunların mükafatlandırılıp mükafatlandırılmamasına müdür karar verir.

 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ÖĞRETİM VE EĞİTİMİ

 

Öğretim ve Eğitim Seviyesinin Tespiti :

Madde 111 - Askeri ceza ve tutukevine gelen hükümlü ve tutukluların okuma, yazma ve bilgi dereceleri askeri ceza ve tutukevi müdürü tarafından tespit edilir. Bunu tespit için eğitim ve öğretim safahatları hakkında kendisinden gerekli bilgiler alınır, varsa diploma ve dereceleri tespit edilir. Yukarıdaki şekilde toplanan bilgiler ile yapılan tespite göre okuma-yazma konusunda öğretmenlik yapabilecek durumda olanların bilmeyenlere okuma, yazma öğretmeleri için gerekli tedbirler askeri ceza ve tutukevi müdürü tarafından alınır. Öğretmenlik yapabileceklerin öğretebilme yetenekleri de nazara alınarak kendisine bir veya birden fazla sorumlu olduğu kişiler tayin edilir. Bunların belirli dönemlerde ara ve bitirme sınavları askeri ceza ve tutukevi müdürü tarafından yaptırılır. Başarılı olan öğretmenlerin bu durumları 110 uncu madde hükümlerine göre mükafatlandırma da öncelikle nazara alınır.

 

Öğretim ve Eğitim :

Madde 112 - Askeri ceza ve tutukevinde hükümlü ve tutukluların moral açısından yükselmelerini sağlamak, sosyal bilgilerini ve kültür seviyelerini artırmak, yurt ve ulus sevgilerini güçlendirmek amacıyla öğretim ve eğitim yaptırılır.

Yaptırılacak öğretim ve eğitimin aynı zamanda Atatürk İlke ve İnkılaplarını öğretmek ve benimsetmek gayesini de elde etmesi için gerekli tedbirler alınır ve programlar bu doğrultuda saptanır.

(Ek Üçüncü Fıkra:8.2.2005 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1.Maddesi) Açık Öğretim Fakültesinde eğitim ve öğretim gören hükümlü ve tutuklular teşvik edilir. Açık Öğretim Fakültesi sınavlarına iştirak edebilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılır. Açık Öğretim Fakültesi sınavlarına girmeye istekli tutuklu ve hükümlüler konu ile ilgili olarak dilekçelerini sınav tarihinden en az iki ay önce Millî Savunma Bakanlığına gönderirler. Millî Savunma Bakanlığınca sınava iştirak etmesi uygun görülen adaylar; hükümlü/tutuklunun bulunduğu ceza ve tutuk evi sınav merkezi olan ilde bulunuyor ise, ilgili üniversiteden görevlendirilecek personelin nezaretinde ceza ve tutuk evinde sınava alınır. Ceza ve tutuk evi, sınav merkezinin bulunduğu ilde yer almıyorsa, tutuklu ve hükümlülerin sınav merkezi bulunan en yakın ildeki ceza ve tutuk evine nakli Millî Savunma Bakanlığı koordinatörlüğünde sağlanır.

Askeri ceza ve tutukevi müdürü tarafından, askeri ceza ve tutukevi imkanlarıyla temin edilemeyen öğretim ve eğitim için gerekli olan öğretmen, araç, gereç ve diğer ihtiyaçlar teşkilatında askeri mahkeme kurulan kıta komutanı ve askeri kurum amirine arz edilir ve bu makamlar tarafından temin edilir.

(Ek Beşinci Fıkra:22.11.2010 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 14.Maddesi) Açık İlköğretim ve Açık Lise’de eğitim gören tutuklu ve hükümlülerin, aynı askerî ceza ve tutukevinin bulunduğu garnizondaki sınav merkezinde sınava girebilmeleri için Millî Savunma Bakanlığı tarafından izin verilebilir. Alınan izin üzerine aynı garnizondaki sınav merkezinde gerekli emniyet tedbirleri alınarak, sivil kıyafetle sınava iştirak ettirilir.

(Ek Altıncı Fıkra:22.11.2010 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 14.Maddesi) Üniversite Seçme ve Yerleştirme Sınavı, Kamu Personeli Seçme Sınavı ile Kamu Personeli Dil Sınavı ve benzer sınavlara girmek isteyen tutuklu ve hükümlülere askerî ceza tutukevinin bulunduğu garnizondaki sınav merkezinde sınava girmek şartıyla, Millî Savunma Bakanlığı tarafından izin verilebilir.

 

Öğretim, Eğitim ve Programları :

Madde 113 - Askeri ceza ve tutukevlerinde yaptırılacak öğretim ve eğitime ait programlar Adalet Bakanlığınca ceza ve infaz kurumlarında uygulanan program esas alınmak suretiyle teşkilatında askeri mahkeme kurulan kıta komutanı veya askeri kurum amirince saptanır.

(Ek ikinci Fıkra:22.11.2010 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 15.Maddesi) Tutuklu ve hükümlülerin toplumsal, ruhsal ve bedensel gelişmelerini sağlamak amacıyla fizik ve ruhsal sağlık durumlarının elverdiği ölçüde spor, beden eğitimi ve eğlendirici etkinliklere katılmalarına izin verilebilir ve olanaklar ölçüsünde yer ve araç sağlanabilir.

 

Öğretim ve Eğitime İştirak Etmeyecek Olanlar :

Madde 114 - Subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ile sivil memurlar ve öğrenim seviyesi uygulanan eğitim programının üzerinde olanlar eğitim faaliyetlerine iştirak ettirilmezler.

     

Kütüphane :

Madde 115 - Her askeri ceza ve tutukevinde hükümlü ve tutukluların ıslahını sağlayacak, sosyal ve kültürel seviyelerini artıracak kitapları bulunan bir kütüphane kurulur.

Kütüphanede bulunması gerekli kitap, dergi, gazete ve sair yayınlar teşkilatında askeri mahkeme kurulan kıta komutanlığı veya askeri kurum amirliği tarafından tespit ve temin edilir. Kütüphanede bulunması gerekli kitap, dergi, gazete ve sair yayınların yurda sokulması ya da dağıtılması yasaklanmış olmaması ile birinci fıkrada belirtilen nitelikleri taşıması gerekir.

Yasaklanmış olmamakla birlikte ideolojik yayınlarla müstehcen görülenlerin askeri ceza ve tutukevine sokulmasına izin verilmez. Müdür tarafından tayin edilen askeri ceza ve tutukevinin bir personeli kütüphaneyi yönetir. Müdür tarafından, emniyetli hükümlü veya tutuklular arasından öğrenim seviyesi üstün olan biri, kütüphane işinde bu personele yardımcı olarak görevlendirilir.

Kütüphanede bulunan eserler kütüphane defterine kayıt olunur.

Kitapların hükümlü ve tutuklulara ne şekilde verileceği, ne süre ile hükümlü ve tutuklularda kalabileceği ve diğer hususlar askeri ceza ve tutukevi müdürlüğünce tespit olunur.

 

Konferanslar :

Madde 116 - Askeri ceza ve tutukevlerinde hükümlü ve tutukluların ahlaki, fikri ve kültürel gelişmelerini sağlayacak, onlara yurt ve ulus sevgisini aşılayacak, aile bağlarını sağlamlaştıracak ve Devletin kuruluş şeklini ve Türk tarihini öğretecek nitelikte konferanslar düzenlenir.

Konferansların konuları ve konferansçılar, teşkilatında askeri mahkeme kurulan kıta komutanı veya askeri kurum amiri tarafından seçilir. Konferans metinlerinin bir örneği askeri ceza ve tutukevi kütüphanesinde saklanır.

 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

HÜKÜMLÜLERE VERİLECEK İZİN

 

İzin :

Madde 117 - Askeri ceza ve tutukevinde bulunan hükümlülerden hükümlülük süresinin en az beşte birini iyi halle geçirenlere;

a. Ana ve babasının, eşinin, kardeşinin veya çocuğunun ölümü halinde hükümlünün isteği, askeri ceza ve tutukevi müdürünün ve askeri savcının teklifi ve teşkilatında askeri mahkeme kurulan kıta komutanı veya askeri kurum amirinin onayı ile,

b. Yukarıda belirtilenlerden birinin ciddi veya ağır hastalıkları halinde veya büyük zarara maruz kaldıkları, yangın, deprem, su baskını gibi afetlerin vukuunda, hükümlünün isteği, askeri ceza ve tutukevi müdürünün ve askeri savcının teklifi ve teşkilatında askeri mahkeme kurulan kıta komutanı veya askeri kurum amirinin onayı ile,

Yol hariç bir günden on güne kadar izin verilebilir. Kendisine mazeret izini verilen hükümlü, gideceği yere muhafız nezaretinde gönderilir. Yol süresi Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan yol süreleri ile ilgili cetvele göre belirlenir.

Mevzuata göre muhafıza verilmesi gereken yol giderleri ile zaruri giderleri ve hükümlünün kendi giderleri hükümlüye aittir.

 

İzne Neden Olabilecek Olayların Tespiti :

Madde 118 - Hükümlünün yukarıdaki maddede yazılı nedenlere dayanarak izin isteğinde bulunması halinde, askeri savcı olay mahallinin ilgili ve yetkili makamlarına mazereti tespit ettirir.

 

ONBEŞİNCİ BÖLÜM

ASKERİ CEZA VE TUTUKEVİNDEN AYRILIŞ

 

Hükümlü ve Tutukluların Dışarı Çıkarılmaması :

Madde 119 - Yetkili makamlardan verilmiş yazılı bir emir olmadıkça hükümlü ve tutuklular askeri ceza ve tutukevinin dışına çıkarılamazlar.

(Değişik İkinci Fıkra:8.2.2005 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2. Maddesi) Hükümlü ve tutukluların soruşturmaya, duruşmaya veya hastane ve diğer sağlık kurumlarına götürülmesi askeri savcı tarafından istenebileceği gibi acil hallerde hükümlü ve tutukluların askeri hastane ve diğer sağlık kurumlarına götürülmesi, teşkilatında askeri mahkeme kurulan kıta komutanı veya kurum amiri tarafından da emredilebilir. Yukarıda yazılı haller ile hükümlü ve tutukluların çalıştırılması veya başka bir askeri ceza ve tutuk evine (Açık Öğretim Fakültesi sınavlarına iştirak dahil), genel cezaevine nakil, izin gibi durumlar haricinde hükümlü ve tutuklular askeri ceza ve tutuk evinin dışına çıkarılamazlar.

 

Tutuklu ve Hükümlü Nakli :

Madde 120 - Aşağıda yazılı sebeplere dayalı olarak herhangi bir hükümlünün bir askeri ceza ve tutukevinden diğer bir askeri ceza ve tutukevine nakline Milli Savunma Bakanlığınca,

a. Hükümlünün geçerli bir sebebe dayalı haklı görülecek istemi,                    

b. Disiplin,

c. Sağlık,

d. Başka bir yerde yapılmakta olan yargılamada hükümlünün bizzat hazır bulunması zorunluluğu,

e. (Ek Bent:8.2.2005 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3.Maddesi) Açık Öğretim Fakültesi sınavlarına iştirak etmek maksadıyla; sınav merkezi bulunan en yakın yerleşim birimindeki ceza ve tutukevine nakil,

f. (Değişik Bent:8.2.2005 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. Maddesi) Diğer zorunluluk,

sebepleri ile izin verilebilir.

(Ek İkinci Fıkra:31.8.2005 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. Maddesi) Askerî ceza ve tutukevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin başka bir garnizondaki askerî ceza ve tutukevine nakilleri sırasında, güzergâh üzerinde bulunan bir garnizonda konaklamak zorunda kalınması halinde, tutuklu ve hükümlüler bekletilmeden konaklanılan garnizondaki askerî ceza ve tutukevine geçici olarak kapatılırlar.

 

Genel Cezaevine Nakil :

Madde 121 - (Değişik:17.02.2014 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin 1.Maddesi) Tutuklu iken hükümlülüğe geçen ve cezaları Askerî Ceza Kanununun 39 uncu maddesine göre genel cezaevinde çektirilmesi gerekenlerle, kanunlarda yazılı nedenlerle cezaları askerî ceza ve tutukevinde çektirilmekte iken, bu nedenlerin ortadan kalkmasıyla genel cezaevine nakli gerekenlerden asker olanlar Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişik kesmeyi müteakiben askerî savcının yazılı talimatı üzerine Cumhuriyet başsavcılığına gönderilirler.

 

Hükümlü Süre Kağıdı :

Madde 122 - (Değişik Birinci Fıkra:22.11.2010 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 16.Maddesi) Her hükümlü için askerî ceza ve tutukevine alındığı ve salıverileceği tarih ile ceza süresini ve cezanın hangi hükme ilişkin bulunduğunu belirten 3 nüsha hükümlü süre kağıdı düzenlenir.

Düzenlenen hükümlü süre kağıdının bir nüshası hükümlüye verilir. İkinci nüshası hükümlünün askeri ceza ve tutukevindeki dosyasına konur. Üçüncü nüsha hükümlü süre kağıdı ise, diğer hükümlülere ait süre belgelerinin de tahliye tarihlerine göre sıralandığı dosyasına konur. Hükümlülerin tahliyeleri tahliye defterinden ve bu dosyadan takip edilir. Tahliyeyi müteakip gerekli açıklamalar süre kağıdına da kaydolunur. Daha sonra bu belgeler tahliye edilenlere ait ayrı bir dosyada saklanır.

 

Koşullu salıverilmeye tabi olacaklar

Madde 123- (Başlığı ile Birlikte Değişik Madde:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 43.Maddesi) Koşullu salıverilmeye tabi olacaklar; 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107’nci maddesinde belirlenmiştir. Bu madde de yazılı nitelikleri taşıyan hükümlüler talepleri olmasa da koşullu salıverilirler.

 

Ayda Altı Günlük İndirim :

Madde 124 - (Mülga Madde:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 52.Maddesi)

 

Koşullu salıverilme işlemi

Madde 125- (Başlığı ile Birlikte Değişik Madde:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 44.Maddesi) Askerî ceza ve tutukevi idaresi; 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun hükümlerine göre koşullu salıverilmeden yararlanacak hükümlülere ait aşağıda yazılı evraklarını birlikte hükmü veren mahkemenin askerî savcılığına göndererek salıverilme talebinde bulunur. Gönderilecek evraklar şunlardır:

a. Koşullu salıverilmeden yararlanacak hükümlülerin cezalarının belirli sürelerini iyi halle geçirip geçirmedikleri tetkik ve tespit edilerek haklarında verilecek gerekçeli mütalâa,

b. Hükümlü süre kağıdı,

c. Gerekçeli hüküm,

ç. Hükümlüye ait dosya,

Hükmü veren mahkeme başka bir yerde bulunuyorsa bu takdirde yukarıda yazılı koşullu salıverilme evrakı; askerî ceza ve tutukevi müdürlüğünün emrinde bulunduğu komutanlığın askerî savcılığına veya hükümlü süre kağıdını düzenleyen askerî savcılığa gönderilir.

 

Koşullu salıverilme evrakına  askerî savcılıkça yapılacak işlem

Madde 126- (Başlığı ile Birlikte Değişik Madde:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 45.Maddesi) Askerî savcı, yukarıda yazılı belgeleri hükmü veren askerî mahkemeye intikal ettirir. Bu mahkeme, başka bir yerde bulunuyorsa teşkilatında bulunduğu askerî mahkemeye intikal ettirir. Her iki halde de askerî mahkeme hukuki veya fiili sebeplerle görev yapamayacak durumda bulunuyorsa bu takdirde koşullu salıverilme evrakları aynı yerdeki adliye mahkemesine gönderilir. Eğer mahkumiyet hükmü adliye mahkemesince verilmiş ise; koşullu salıverilme evrakı, hükmü veren adliye mahkemesine, hükmü veren mahkeme başka bir yerde bulunuyorsa hükümlünün bulunduğu yerdeki aynı derecedeki adliye mahkemesine intikal ettirilmek üzere o yer Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilir.

 

Koşullu salıverilme kararı

Madde 127- (Başlığı ile Birlikte Değişik Madde:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 46.Maddesi) Mahkeme hükümlü hakkındaki mütalaayı uygun görürse vereceği koşullu salıverilme kararı hükümlüye tebliğ edilerek derhal yerine getirilir.

Mahkeme koşullu salıverilmeyi uygun görmediği takdirde, gerekçesini kararında göstermek suretiyle reddeder.

 

İtiraz :

Madde 128- (Değişik Madde:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 47.Maddesi)Mahkemenin, koşullu salıverilmeye ilişkin kararına ve ret kararına karşı, hükümlü, hükümlünün müdafii, hükümlünün kanuni mümessili, askerî savcı ve teşkilatında askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya kurum amiri yedi gün içinde itiraz edebilirler.

 

ONALTINCI BÖLÜM

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN TAHLİYE İŞLEMLERİ

 

Tahliye edilme ve salıverilenin yükümlülükleri

Madde 129- (Başlığı ile Birlikte Değişik Madde:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 48.Maddesi) Hükümlüler ve tutuklular yetkili adli makamlar tarafından verilen tahliye yazısı üzerine bekletilmeksizin tahliye olunurlar.

Tutuklular tahliye edilmeden önce, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 106’ncı maddesi uyarınca adresi ve telefon numarası kendisinden öğrenilerek Tutuklu Tahliye Defterine kaydedilir; soruşturmanın veya kovuşturmanın sona erdirileceği tarihe kadar, yeniden beyanda bulunmak suretiyle veya iadeli taahhütlü mektupla önceden  verdiği adreslerdeki her türlü değişiklikleri bildirmesi ihtar olunur; ayrıca, ihtara uygun hareket etmediğinde, önceden bildirdiği adrese tebligatın yapılacağı bildirilir. Bu ihtarın yapıldığını belirten ve yeni adresleri içeren tutanak veya askerî ceza ve tutukevi müdürünün düzenleyeceği belgenin aslı veya örneği yargı merciine gönderilir.

 

Tahliye Defteri :

Madde 130 - Her askeri ceza ve tutukevinde bir hükümlü tahliye defteri tutulur. Tahliye defterinin yılın her gününe ayrılmış olan sayfalarında günlük tahliyeler kaydedilir.

 

Tutuklu Defteri :

Madde 131 - Tutuklular için aynı esaslara göre ayrı bir tahliye defteri tutulur.

 

Para ve Eşyanın Sahiplerine Geri Verilmesi :

Madde 132 - Tahliye edilecek hükümlü ve tutukluların şahsi paraları ve eşyası bir makbuz mukabili kendilerine iade edilir.

 

Tahliyenin Kaydı :

Madde 133 - Hükümlülerin ve tutukluların tahliyeleri, hükümlü ve tutuklu defterindeki adları hizasına ayrıca kaydedilir.

 

Tahliye Edilecek Hasta Hükümlü ve Tutuklular :

Madde 134 - Tahliyesi gününde ağır hasta olup da hastaneye nakli veya ailesine verilmesi mümkün olmayan hükümlü ve tutuklu, kendi rızası ve askeri savcının muvafakati ile bir hastaneye veya diğer bir sağlık kurumuna nakledilinceye kadar askeri ceza ve tutukevinde muhafaza edilir.

Bu durumdan; hükümlü ve tutuklunun ailesine, müdafiine, yabancı uyruklu ise bağlı bulunduğu devletin elçilik veya konsolosluğuna bilgi verilir.

Ağır hasta olan hükümlü ve tutuklu asker kişi ise, derhal bir askeri hastaneye nakledilir ve durumdan birlik komutanlığına bilgi verilir.

 

Tahliyede Alınacak Koruma Tedbirleri ve Erbaş ve Erlerin Kıtalarına Gönderilmeleri :

Madde 135 - Askeri ceza ve tutukevi müdürü hükümlü ve tutuklunun tahliyesi anında bazı koruma tedbirlerinin alınmasını gerekli görürse, durumu derhal teşkilatında askeri mahkeme kurulan kıta komutanı veya askeri kurum amirine bildirir.

Askeri ceza ve tutukevlerinden tahliye edilen erbaş ve erler kıtalarına gönderilmek üzere merkez veya garnizon komutanlıklarına teslim olunurlar.

Merkez veya garnizon komutanlıkları, bunlardan birlik ve kurumları aynı garnizonda bulunanları birlik ve kurumlarına, başka garnizonda bulunanları ise, birlik ve kurumlarına sevk edilmek üzere en yakın askerlik şubesine teslim ederler.

Askerlik şubelerince de iaşe ve yol giderleri verilmek suretiyle, geri kalan askerlik hizmetlerini tamamlamak üzere birlik ve kurumlarına serbest olarak sevk edilirler.

 

ONYEDİNCİ BÖLÜM

KAYIT VE KUYUDAT

 

Personel Konuları ile İlgili Kayıtlar :

Madde 136 - Askeri ceza ve tutukevlerinde personel konuları ile ilgili olarak hükümlü ve tutuklular hakkında 137’nci maddede gösterilen kayıtlar dışında ayrıca aşağıdaki kayıtlar tutulur.

a. Subay ve astsubay künye defteri,

b. Erbaş ve er künye defteri,

c. Subay ve astsubay özlük dosyaları,

d. Erbaş ve er özlük dosyaları,

e. Yoklama kayıtları,

f. Erbaş ve er maaş bordroları,

g. Askeri ceza ve tutukevi emanet defteri,

h. Askeri ceza ve tutukevi müdürü bilgi defteri,

ı. Askeri ceza ve tutukevi günlük emir defteri,

k. Terhis çizelgeleri,

l. İzin kayıtları,

m. Askeri ceza ve tutukevi devir ve teslim dosyası,

n. Personel raporları,

p. Askeri ceza ve tutukevi ceza defteri,

r. Askeri ceza ve tutukevi nöbet defteri,

t. Yazışma dosyaları ve prensip emirleri dosyası,

s. Personel vizite defteri ile erbaş ve er sağlık ve muayene fişi.

Yukarıda belirtilen kayıtlar, birinci, ikinci ve üçüncü sınıf askeri ceza ve tutukevlerinde askeri ceza ve tutukevi müdürlüğünce, özel tip askeri ceza ve tutukevlerinde ise Emniyet ve Muhafız Bölüğü ile Askeri Ceza ve Tutukevi Karargahı ve Karargah Bölüğünce tutulur.

 

Hükümlü ve Tutuklular ile İlgili Kayıtlar :

Madde 137 - Askeri ceza ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular ile ilgili olarak aşağıdaki kayıtlar tutulur.

Defterler:

a. Askeri ceza ve tutukevi hükümlüler defteri,

b. Askeri ceza ve tutukevi tutuklu defteri,

c. Gardiyanlara ait nöbet defteri,

d. Hükümlü ve tutuklulara ait vizite defteri,

e. Askeri ceza ve tutukevi emanet eşya defteri,

f. Askeri ceza ve tutukevi kıymetli eşya ve para defteri,

g. Hükümlü ve tutuklulara ait posta emanet defteri,

h. Hükümlü ve tutuklu ziyaret defteri,

ı. Hükümlü ve tutukluların resmi makamlara götürülüp getirilmesinin kaydına mahsus defter,

k. Hükümlü ve tutuklulara ait disiplin ceza defteri,

l. Kütüphane defteri,

m. Hükümlü tahliye defteri,

n. Tutuklu tahliye defteri,

o. (Ek Bent:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 49.Maddesi) Hükümlü ve tutuklu telefon görüşme defteri,

Dosyalar :

a. Hükümlü ve tutuklulara ait şahsi dosyalar,

b. Aylık iş raporları dosyası,

c. Hükümlü ve tutukluların yoklamaları dosyası,

d. Hükümlü ve tutuklulara ait sağlık sicil ve muayene fişleri dosyası,

e. Hükümlü ve tutuklu sicil müşahede fişi dosyası,

f. Hükümlü süre kağıdı dosyası.

g. (Ek Bent:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 49.Maddesi) Hükümlü ve tutuklu telefon görüşme dosyası.

Hükümlü ve tutuklularla ilgili olarak tutulacak kayıtların örnekleri yönetmeliğe eklenmiştir. Defter ve dosyalara hangi malumatın ne suretle yazılacağı 138’inci ve 139’uncu maddelerde ayrıca belirtilmiştir.

Tutulacak defterlere sayfa numaraları konur. Defterlerin başına ve sonunu kaç sayfadan ibaret olduğu yazılır, bu yazı askeri ceza ve tutukevi müdürü tarafından mühürlenir ve imzalanır.

 

Tutulan Defterlerin Nitelikleri :

Madde 138 – 137’nci maddede yazılı defterlerden bazılarının özellikleri aşağıdadır. Diğer defterler askeri ceza ve tutukevi müdürü tarafından askeri kıta ve kurumlarda kullanılan örneklerine uygun olarak düzenlenir.

a. Askeri Ceza ve Tutukevi Hükümlüler Defteri : Bu deftere, askeri ceza ve tutukevine giren hükümlüler kaydedilir. Hükümlülerin kaydına mahsus bu deftere aşağıdaki hususlar kaydedilir :

1. Hükümlünün açık kimliği, kıtası ve daimi adresi: hükümlünün açık kimliği olarak adı soyadı, baba adı, doğum tarihi ile nüfusa kayıtlı olduğu yer yazılır.

2. Hükümlünün uyruğu.

3. Suçu.

4. Tutuklama tarihi ve tutuklu defteri numarası.

5. Hükümlü hakkında verilen cezanın nevi ve miktarı.

6. Mahkumiyet süresi ile mahkumiyet kararının hangi mahkemeden verildiği, ilamın tarih ve numarası.

7. Yargıtay ilamının tarih ve numarası.

8. Hükmün infazına başlandığı tarih ile tahliye tarihi, saat ve dakika olarak.

9. Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı, önden ve yandan olup ismi hizasına yapıştırılır.

10. Hükümlünün numarası: Bu defterdeki sıra numarası aynı zamanda hükümlünün numarasıdır.

11. Düşünceler hanesi.

b. Askeri Ceza ve Tutukevi Tutuklu Defteri : Bu deftere, askeri ceza ve tutukevine giren tutuklular kaydedilir. Bu defterde, askeri ceza ve tutukevi hükümlüler defterine ilişkin esaslara uygun olarak tutulur.

Askeri ceza ve tutukevi tutuklu defterine aşağıdaki hususlar kaydedilir :

1. Tutuklunun açık kimliği, kıtası, daimi adresi, uyruğu: Tutuklunun açık kimliği olarak adı soyadı, baba adı, doğum tarihi ile nüfusa kayıtlı olduğu yer yazılır.

2. Tutuklama kararını veren mahkeme.

3. Tutuklama kararının tarih ve numarası.

4. Tutuklunun işlediği iddia edilen suç.

5. Tutuklama tarihi.      

6. Salıverilme tarihi.

7. Mahkum olursa İlam Defteri No..

8. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf, önden ve yandan olup ismi hizasına yapıştırılır.

9. Tutuklunun numarası: Bu defterdeki sıra numarası aynı zamanda tutuklunun numarasıdır.

10. Düşünceler hanesi.

c. Gardiyanlara Ait Nöbet Defteri : Askeri ceza ve tutukevlerinde görevli gardiyanlar askeri ceza ve tutukevi müdürü tarafından düzenlenen bir nöbet cetveline göre nöbet tutarlar.

d. Hükümlü ve Tutuklulara ait Vizite Defteri : Hükümlü ve tutuklulardan hasta olduğu anlaşılanların askeri ceza ve tutukevi tabibine muayeneye gönderilecekler bu deftere kaydedilirler. Hükümlü ve tutuklular askeri ceza ve tutukevi tabibi tarafından ayda bir defa genel muayeneden geçirildiklerinde de aynı deftere kaydedilirler. Hükümlü ve tutukluların gerek genel ve gerekse hastalık sebebiyle yapılan muayeneleri sonucu tabip tarafından bu deftere kayıt ve imza edilir. Bu defter erbaş ve erlere ait vizite defterinin aynısıdır.

e. Askeri Ceza ve Tutukevi Emanet Eşya Defteri : Hükümlü ve tutukluların, suç teşkil etmeyip de yalnızca askeri ceza ve tutukevine sokulması yasak olan eşyaları ile diğer eşya ve elbiseleri bir paket halinde askeri ceza ve tutukevi deposuna konulur. Bunlar Askeri Ceza ve Tutukevi Emanet Eşya Defterine depo görevlisi tarafından kaydedilir. Ayrıca 42’nci madde gereğince 3 nüsha alındı makbuzu düzenlenir.

f. Askeri Ceza ve Tutukevi Kıymetli Eşya ve Para Defteri : Hükümlü ve tutuklulara ait olup 43’üncü maddede yazılı eşyalar makbuz mukabili askeri ceza ve tutukevi kasasında muhafaza edilmekle beraber bunlar için ayrıca bir kıymetli eşya ve para defteri tutulur. Bu deftere hükümlü ve tutukludan alınan kıymetli eşyalar ve paralar özellikleri ile birlikte kaydedilir. Hükümlü ve tutukluya da imza ettirilir. Ayrıca 3 nüsha alındı makbuzu düzenlenir.

g. Hükümlü ve Tutuklulara Ait Posta Emanet Defteri : Hükümlü ve tutuklular adına posta ile gönderilen para ve diğer eşyaların alınması ve sahiplerine verilmesi bu deftere kaydedilmesi ile mümkündür. Sadece hükümlü ve tutuklular için kullanılacak bu defter, askeri kıta ve kurumlarda kullanılan bölük posta emanet defterinin aynısıdır. Ordu mensupları adlarına gönderilecek posta maddeleri ile havalelerin postanelerden alınma ve sahiplerine verilme tarzını gösterir Yönetmelik hükümlerine göre mutemet tarafından postaneden alınan para ve koliler askeri ceza ve tutukevi müdürüne teslim edilir. En geç bir gün içinde sahiplerine bu defter imzalatılmak suretiyle ilgili takım veya kısım komutanlığı nezaretinde verilir. Dağıtımda hazır bulunan takım veya kısım komutanı da bu defteri imzalarlar.

Alıcıları bulunmayan para ve kolilere ait ihbarnameler müdür tarafından mutemede iade edilir ve deftere işaret olunur.

h. Hükümlü ve Tutuklu Ziyaret Defteri : Askeri ceza ve tutukevinde bulunan hükümlü ve tutukluları ziyaret etmeye müsaade edilenler, bu deftere kaydedilirler. Bu defterde ziyarete gelenin adı soyadı, açık kimliği, adresi ve akrabalık derecesi yazılır.

ı. (Değişik Fıkra:8.2.2005 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. Maddesi) Hükümlü ve Tutukluların Resmi Makamlara Götürülüp Getirilmesinin Kaydına Mahsus Defter : Hükümlü ve tutuklulardan, savcılığa, mahkemeye, hastaneye, diğer sağlık kurumlarına ve Açık Öğretim Fakültesi sınavlarına iştirak etmek maksadıyla sınav merkezi bulunan en yakın yerleşim birimindeki ceza ve tutuk evine götürülmesi gerekenlerin isimlerinin yetkili merciler tarafından bildirilmesi üzerine, istenenlerin adı ve soyadı, sebebi, gideceği yer, görevlendirilecek muhafızların kimliği, kimin tarafından istekte bulunulduğu gibi hususlar ile sözle ve telefonla yapılan istekler, bu defterin ilgili hanelerine kaydedilir.

i. Hükümlü ve Tutuklulara Ait Disiplin Ceza Defteri : Hükümlü ve tutuklulara, kanun, yönetmelik ve emirlerin zorunlu kıldığı hususlara aykırı davranışta bulunduğu veya yasakladığı işleri yaptığı gerekçesiyle hakkında disiplin cezası verilmesi halinde bu cezalar aynı zamanda disiplin ceza defterine kaydedilir ve cezasının infaz şekli ile uygulanması ile ilgili hususlar bu deftere kaydolunur.

j. Kütüphane Defteri : Askeri ceza ve tutukevi kütüphanelerinde bulunmasına yetkili makamlarca müsaade edilen kitap, dergi ve sair yayınlar bu deftere kaydedilir.

k. Hükümlü Tahliye Defteri : Askeri ceza ve tutukevlerinde tutulacak hükümlü tahliye defterine günlük tahliyeler sırasıyla kaydedilir. Tahliye defteri yılın her günü için sayfalara ayrılır. Tahliyeler bu defterden ve hükümlü süre kağıdından takip edilir.

Tahliye defterinin o güne ayrılmış sayfasına aşağıdaki hususlar kaydolunur.

1. Tahliye edilen hükümlünün adı soyadı, numarası,

2. Cezasının nevi ve miktarı,

3. Hükmün tarih ve sayısı,

4. Şahsi hürriyetinin tahdidine başlandığı gün,

5. Tahliyenin yapıldığı gün saat.

l. Tutuklu Tahliye Defteri : Tutuklular içinde hükümlü tahliye defteri için öngörülen esaslara göre ayrı bir tahliye defteri tutulur, tahliyeler bu defterden takip edilir.

m. (Ek Bent:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 50.Maddesi) Hükümlü ve tutuklu telefon görüşme defteri: Askerî ceza ve tutukevinde bulunan hükümlü ve tutukluların telefonla yaptıkları görüşmelerin kaydedildiği, birbirini takip eden tek sayfalardan oluşan, her sayfaya bir hükümlü veya tutukluya ait bilgilerin yazıldığı defterdir.

Bu defterin sayfaları üç ayrı bölümden oluşur. Birinci bölüme; “Telefon görüşme formu” ile bildirilen, hükümlü veya tutuklunun telefon görüşmesi yapmak istediği yakınlarının adı soyadı ve yakınlık derecesi, adresi ile telefon numarası, ikinci bölüme; “Telefon görüşme istek formu”na uygun olarak, hükümlü ve tutuklunun her görüşme yapmasında kaydedilen sıra numarası, konuşma tarihi, konuşma saati ve süresi, konuşulan telefon numarası, konuşulan kişi ve yakınlık derecesi, üçüncü bölüme ise; hükümlü ve tutuklunun varsa görüşmeyi kısıtlayan disiplin cezalarının türü, verildiği tarih ve kaldırıldığı tarih gibi bilgiler kaydedilir.

 

Dosyalar :

Madde 139 - Askeri ceza ve tutukevinde tutulan dosyalar ve özellikleri aşağıdadır:

a. Hükümlü ve Tutuklulara Ait Şahsi Dosya : Askeri ceza ve tutukevinde her hükümlü ve tutuklu için bir dosya tutulur. Dosya kapağında şu bilgiler bulunur : Hükümlü ve tutuklunun adı ve soyadı, numarası, açık kimliği, kıtası, daimi adresi, vesikalık fotoğrafı (İsmi hizasına yapıştırılır), hükümlü ve tutukluya ait belgeler ile hakkındaki yazışmalar, rapor, kararlar ve diğer fotoğrafları tam kapaklı ve telli olan bu dosyada saklanır.

b. Aylık İş Raporları Dosyası : Askeri ceza ve tutukevine giren ve çıkan hükümlülerle tutuklular hakkında; sayıları, ceza süreleri, suçları, giriş ve çıkış sebeplerini kapsayacak şekilde her ay askeri ceza ve tutukevi müdürü tarafından hazırlanacak ve teşkilatında askeri mahkeme kurulan kıta komutanı veya kurum amirine gönderilecek aylık iş raporlarının bir sureti aylık iş raporları dosyasında saklanır.

c. Hükümlü ve Tutukluların Yoklamaları Dosyası : Askeri ceza ve tutukevinde yapılacak planlı yoklamalar ile plana bağlı olmaksızın yapılacak arama ve yoklamaların sonuçları yoklama cetveline ve arama tutanağına kaydedilir. Bunlar tarih sırasına göre bir dosyada muhafaza edilirler.

d. Hükümlü ve Tutuklulara Ait Sağlık Sicil ve Muayene Fişleri : Erbaş ve er sağlık sicil ve muayene fişleri hükümlü ve tutuklular hakkında da kullanılır. Bunlar hükümlü ve tutuklulara ait şahsi dosyalarda muhafaza edilir.

e. Hükümlü ve Tutuklu Sicil Müşahede Fişi : Her hükümlü ve tutuklu için bir sicil müşahede fişi tutulur. Bu fişler hükümlü ve tutukluya verilen disiplin ceza ve tedbirleri, eylem tarihi ve karar tarihi esas alınarak kaydolunur. Bu fişlerde ceza ve tedbirin hükümlü veya tutuklu üzerinde yaptığı etki de gösterilir. Bu fişler hükümlü ve tutukluya ait şahsi dosyalarda muhafaza edilir.

f. Süre Kağıdı Dosyası : Hükmün yerine getirilmesini kovuşturmakla görevli askeri savcı tarafından her hükümlü için 3 nüsha düzenlenen süre kağıdından bir nüshası hükümlüye verilir. İkinci nüshası hükümlünün askeri ceza ve tutukevindeki dosyasına, üçüncü nüshası ise tahliye tarihine göre sıralanarak süre kağıdı dosyasına konur. Tahliyeler, tahliye defterinden ve bu dosyadan takip edilir.

g. (Ek Bent:11.9.2007 tarihli Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 51.Maddesi) Hükümlü ve tutuklu telefon görüşme dosyası: Hükümlü ve tutuklulara ait “telefon görüşme formları” ve “telefon görüşme istek formlarının” muhafaza edildiği dosyadır.

Tahliyeler, süre kağıdına da kaydedilir. Tahliyeyi müteakip keyfiyet süre kağıdına işaret edildikten sonra bunlar bu dosyadan çıkarılarak işi biten süre kağıtlarına ait dosyada saklanır.

 

ONSEKİZİNCİ BÖLÜM

DENETİM

 

Askeri Savcıların Denetimi :

Madde 140 - Askeri ceza ve tutukevinin bağlı bulunduğu komutanlık veya askeri kurum amirinin teşkilatında bulunan askeri savcılar, askeri ceza ve tutukevinin bağlı bulunduğu teşkilatında askeri mahkeme kurulan komutan veya askeri kurum amirine önceden haber vermek ve infaz işlemleriyle sınırlı olmak kaydıyla yılda en az bir defa askeri ceza ve tutukevlerini denetlerler. Denetleme sonucunu bir raporla teşkilatında askeri mahkeme kurulan kıta komutanı veya askeri kurum amirine bildirirler.

 

Milli Savunma Bakanlığının Denetimi :

Madde 141 - Askeri ceza ve tutukevleri Milli Savunma Bakanı adına 353 sayılı Kanunun 36’ncı maddesi uyarınca Askeri Adalet Müfettişleri tarafından da denetlenir. Denetleme sonuçları bir raporla Milli Savunma Bakanına bildirilir.

 

Teşkilatında Mahkeme Kurulan Kıta Komutanı veya Kurum Amirinin Yapacağı veya Yaptıracağı Denetim :

Madde 142 - Askeri ceza ve tutukevleri, askeri ceza ve tutukevinin bağlı bulunduğu teşkilatında askeri mahkeme kurulan kıta komutanı veya kurum amiri veya yetkili kıldığı adli müşavir tarafından en az iki ayda bir denetlenir. Denetleme sonucunda görülen aksaklıkların giderilmesi için gereken tedbirler alınır ve aldırılır.

Adli müşavirler tarafından yapılacak teftiş ve denetleme sonucu bir raporla teşkilatında askeri mahkeme kurulan kıta komutanı veya askeri kurum amirine bildirilir.

 

ONDOKUZUNCU BÖLÜM

DİĞER HUSUSLAR

 

Askeri Ceza ve Tutukevi Personelinin Eğitimi :

Madde 143 - Askeri ceza ve tutukevi personeli, askeri ceza ve tutukevi ile ilgili olarak verilecek her türlü görevi başaracak güce hazır duruma getirmek amacıyla eğitime tabi tutulur. Askeri ceza ve tutukevi müdürü, astlarına görev ve hareket serbestisi vererek eğitimle gelişmelerini sağlar. Sürekli gözetim ve yerinde müdahale ile hata ve noksanları giderir. Askeri ceza ve tutukevi müdürü, eğitim yönergelerine ve üst komutanlıktan verilen emir esaslarına göre eğitimi yürütmekten sorumludur. Askeri ceza ve tutukevi personeli, askeri ceza ve tutukevinin içten ve dıştan korunması, dışarıdan vukuu bulacak tecavüzleri defetme ve kaçış olaylarını önleyecek şekilde birlik eğitimine tabi tutulur. Bu amaçla kanun, yönetmelik ve emirlerle askeri ceza ve tutukevi düzeni konusunda öngörülen hükümler bu eğitimlerde personele öğretilir.

Yukarıda belirtilen hususları temin için askeri ceza ve tutukevi müdürü;

a. Eğitimi birkaç gün önceden planlar.

b. Eğitim defterinin içinde bulunan eğitim yoklaması, araç, silah, gereç durumu ve günlük eğitim programını hazırlar veya ilgililere hazırlatır.

c. Eğitiminin hazırlanması için eğitimde görevli personele zaman ayırır ve hazırlanmalarına imkan sağlar.

Askeri ceza ve tutukevi müdürü, nöbetçiler ve daimi görevliler hariç görevli diğer erbaş ve erlerin eğitimine azami mevcutla çıkmalarını sağlar. Bununla birlikte muhafız erlere nöbet saatleri dışında da dinlenmeleri için yeterli zaman ayrılır.

 

Eğitim Tesisleri ve Eğitim Yardımcı Malzemesi :

Madde 144 - Eğitimde, eğitim tesislerinden ve eğitim yardımcı malzemeden yararlanma temel prensip olmalıdır. Özellikle hükümlü ve tutukluların resmi makamlara götürülüp getirilmelerinde kullanılan inzibat aletlerinin takılma esas ve usullerinin öğretilmesine yönelik olarak bu aletlerden yardımcı eğitim malzemesi yapılmalıdır.

 

Atışlar :

Madde 145 - Askeri ceza ve tutukevi personelinin, eğitim ve atış yönergelerine göre atışlarının yaptırılması esastır. Mekanik ve nişancılık eğitiminde yetişmeyen personele atış yaptırılmamalıdır. Atışlar, kendi safhaları içinde askeri ceza ve tutukevi müdürü tarafından tam ve noksansız olarak yaptırılır. Atışları planlanan zaman ve süreler içinde yaptırır, atış defter ve karnelerinin (kartlarının) yazılmasını sağlar.

 

Birlik Bakımı :

Madde 146 - Birlik bakımı birinci ve ikinci kademe işlerini kapsayan koruyucu bir bakımdır. Bu bakım; normal olarak muayene, temizleme, hizmete hazırlama, muhafaza, yağlama, sıkıştırma, gerekli ayarların yapılması ve küçük parça değiştirme işlerini kapsar.

Askeri ceza ve tutukevi müdürü :

a. Askeri ceza ve tutukevinde mevcut araç, silah ve gereçleri hizmete hazır durumda bulundurur.

b. Arızaların masraflı ve zaman alıcı tamirlere ya da parça değiştirmelerine gerek kalmadan daha başlangıç halinde iken meydana çıkararak giderilmesini sağlar.

c. Araç, silah, gereç ve donatımın usulüne uygun olarak çalıştırılmalarını ve kullanılmalarını kontrol eder.

d. Araç ve silah arızalarını azaltıcı gerekli tedbirleri alır.

e. Araç, silah, gereç ve donatımın zamanında ve sistemli olarak yönerge, teknik talimname ve tarifnamelerine göre bakımlarını yaptırır.

 

Emniyet :

Madde 147 - Bu Yönetmeliğin dördüncü bölümünde yer alan iç ve dış korumaya ilişkin esaslar yanında askeri ceza ve tutukevinde, casusluğa, sabotaja, yıkıcı faaliyetlere ve yangına karşı gerekli tedbirler alınır. Askeri ceza ve tutukevi müdürü personel, tesis, malzeme ve evrakın korunması için gereken bütün aktif ve pasif tedbir ve tertipleri alır. Hıyanet, kandırma ve hizmetten soğutma gibi yıkıcı faaliyetlere karşı erbaş ve erleri uyarır. Askeri ceza ve tutukevinde emniyetin devamlılığını nöbet hizmeti ile sağlar. Askeri ceza ve tutukevi müdürü; askeri ceza ve tutukevindeki bina, malzemelik, depo, garaj, silah, araç gereç ve donatımını yangından korumak, kurtarmak, yangını söndürmek, haber vermek ve yangını en az zararla geçiştirmek amacı ile yangın devamlı talimatı ve bu talimatın uygulanması için yangın özel talimatı hazırlar. Yangın söndürme araç ve gereçlerinin, gece lambalarının noksansız, kullanılır ve çalışır durumda olduğunu kontrol eder. Elektrik tesisatına gücünden fazla yük binmemesi için gerekli tedbirleri alır.

 

Yürürlük :

Madde 148 - Bu Yönetmelik 1 Temmuz 1998 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme :

Madde 149 - Bu Yönetmeliği Milli Savunma Bakanı yürütür.

 

 

EKLER

 

Askeri ceza ve tutukevi nöbet yeri genel talimatı örneği                : Ek -1

Askeri ceza ve tutukevine kapatma halinde yapılacak duyuru       : Ek -2

Yaz aylarına ait faaliyet programı                                               : Ek -3

Kış aylarına ait faaliyet programı                                    : Ek -4

Sicil müşahede fişi örneği                                                         : Ek -5

İyi hal kararı örneği                                                                   : Ek -6

Hükümlü süre kağıdı                                                                 : Ek -7

Askeri ceza ve tutukevi hükümlüler defteri                                  : Ek -8

Askeri ceza ve tutukevi tutuklu defteri                                        : Ek -9

Askeri ceza ve tutukevi emanet eşya defteri                               : Ek -10

Askeri ceza ve tutukevi emanet eşya ve para alındı makbuzu       : Ek -11

Askeri ceza ve tutukevi kıymetli eşya ve para defteri                    : Ek -12

Hükümlü ve tutuklu ziyaret defteri                                              : Ek -13

Hükümlü ve tutukluların resmi makamlara

götürülüp getirilmesinin kaydına mahsus defter                           : Ek -14

Hükümlü ve tutuklulara ait disiplin ceza defteri                            : Ek -15

Tahliye defteri                                                                          : Ek -16

Aylık iş raporu                                                                         : Ek -17

Cezaevinde bulundurulabilecek eşya listesi                                : Ek -18

 

                                               (Ek - 1)

CEZA VE TEVKİF EVLERİ NÖBETÇİ GENEL TALİMATI

NÖBETÇİ :

1. Nöbet yerinde; oturma, bir yere dayanma, uyuma, sigara içme, bir şey yeme, başkası ile konuşma, şarkı söyleme kıyafetini bozma, silahını elinden bırakma ve uygunsuz bulundurma, nöbete çıkmadan evvel nöbet için bütün hazırlıklarını yap ve sınırlanan mesafe içinde (serbest gezinti yerinde) etrafını kollayarak ve diğer nöbetçilerle aralıksız göz irtibatında bulunarak dolaş, silahını kullanmağa herhangi bir tehlikeye karşılamağa, haber vermeğe ve ulaştırmağa, daima hazır ol.

2. Nöbete, silahın temiz ve işler, mermilerin tamam, silahın dolu, emniyette ve süngü takılı olarak çık.

3. Askeri ceza ve tutukevini dıştan gelecek tehlikelere karşı koru, hükümlü veya tutukluların kaçmasını önlemek için uyanık bulun. Binaya ve kendine hiç kimseyi yaklaştırma, herhangi bir şeyin uzaktan atılmasına ve ulaştırılmasına müsaade etme, Binanın duvar, pencere, kapı ve çatısında duyacağın ve göreceğin her ses ve hareketi dikkatle izle, manalandır ve lüzumlü hareket tarzını gecikmeksizin yap.

4. Askeri ceza ve tutukevine veya kendine dışardan ve içeriden bir tecavüz vukuu bulduğunda, diğer nöbetçilere, devriye ve askeri ceza ve tutukevi müdürlüğüne ve nöbetçi heyetine haber vermeğe çalış, (sesle, düdükle, telefonla veya ateş ederek). Herhangi bir taarruzda önce kendini korumak içinde tedbir al. Gerekiyorsa (Yat, siper al) sonra sesle (Dur, kimdir o) ihtarında bulun. Saldırgan yakın ise dipçik ve süngü ile taarruzu defetmek imkanını ara, bunu sağlayamadığın takdirde en son çare olarak silahını kullanacağını bil.

5. Sorumluluk bölgenden hükümlü veya tutukluların kaçtıklarını gördüğün veya anladığında diğer nöbetçilere, devriye ve karakola bilgi ver. Bulunduğun yerden tesir edebilecek durumda isen sesle, hareketle ve silahla kaçanları alıkoymağa ve durdurmağa çalış. Hiç olmazsa diğerlerinin kaçmalarını önlemek için lüzumlu işi yap. Kaçanlara en az iki dur ihtarında bulun, ihtara uymadıkları takdirde başka suretle de ele geçirilmesine imkan yoksa silahını kullan, sonuna kadar hareketleri izle.

6. Yardıma gelenlere; kaçan hükümlü veya tutulunun kılık ve kıyafetini, ellerindeki eşya ve aletlerin miktarını ve kaçış istikametlerini etraflı şekilde bildir.

7. Firar olayı kendi sorumluluk bölgenin dışında ise ve senden yardım isteğinde bulunuyorsa kendi nöbet yerinde herhangi bir tehlike mevcut olmadığına kani isen veya bulunduğun yerden yardım edebilecek durumda isen yardımcı ol. Nöbet yerini terk etmen her zaman uygun olmaz.

8. Askeri ceza ve tutukevinde yangın, deprem ve su baskını gibi tabii afetler vukuunda derhal askeri ceza ve tutukevi müdürüne v nöbetçi heyetine haber ver. Emir almadıkça nöbet mahallini terk etme.

9. Hükümlü ve tutukluların yakınlarıyla (görüşme yerinde) görüştürme görevi askeri ceza ve tutukevinin iç korumayla görevli personele aittir. Görüştürmeye ve görüşenlerin aranmasına karışma. Fakat uzaktan dikkatle izle. İşlerini doğru yaptıklarını görür ve hissedersen askeri ceza ve tutukevi müdürüne ve nöbetçi heyetine hemen haber ver.

10. Hükümlü veya tutukluların normal görüşme yeri haricinde sivil halkla temas ve konuşmalarına bir şey alıp vermelerine asla müsaade etme.

11. Hükümlü veya tutuklularla gerekmedikçe hiçbir suretle konuşma. Bir şey alıp verme, bir haber alıp getirme, bu işte ısrar ederlerse askeri ceza ve tutukevi müdürüne ve nöbetçi heyetine hemen haber ver.

12. Hükümlü veya tutukluları; kapı, pencere ve duvar gibi yerlerden daima gözetle ve dinle. Bu işi gece ve gündüz devam ettir. Her şeyi manalandır ve gereğini yap. Önemsizliğine kendin karar verme.

13. Hükümlü veya tutukluların dış bahçeye çıkarılmalarında durumlarını kontrol et. Şüpheli bir durum hissedersen hemen müdahale et. Usulsüz olarak herhangi bir hizmete sevk edilmelerine mani ol ve karakol komutanına durumu bildir.

14. Askeri ceza ve tutukevinden, askeri ceza ve tutukevi müdürünün yazılı müsaadesi ve görevli muhafızlar olmadıkça hiçbir hükümlü veya tutukluyu dışarı bırakma.

15. Askeri ceza ve tutukevinden; askeri ceza ve tutukevi müdürünün veya vekilinin yazılı müsaadesi ve muhafızları olmadıkça hiçbir hükümlü veya tutukluyu dışarı bırakma.

16. Nöbet esnasında ihtiyarında olmayan bir sebepten hastalanır veya vazifeyi görülmeyecek hale düşersen durumundan karakol komutanını süratle haberdar et.

17. Telefon, aydınlatma tertibatı, kapı kilidi, pencere, nöbet kulübe ve kulelerin mevcut teçhizat ve talimatını muayene et. Hizmete hazır olduklarına tamamen kani olmadıkça nöbeti devralma. Noksanları haber ver ve çaresini derhal buldur.

18. Bu talimatın esaslarına genel olarak uyulur. Bu talimat; askeri ceza ve tutukevinin durumu veya nöbet yeri, nöbetçi kule ve kulübelerinin teçhizat ve adedi, askeri ceza eve tutukevi kadrosunun miktarı, bölgenin iklim, mevsim şartları ve davranış ve tutumları göz önünde tutularak özel bir talimatla bütünlenir.

 

 

(Ek - 2)

Duyuru Belgesi Örneği

T.C.

...............KOMUTANLIĞI

ASKERİ CEZA VE TUTUKEVİ MÜDÜRLÜĞÜ

......................

 

SAYI :              ..../...../.....

KONU :

 

İLÇE JANDARMA BÖLÜK KOMUTANLIĞINA

                        AKHİSAR

 

...................................................................................................................................suçundan sanık, aşağıda hüviyeti yazılı şahıs hakkında 353 Sayılı Kanunun 71 nci Maddesinin (........) fıkrası gereğince ..................................Komutanlığı Askeri Mahkemesince tutuklanmasına karar verilmiş olup .................................... tarihinde ............................................................. Komutanlığı Askeri Ceza ve Tutukevine Kapatılmış bulunmaktadır.

Sanığın tutuklandığının kanuni yakınlarına tebliğine ve düzenlenecek tebellüğ belgesinin gönderilmesini arz ve rica ederim.

 

                                                                                                                          İMZA           

                                                                                                          Askeri Ceza ve Tutukevi Müdürü

 

 

 

KİMLİĞİ :

 

KANUNİ YAKINLARININ ADRESİ :

 

 

 

 

 

 

 

(Ek - 3)

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İÇİN YAZ AYLARINA AİT GÜNLÜK

FAALİYET PROGRAMI

 

 

Pazartesi-Cuma Günleri

 

Cumartesi Günü

 

Pazar Günü

Süre

Hizmetler

Süre

Hizmetler

Süre

Hizmetler

06.00

Kalk

06.30

Kalk

08.00

Kalk

06.00

06.30

Şahsi Temizlik

06.30

07.00

Şahsi Temizlik

08.00

08.30

Şahsi Temizlik

07.00

07.30

Yakın Çevre ve Tesis Temizliği

07.30

08.00

Yakın Çevre Temizliği

09.00

09.30

Yakın Çevre ve Tesis Temizliği

07.30

08.15

Spor

08.00

08.45

Spor

09.30

09.30

Spor

08.15

12.30

Eğitim ve Öğretim

08.45

12.00

Banyo ve Genel Temizlik

10.15

12.00

Dinlenme

12.30

14.00

Öğle Yemeği ve

Dinlenme

12.00

13.30

Öğle Yemeği ve

Dinlenme

12.00

13.30

Öğle Yemeği ve

Dinlenme

14.00

15.00

Açık Havaya Çıkarılma

13.30

15.30

Açık Havaya Çıkarılma

13.30

15.30

Açık Havaya Çıkarılma

15.00

17.00

Eğitim ve Öğretim

15.30

17.30

Bonyo ve Genel Temizlik

15.30

17.30

Dinlenme

17.00

17.30

Akşam Yoklaması

17.30

18.00

Akşam Yoklaması

17.30

18.00

Akşam Yoklaması

17.30

19.00

Akşam Yemeği ve

Dinlenme

18.00

20.00

Akşam Yemeği ve

Dinlenme

18.00

19.00

Akşam Yemeği ve

Dinlenme

19.00

20.00

Gece Dersi

20.00

21.30

Serbest Zaman

19.00

20.00

Gece Dersi

 

 

 

 

20.00

21.30

Serbest Zaman

20.00

21.30

Serbest Zaman

21.30

22.00

Yat Hazırlığı

Yoklama ve Yat.

21.30

22.00

Yat Hazırlığı

Yoklama ve Yat

21.30

Yat Hazırlığı

Yoklama ve Yat

-

-

-

-

                                                                                               İMZA

                                                                                  Askeri Ceza ve Tutukevi Müdürü

                                                                                                                     

 

(Ek - 4)

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İÇİN KIŞ AYLARINA AİT

GÜNLÜK FAALİYET PROGRAMI

 

 

Pazartesi-Cuma Günleri

 

Cumartesi Günü

 

Pazar Günü

Süre

Hizmetler

Süre

Hizmetler

Süre

Hizmetler

06.00

Kalk

07.00

Kalk

08.00

Kalk

06.00

06.30

Şahsi Temizlik

07.00

07.30

Şahsi Temizlik

08.00

08.30

Şahsi Temizlik

06.30

07.00

Kahvaltı

07.30

08.00

Kahvaltı

08.30

09.00

Kahvaltı

07.00

07.30

Yakın Çevre ve Tesis Temizliği

08.00

08.30

Yakın Çevre ve Tesis Temizliği

09.00

09.30

Yakın Çevre ve Tesis

Temizliği

07.30

08.15

Yoklama ve Spor

08.30

08.30

Yoklama ve Spor

09.30

10.15

Yoklama ve Spor

08.15

12.30

Eğitim ve Öğretim

09.15

12.30

Banyo ve Genel Temizlik

10.15

12.30

Dinlenme

12.30

13.30

Öğle Yemeği ve

Dinlenme

12.30

13.30

Öğle Yemeği ve

Dinlenme

12.30

13.30

Öğle Yemeği ve

Dinlenme

13.30

14.30

Açık Havaya Çıka-rılma

13.30

14.30

Açık Havaya Çı-karılma

13.30

14.30

Açık Havaya Çıkarıl-ma

14.30

16.30

Eğitim ve Öğretim

14.30

16.30

Bonyo ve Genel Temizlik

14.30

16.30

Dinlenme

16.30

17.00

Akşam Yoklaması

16.30

17.00

Akşam Yoklama-sı

16.30

17.00

Akşam Yoklaması

17.00

18.30

Akşam Yemeği ve

Dinlenme

17.00

18.30

Akşam Yemeği ve Dinlenme

17.00

18.30

Akşam Yemeği ve

Dinlenme

18.30

19.30

Gece Dersi

18.00

21.00

Serbest Zaman

18.30

19.30

Gece Dersi

19.30

21.30

Serbest Zaman

21.00

22.00

Yat Hazırlığı ve Gece Yoklaması

19.30

21.00

Serbest Zaman

21.00

21.30

Yat Hazırlığı ve Gece Yoklaması

21.30

Yat

21.00

Yatma Hazırlığı ve

Gece Yoklaması

21.30

Yat

-

-

21.30

Yat

                                                                                               İMZA

                                                                                  Askeri Ceza ve Tutukevi Müdürü

 

 

(Ek - 5)

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU SİCİL MÜŞAHADE FİŞİ ÖRNEĞİ

HÜKÜMLÜNÜN-TUTUKLUNUN KİMLİĞİ :

1. Adı ve soyadı            :

2. Baba ve ana adı                    :

3. Doğum yeri ve tarihi               :

4. Nufusa kayıtlı olduğu yer        :

5. Kıtası                                   :

6. Askerlik şubesi ve tertibi        :

7. Tabiyeti ve dini                      :

8. Boy ve kilosu                        :

9. Saç rengi, göz rengi, cilt rengi:          

10. Diğer belirgin özellikleri        :

HÜKÜMLÜNÜN-TUTUKLUNUN İNFAZ DURUMU:

1. Suçu                                    :

2. Ceza süresi ve nevi                :

3. Tutuklama ve infaz tarihi         :

4. Daha önceki nezaret tarihleri  :

5. Daha önceki tutuklama tarihleri:

6. bihakkın tahliye tarihi             :

7. Şartla salıverme tarihi :

SOSYAL DURUMU                   :

1. Medeni hali                           :

2. Tahsili                                  :

3. Mesleği                                :

4. İkametgah adresi                   :

5. Bulunabileceği diğer adresler  :

6. Alkol ve uyuşturucu kullanıp kullanmadığı                   :

7. Hastalık ve kötü alışkanlıkları  :

KAZAİ BİLGİLER                       :

1. Kararı veren mahkeme           :

2. Hükmün tarih ve sayısı           :

3. tatbik olan kanun maddeleri    :

4. Kararın kesinleşmiş tarihi       :

5. Suç tarihi ve yeri                   :

6. Suç işleme sebebi                 :

İNFAZA AİT BİLGİLER               :

1. Ceza evinedeki durumu          :

2. Müşahade edilen iyi hareketler           :

3. Müşahade edilen fena hareketler        :

4. Aldığı disiplin cezaları                        :

5. Şartla tahliyesinin uygun olup olmadığı:

 

                                                                                   İMZA

                                                                                  As.Ceza ve Tutukevi Müdürü

 

 

(EK-6)

HÜKÜMLÜ İYİ HAL KARARI ÖRNEĞİ

Hükümlünün suçu         :

Hükümlünün kimliği       :

Hükmü veren mahkeme :

Hükmün tarih ve numarası          :

Hükümlünün cezası       :

Askeri Savcılık ilamat numarası  :

Askeri ceza ve tutukevi karar numarası:

Nezaret süresi   :

Askeri ceza ve tutukevine giriş tarihi       :

Şartla salıverilme tarihi   :

Bihakkın salıverilme tarihi           :

Yukarıda kimliği ve diğer bilgiler yazılı hükümünün askeri ceza ve tutukevinde kaldığı süre içerisinde; askeri ceza ve tutukevi idaresinde konulan kuralları uyduğu, diğer tutuklu ve hükümlülürle iyi geçindiği, hiçbir disiplin cezası almadığı sicil müşahede fişleri ve dosyasının incelenmesi ile askeri ceza ve tutukevindeki genel durumdan anlaşıldığından şartla salıverilme kararı alınması için infaz dosyasının ...............................Askeri Savcılığına gönderilmesine karar verildi. ....../...../......

İMZA    İMZA                İMZA

Askeri Ceza ve Tutukevi Müdürü Baş Gardiyan Gardiyan

NOT: Kurul Yönetmeliğin 107 inci maddesine göre teşekkül eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-7

T.C.

.. .. ..

..................... KOMUTANLIĞI

ASKERİ MAHKEME SAVCILIĞI

.......................

HÜKÜMLÜ SÜRE KAĞIDI

 

Hükümlünün      :

a) Suçu :

b) Kimliği          :

Hükmün            :

a) Nev'i  :

b) Miktarı          :

c) Tarihi            :

d) Esas No.      :

e) Karar            :

f) İlamat No.      :

                                                           Tutukluluk tarihi             :

Daha önceki tutukluluk ve nezaret müddeti {

                                                           Tahliye tarihi                 :

Askeri ceza ve tutukevine girdiği tarih, saat                                            :

Askeri ceza ve tutukevinden tahliye edileceği tarih saat                           :

                                                                                                          Askeri Savcı

 

EK-8

ASKERİ CEZA VE TUTUKEVİ HÜKÜMLÜLER DEFTERİ

 

SIRA NO

Hükümlünün açık kimliği, kıtası ve daimi adresi

Uyruğu

D.Tarihi

Suçu

Tevkif Tarihi

Tutuklu Defteri No.

Hükümlülüğü

Hangi Mahkemeden cezalandırıldığı ve ilamın Tarih No.

Süre

Ay

Gün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-8’in devamı

Yargıtay İlamı

İlamın İnfazına başlandığı

Tahliye

Fotoğraf

Düşünceler

No.

Tarihi

Tarih

S.

D.

Tarihi

S.

D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-9

 

ASKERİ CEZA VE TUTUKEVİ TEFTERİ

Sıra No.

Tutuklunun açık kimliği, kıtası daimi adresi, uyruğu

Tutuklama kararını veren mahkeme

Tutuklama kararının tarih ve No.su

İsnat olunan suç

Tutuklama tarihi

Salıverilme tarihi

Mahkum olursa İlam Defteri No.

Düşünceler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(EK-10)

Askeri Ceza ve Tutukevi Emanet Eşya Defteri

 

                                                 (ALINAN)                                                                                                                  (GERİ VERİLEN)

 

Sıra No.

Eşya sahibinin hüviyeti ve adresi

Ne sebeple alındığı

Eşyanın

Tesellüm makbuzunun

Eşyanın Kime Verildiği

 

 

 

Cinsi

Adedi

Cilt No.

Sayfa No.

Tarihi

Tarih

Kime verildiği

Geri alanın imzası

Geri verenin imzası

Hazır bulunan gardiyan çvş.un imzası

Düşünceler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-11

ASKERİ CEZA VE TUTUKEVİ EMANET EŞYA VE PARA ALINDI KAĞIDI

 

Cilt No.                                                      Sayfa No.   Cilt No.                                                     Sayfa No.

..............................As.Ceza ve tutukevine ait (alındı)

..............................As.Ceza ve tutukevine ait (alındı)

1. Tutuklu veya hükümlünün numarası, adres ve kimliği ....................................................................

..............................................................................

..............................................................................

1. Tutuklu veya hükümlünün numarası, adres ve kimliği ....................................................................

..............................................................................

..............................................................................

2. Teslim ettiği paranın miktarı :

 

          Lira                      Kuruş

 

 

2. Teslim ettiği paranın miktarı :

 

          Lira                      Kuruş

 

3. Teslim ettiği eşya :

 

           Cinsi                                           Adedi

..............................................              ..........

..............................................              ..........

..............................................              ..........

 

3. Teslim ettiği eşya :

 

           Cinsi                                           Adedi

..............................................              ..........

..............................................              ..........

..............................................              ..........

Yukarıda cins ve miktarı gösterilen Para/Eşyayı teslim aldım. ...../...../19...

 

 

Hazır bulunan                              Teslim alan

Gardiyan Çvş.                             Md.veya Depo Me.

Yukarıda cins ve miktarı gösterilen Para/Eşyayı teslim aldım. ...../...../19...

 

 

Hazır bulunan                              Teslim alan

Gardiyan Çvş.                             Md.veya Depo Me.

 

 

EK-12

ASKERİ CEZA VE TUTUKEVİ KIYMETLİ EŞYA VE PARA DEFTERİ

 

                                                           ALINAN                                                                                                          GERİ VERİLEN

Sıra No.

Tutuklu veya hükümlünün No.sı

Para ve kıymetli eşya Sahibinin hüviyeti ve adresi

Eşyanın veya paranın

Tesellüm Makbuzunun

Geri verilen para ve kıymetli eşya

Geri Verildiği

Alanın imzası

Hazır bulunan gardiyan çavuşunun

imzası

Geri verenin imzası

Düşünceler

Cinsi ve miktarı

Adedi

Cilt No.

Sayfa No.

Tarihi

Cinsi ve miktarı

Lira

K

Tarih

Sahibinin gayrisine veriliyorsa adı ve adresi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-13

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU ZİYARET DEFTERİ

 

ADI SOYADI     :

KOĞUŞ NO.     :

 

TARİH

Ziyaretçinin Açık Kimliği ve Adresi

Akrabalık Derecesi

AÇIK KİMLİĞİ VE ADRESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih

Adı Soyadı

Akrabalık derecesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-14

 

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN RESMİ MAKAMLARA GÖTÜRÜLÜP GETİRİLMESİNİN

KAYDINA MAHSUS DEFTER

 

 

Savcılık ve Mahkeme

 

 

Hastane

 

 

Sevkler

 

Gün ve Tarih

Giden

Gelen

 

Giden

Gelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-15

 

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARA AİT DİSİPLİN CEZA DEFTERİ

 

Sıra No

Hükümlü veya Tutuklunun Adı Soyadı, Açık Kimliği

Disiplin Cezasını gerektiren Suçun

Disiplin Cezası

Karar No.

Disiplin Cezası Nevi

Karar Tarihi

 

İnfaz Tarihi

Tarihi

Niteliği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-16

 

TAHLİYE DEFTERİ

 

Sahife No.:..............                                         ...../...../199...

Tahliye Edilecek Mahkumun

 

Sıra No.

Hükümlü Defteri No.

Askerî Savcılık İlamat Tarih ve No.

Açık Kimliği, kıtası ve adresi

Düşünceler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-17

 

ASKERİ CEZA VE TUTUKEVİ AYLIK İŞ RAPORU

 

TUTUKLU

HÜKÜMLÜ

Geçen Aydın Devir

Ay İçinde Gelen

Ay İçinde Çıkan

Gelecek Aya Devir

Toplam

Geçen Aydın Devir

Ay İçinde Gelen

Ay İçinde Çıkan

Gelecek Aya Devir

Toplam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hükümlü/Tutuklunun Adı Soyadı, Açık Kimliği

Tutuklu/Hükümlü olup olmadığı

 

Suçu

Hükümlü ise Ceza Süresi

Giriş Tarihi

Çıkış Tarihi

Çıkış Sebebi

 

Düşünceler

T

U

T

U

K

L

U

L

A

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

 

 

 

 

 

 

 

 

Ü

 

 

 

 

 

 

 

 

K

 

 

 

 

 

 

 

 

Ü

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

L

 

 

 

 

 

 

 

 

Ü

 

 

 

 

 

 

 

 

L

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

NOT: Aylık İş Raporuna önce tutuklular sonra hükümlüler sıra ile yazılır.

 

                                                                                                                                   İMZA

                                                                                                                  Askerî Ceza ve Tutukevi Müdürü

 

EK-18

 

CEZAEVİNDE BULUNDURULABİLECEK EŞYA LİSTESİ

 

1. Koğuş ve kişisel temizlik malzemeleri,

2. TV, küçük el radyosu

3. Su ısıtıcısı,

4. Çamaşır askısı,

5. Ütü ve ütü masası,

6. Koşu bandı, bisiklet, kürek çekme aleti gibi mekanik spor malzemeleri,

7. Buzdolabı,

8. Klima, vantilatör,

9. Su soğutma sebili,

10. Baskül.

 


[1] Millî Savunma Bakanı’nın 18.2.1998 gün ve MİY.:30-1-98/As.Adl.İşl.İhb.Yet.As.Czev.Ş. sayılı Onayı ile, 1.7.1998 tarihinden itibaren yürürlüğe giren MSYT/453-1(A) sayılı Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmeliğin 36, 77, ve 98’inci maddelerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Millî Savunma Bakanı’nın 8.10.2001 tarihli onayı ile 8.10.2001 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Söz konusu değişiklikler Yönetmelik metnine işlenmiştir.)

[2] Millî Savunma Bakanı’nın 18.2.1998 gün ve MİY.:30-1-98/As.Adl.İşl.İhb.Yet.As.Czev.Ş. sayılı Onayı ile, 1.7.1998 tarihinden itibaren yürürlüğe giren MSYT/453-1(A) sayılı Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmeliğin 112, 119, 120 ve 138’inci maddelerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Millî Savunma Bakanı’nın 8.2.2005 tarihli onayı ile 8.2.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Söz konusu değişiklikler Yönetmelik metnine işlenmiştir.)

[3] Millî Savunma Bakanı’nın 18.2.1998 gün ve MİY.:30-1-98/As.Adl.İşl.İhb.Yet.As.Czev.Ş. sayılı Onayı ile, 1.7.1998 tarihinden itibaren yürürlüğe giren MSYT/453-1(A) sayılı Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmeliğin 56’ncı maddesinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Millî Savunma Bakanı’nın 9.8.2005 tarihli onayı ile 9.8.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Söz konusu değişiklikler Yönetmelik metnine işlenmiştir.)

[4] Millî Savunma Bakanı’nın 18.2.1998 gün ve MİY.:30-1-98/As.Adl.İşl.İhb.Yet.As.Czev.Ş. sayılı Onayı ile, 1.7.1998 tarihinden itibaren yürürlüğe giren MSYT/453-1(A) sayılı Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmeliğin 120’nci maddesinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Millî Savunma Bakanı’nın 31.8.2005 tarihli onayı ile 31.8.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Söz konusu değişiklikler Yönetmelik metnine işlenmiştir.)

[5] Millî Savunma Bakanı’nın 18.2.1998 gün ve MİY.:30-1-98/As.Adl.İşl.İhb.Yet.As.Czev.Ş. sayılı Onayı ile, 1.7.1998 tarihinden itibaren yürürlüğe giren MSYT/453-1(A) sayılı Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmeliğin 12’nci maddesinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Millî Savunma Bakanı’nın 8.11.2006 tarihli onayı ile 8.11.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Söz konusu değişiklikler Yönetmelik metnine işlenmiştir.)

[6] Millî Savunma Bakanı’nın 18.2.1998 gün ve MİY.:30-1-98/As.Adl.İşl.İhb.Yet.As.Czev.Ş. sayılı Onayı ile, 1.7.1998 tarihinden itibaren yürürlüğe giren MSYT/453-1(A) sayılı Askerî Ceza ve Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmeliğe 9/A, 10/A, 11/A, 65/A, 66/A, 70/A ek maddeleri ile 11, 21, 29, 36, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 82, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 137, 138 ve 139’uncu maddelerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Millî Savunma Bakanı’nın 11.09.2007 tarihli onayı ile 11.9.2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Söz konusu değişiklikler Yönetmelik metnine işlenmiştir.)


Okunma Sayısı : 34047

Yurtiçi/Yurtdışı Yasaklı Firmalar

AQAP Belgesi Alan Kuruluşlar

Askeri Cezaevi Yönetmeliği

Şehit Yakınları ile Malul ve Gazilere İlişkin Bilgiler

İletişim Bölümü


İLETİŞİM BİLGİLERİ

Millî Savunma Bakanlığı

Devlet Mahallesi, Yahya Galip Caddesi,

Bakanlıklar / ANKARA 06100


MSB Personel Temin D.Bşk.lığı İletişim Bilgileri

Askeralma Gn.Md.lüğü İletişim Bilgileri

Yukarı