• Ana Sayfa
  • Bakanlık
  • Hizmetler
  • İnsan Kaynakları
  • Askeralma
  • Atatürk Köşesi
  • E-Posta
  • En
Düzenleme Tarihi : 02.11.2015

Yedek Subay İşlemleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

BİMER, ELEKTRONİK POSTA VB. İLE SIKÇA SORULAN SORULAR

1.         SORU :           Askerlik süresinin kısaltılması ile ilgi bir çalışmanız var mı?

CEVAP           :           Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereği bir hak ve ödev olan askerlik hizmeti halen, 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu esaslarına göre yürütülmektedir. Mevcut uygulamada değişiklik konusunda bir çalışma bulunmamaktadır.

 2.         SORU :           Dört yıllık üniversite mezunuyum. En kısa sürede ne zaman askere gidebilirim

CEVAP           :           Mezuniyetinizi müteakip; nüfus cüzdanı, diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve 2 suret fotokopisi ile birlikte en yakın askerlik şubesine müracaat ederek askerliğinize yedek subay aday adayı olarak karar aldırmanız ve erken sevk dilekçesi vermeniz halinde takip eden ilk yedek subay celbinde silahaltına alınabilirsiniz.

3.         SORU :           Üniversitede akademik personel olarak görev yapmaktayım. Millî Eğitim Bakanlığında görevli öğretmenlerin yararlandığı haktan, akademik personelin de yararlanması ile ilgili bir çalışmanız var mı?

CEVAP           :           Mevcut uygulamada değişiklik konusunda bir çalışma bulunmamaktadır.

 4.  SORU        :           Yedek subay olarak askere alınacağım. Annemin rahatsızlığı nedeniyle İstanbul ve çevresinde askerliğimi kısa dönem olarak yerine getirebilir miyim?

 CEVAP           :           Yedek subay aday adayı yükümlülerin sınıf, statü ve birlik yerleri Türk Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacına göre bilgisayar ortamında belirlenmektedir.

 5.         SORU :           Yurtdışı üniversite mezunuyum. Denklik belgem onaylanıncaya kadar erteleme hakkım var mıdır?

 CEVAP    :           Yurt dışındaki yüksek lisans/lisans programlarından mezun olan yükümlülere, istekli olmaları halinde, denklik işlemlerini tamamlayabilmeleri için yüksek lisans/lisans denklik başvuru tarihinden itibaren bir yıl sevk tehiri hakkı verilebilmekte olup, YÖK'e denklik başvurusu yaptığınıza dair bir belge ile en yakın askerlik şubesine müracaat etmeniz halinde ertelemeniz yapılabilecektir.

6.  SORU    :           Denklik belgem YÖK tarafından onaylandı kaç yıl tecil hakkım var?

 CEVAP      :           Denklik belgeniz onaylandıktan sonra dilekçe ile sevk tehiri talebinde bulunmanız halinde denklik belgesindeki YÖK karar tarihi itibariyle lisans mezunları için iki yıl,yüksek lisans mezunları için bir yıl  ilave sevk tehiri hakkı verilir. Ancak verilen sevk tehiri süresinin bitimi, mezuniyet tarihinden itibaren lisans mezunlarında  üç yılı,yüksek lisans mezunlarında iki yılı geçemez.

 

7. SORU           :           Harp okullarından ayrılan yükümlülerin öğrencilik sürelerinin ne kadarı askerlik hizmetinden sayılmaktadır?

 CEVAP           :           Okula kayıt tarihi ile okuldan ilişik kesme tarihleri arasında geçen sürenin ay olarak üçte biri yapacakları askerlik hizmetinden düşürülerek hesaplanmaktadır.

 8.  SORU :           Astsubay hazırlama okullarında geçen süre askerlik hizmetinden sayılmakta mıdır?             

CEVAP    :           Askerlik Kanunu ile Astsubay Hazırlama ve Sınıf Okulları Yönetmeliğinde, Astsubay Hazırlama ve Sınıf Okullarında öğrenci olarak geçen sürelerin askerlik hizmetinden sayılacağına dair herhangi bir hüküm bulunmadığından, bahse konu okulda geçirdiğiniz sürenin askerlik hizmetinden sayılmasına yasal imkân bulunmamaktadır.

 9. SORU           :           İdari para cezalarına itirazı nereye yapabilirim ?

 CEVAP          :           Yükümlüler, İl/İlçe idare kurullarınca haklarında verilmiş olan karara 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 27’nci maddesi gereği tebliğ tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde sulh ceza mahkemelerine itiraz için başvurabilmektedirler.

 10.       SORU :           Askerlik hizmetimi er olarak yapmakta iken dört yıllık fakülte bitirdim. Hangi belgelerle nereye başvuracağım?

 CEVAP           :           Yükümlüler askerlik hizmetlerini yerine getirirken lisan eğitiminden mezun olmalarını müteakip, diploma veya mezuniyet belgelerinin iki sureti, iki suret taahhütname ve bir dilekçe ile birlikte birlik komutanlığına müracaat etmeleri halinde yedek subay adayı statüsüne alınarak işlemleri bu statüde yürütülmektedir.

 11.       SORU :           Lisansüstü eğitim sebebiyle erteleme yaş sınırı nedir?

 CEVAP           :           17 Ekim 2009 tarihli 27379 sayılı Resmi Gazetede (01 Kasım 2014/29162 Değişiklik) yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Sevk Tehir İşlemleri Yönetmeliğinin 35/E 2 maddesi gereğince lisansüstü eğitim sebebiyle erteleme yaş sınırı 35’dir.

 12.       SORU :           Yurt içinde yüksek lisans eğitimine başladım. Askerliğimi erteletmem için ne yapmalıyım?

 CEVAP    :           Sevk tehiri işleminizin yapılabilmesi için, yüksek lisans eğitimi yaptığınız kuruma müracaat etmeniz ve kurumunuz tarafından da MSB Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliğine uygun olarak erteleme teklifinizin bağlı olduğunuz Askeralma Bölge Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

 13.       SORU :           Yurt dışında yüksek lisans eğitimi yapmaktayım. Askerlik ertelememi nasıl yaptıracağım?

 CEVAP    :           Yurt dışında lisansüstü eğitim yapan yükümlülerin sevk tehirleri, yurt dışı temsilciliklerimizin, MSB Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliğine uygun olarak Askeralma Dairesi Başkanlığına sevk tehiri teklifinde bulunulması halinde yapılabilmektedir. Bu nedenle, kayıt kabul belgesi ile birlikte yurt dışı temsilciliğimize, müracaat etmeniz gerekmektedir.

 14.       SORU :           Memuriyete atandım. Tecil hakkım ne kadardır?

 CEVAP    :           Aday memur olarak göreve başlayan yükümlülerin sevk tehirleri, bağlı bulundukları bakanlığın veya bakanlığa bağlı olmayan kurumlarda görev yapanlarda ilgili kurumun, yükümlünün kayıtlı bulunduğu askerlik şubesinin bağlı olduğu askeralma bölge başkanlığına MSB Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliğine uygun olarak sevk tehiri teklifinde bulunması halinde asaletleri tasdik edilinceye kadar tehir edilebilmektedir.

 15.  SORU      :           Dört yıldan fazla öğrenim süreli öğretim kurumu mezunlarının yüksek lisans eğitimi yapma hakkı var mıdır?

 CEVAP          :           Dört yıldan fazla öğrenim süreli yüksek öğretim kurumu mezunlarının yüksek lisans eğitimi nedeniyle askere sevkleri, öğrenim gördükleri kurumun teklifi üzerine tabi oldukları kanun ve yönetmeliklerinde belirtilen azami süre kadar tehir edilebilmektedir.

 

16.  SORU       :           Yüksek lisans eğitiminden mezun oldum. İkinci bir branşta yüksek lisans eğitimi yapmak istiyorum. Tecil hakkım var mı?

  CEVAP           :           MSB Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği gereğince; bir branşta lisansüstü eğitimden mezun olan yükümlülerin aynı ve daha aşağı seviyede yapacakları ikinci lisansüstü eğitimlerinden dolayı sevk tehiri işlemi yapılmamaktadır.

 17. SORU       :           Sevke tabi yedek subay aday adayıyım. Sevk öncesi hazırlık işlemlerini yaptırmak üzere askerlik şubesine giderken hangi belgeleri hazır bulundurmam gerekir?

 CEVAP           :           Yükümlüler sevk öncesi hazırlık işlemlerini yaptırmak üzere askerlik şubesi başkanlıklarına müracaatları esnasında diploma, diploma yerine geçen mezuniyet (çıkış) belgesi aslı ile bir suret tıpkıçekimi, yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanlardan; dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim gördüklerine dair YÖK tarafından verilen ve üzerinde mühür, soğuk damga veya sıcak baskı hologramı bulunan, “Diploma Denklik Belgesi” veya “Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi” ile diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve noter tasdikli Türkçe tercümesinden bir suret, lisans not döküm belgesi (transkript), doktora eğitimini tamamlayarak bilim doktoru, yardımcı doçent, doçent veya profesör unvanına sahip olanların durumlarını belirtir belge, tıp doktorlarından uzman doktor olduğunu beyan edenler için belge, yabancı dil sınav belgeleri aslı veya çıktısı (KPDS/ÜDS/YDS/TOEFL) (varsa), öğretmen olanlar için öğretmen bildirim çizelgesini yanlarında hazır bulundururlar.

 18. SORU       :           Seçim ve sınıflandırma işlemi neye göre yapılmaktadır?

 CEVAP           :           Yedek subay aday adayı yükümlülerin sınıf, statü (Yedek Subay/Kısa Dönem Er) ve kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı ile yükümlülerin istekleri, meslek bilgisi, tahsil durumu, akademisyenlik durumu, sağlık durumu, yaş, fiziksel özellik, lisans bitirme notu ile yabancı dil notu dikkate alınarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin İhtiyaç Duyduğu Yedek Subay Adaylarının Seçimine İlişkin Şekil ve Esaslar ile Celp Usulleri Hakkında Yönetmelik esaslarına göre bilgisayar ortamında belirlenmektedir.

 19. SORU       :           Sevk öncesi hazırlık işlemlerini askerlik şubesine gitmeden e-Devlet üzerinden yapabilir miyim?

  CEVAP           :           Yükümlülerin askerlik şubesine gitmeden önce e-Devlet üzerindeki sevk öncesi hazırlık işlem formunu doldurmaları, müteakiben bizzat askerlik şubelerine müracaat etmeleri, işlemlerinin daha doğru ve kısa sürede tamamlamalarına katkı sağlayacaktır. Ancak yükümlülerin sevke tabi olduğu celp döneminde sınıflandırılabilmeleri için şahsen askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat etmeleri gerekir.

 

 


Okunma Sayısı : 125666

Yurtiçi/Yurtdışı Yasaklı Firmalar

AQAP Belgesi Alan Kuruluşlar

Askeri Cezaevi Yönetmeliği

Şehit Yakınları ile Malul ve Gazilere İlişkin Bilgiler

İletişim Bölümü


İLETİŞİM BİLGİLERİ

Millî Savunma Bakanlığı

Devlet Mahallesi, Yahya Galip Caddesi,

Bakanlıklar / ANKARA 06100


MSB Personel Temin D.Bşk.lığı İletişim Bilgileri

Askeralma Gn.Md.lüğü İletişim Bilgileri

Yukarı